Koala

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Koala
Status konsèrvasi
Klasifikasi èlmiah
Krajan: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mammalia
Infrakelas: Marsupialia
Ordo: Diprotodontia
Suborder: Vombatiformes
Kulawarga: Phascolarctidae
Marga: Phascolarctos
Jinis: P. cinereus
Jeneng binomial
Phascolarctos cinereus
(Goldfuss, 1817)

Koala punika satunggaling marsupial herbivora ingkang aslinipun saking Australia.[1] Koala punika tunggal-tunggalipun wakil saking kulawargi Phascolarctidae.[1] Koala punika nggadhahi nami latin Phasclarctas Cinereus.[2] Koala jaler saha koala wadon punika nggadhahi ciri fisik ingkang bénten.[2] Menawi koala jaler punika ukuran badanipun langkung ageng tinimbang koala wadon.[2] Miliginipun Koala ingkang gesang wonten ing bagéyan Australia Kidul punika ukuranipun langkung ageng kirang langkung 30% tinimbang koala ingkang gesang wonten ing Australia lèr.[3] Koala punika kados bruwang alit ingkang manggén wonten ing wit-witan.[4] Koala kalebet kewan hèrbivora.[4] Kéwan koala punika awratipun kirang langkung 9 kg (£ 20).[4] Wulunipun kandel, limrahipun awerni ngawu layan saha wonten werni coklat sakedhik-sakedhik.[4] Koala punika boten kalebet bruwang sanajan wujudipun kados bruwang alit.[5] Koala boten gadhah plasenta utawi boten kalebet salah setunggaling mamalia.[5] Ananging koala kalebet kéwan marsupial ingkang nglairaken anak saha ngagengaken wonten ing kanthong.[5] Saéngga boten leres menawi koala dipunwastani koala bruwang ananging cekap dipunwastani kanthi nama koala kémawon.[5]

Étimologi[besut | besut sumber]

Tembung koala asalipun saking basa Dharuk gula. Sanajan vokal / u / aslinipun dipunserat wonten ing ortografi Inggris kadosdéné /oo/ (wonten éjaan dipunwaos kados wonten ing tembung Coola utawi koolah) ananging dipunowahi dados /oa/.[6] Fonem /oo/ ingkang owah dados /oa/ punika kalasemanten wonten kalepatan ananging sampun dados kabiyasaan saéngga naminipun boten koola ananging koala.[6] Sanajan koala punika boten kalebet bruwang ananging para padunung ingkang ngginakaken basa Inggris nalika abad kaping 18 nalika semanten mastani koala kanthi nama bruwang koala amargi wujudipun koala ingkang mèmpèr kaliyan bruwang.[7] Sanajan taksonomi punika salah, taksih wonten ingkang mastani koala kanthi nama bruwang koala.[7] Tiyang-tiyang ingkang mastani kanthi nama punika limrahipun sanès tiyang Australia.[7] Ananging nama punika boten dipunwajibaken amargi kirang trep.[5]

Ciri Fisik[besut | besut sumber]

Koala punika kéwan ingkang badanipun katutup déning wulu nduwèni wulu.[2] Wulunipun alus saha werninipun ngawu layan.[2] Ananging wonten ing bagéyan lan ing bagéyan jajanipun wonten wulu alus ingkang werninipun pethak.[2] Koala punika kalebet kéwan ingkang nggadhahi irung ingkang pésék saha talingan ingkang ageng .[2] Kejawi punika koala ugi gadhah kuku.[2] Ginanipun kuku punika kanggé ménék wit nalika pados ron-ronan kanggé madhang.[2] Kejawi wulunipun ingkang kandel, alus, saha talinganipun ingkang ageng, koala ugi gadhah suku saha tangan ingkang dawa saha wonten kuku landhep wonten ing drijinipun.[8] Koala punika mangan oyot saha ron tetuwuhan.[5] Koala punika kalebet kéwan khas Australia.[2] Koala ugi dados maskot utawi ikon kanggé promosi wisata Australia wonten ing industri pariwisata.[2] Wonten ing Australia wonten kalih spésiés koala, biyasanipun dipunwastani koala lor saha koala kidul.[2] Koala punika kalebet salah setunggaling kéwan khas Australia ingkang nggadhahi kanthong.[8] Koala ugi jarang nginum amargi koala punika nedha ekaliptus ingkang sampun ngandhut kathah toya saéngga koala boten prelu mandhap saking wit kanggé nginum.[8]

Koala ménék wit

Koala punika kalebet kéwan mamalia ingkang gesangipun manggén wonten ing tetuwuhan.[9] Koala punika radi sami kaliyan bruwang alit ananging werninipun ngawu layan.[9] Koala punika kalebet jinis marsupialia, inggih punika kéwan ingkang gadhah kanthong wonten ing bageyan madharan utawi dipunwastani marsupium.[9] Koala limrahipun mbeta anak-anakipun ingkang déréng diwasa wonten ing nglebet kantong punika.[9] Koala punika boten gadhah buntut, ananging koala punika gadhah grana ingkang ageng saha boten katutup rambut kados bageyan badan ingkang sanés.[9] Koala ugi gadhah talingan ingkang wujudipun bunder.[9] Koala diwasa ukuran badanipun inggih punika 64 ngantos 76 cm saha awratipun 7-14 kg.[9] Nama koala punika asalipun saking suku Aborigin.[9] Koala punika nggadhahi tegesipun boten nginum utawi boten ngombé.[9] Koala saged njagi kirang langkung 90 persén cairan ingkang wonten ing badanipun saking eukaliptus.[9] Koala limrahipun nginum nalika nembé sakit utawi manggon wonten papan panggénan ingkang garing.[9] Ron eukaliptus punika ugi dipunwastani ron gusi.[4] Koala punika dados mamalia ingkang saged mertahanaken gesangipun namung nedha ron eukaliptus.[4]

Koala kalebet kéwan marsupial ingkang taksih nggadhahi hubungan katurunan kaliyan kanguru.[10] Kéwan marsupial punika gadhah kanthong ingkang ginanipun kanggé wadhah koala alit ingkang nembé lair.[10] Ibunipun koala limrahipun nglairaken setunggal anak koala saben nglairaken, dados cacahipun namung setunggal bayi koala.[10] Koala ingkang lair limrahipun nggadhahi ukuran sami kaliyan kacang jelly.[10] Bayi koala punika nalika lair kanthi kahanan ingkang wuta, wuda, saha nggadhahi talingan.[10] Nalika lair, koala ingkang taksih alit punika saged pados margi piyambak tumuju ing kanthong ibunipun koala.[10] Koala saged mlumpat saking wit setunggal ing wit sanésipun kanthi jarak ngantos 150 kaki (45,72 meter) diukur saking pucuk wit.[11] Koala punika kalebet kéwan ingkang kalem saha boten kathah polah.[11] Koala namung aktif kirang langkung setunggal jam saben dintenipun.[11] Kejawi punika koala ugi saged nyuwanten ingkang santer sanget saha swanten agresif nalika rumaos wonten bebaya.[11] Sanajan koala punika ketingal anteng ananging koala ugi saged mlayu.[11] Punika amargi koala nggadhahi predhator ingkang sawayah-wayah saged mbebayani.[11] Predhator punika kadosta segawon.[11] Koala punika saged mlayu sami kaliyan kelinci.[11] Koala punika gadhah buntut, buntut koala punika ginanipun kanggé lenggah nalika koala manggon ing wit ingkang dangunipun saged pirang-pirang jam.[11] Koala punika arang mudhuh saking wit.[11] Tujuwanipun supados tetep aman saking prédhator.[11] Grananipun koala punika nggadhahi rambut sensitif kanggé nemokaken ron eukaliptus ingkang paling saé.[12]

Wonten ugi tiyang ingkang mastani koala punika mirip kaliyan bruwang teddy.[13] Kejawi punika wonten tiyang ingkang mastani koala mirip kaliyan wombat ananging wulunipun koala langkung ketel, saha talinganipun langkung ageng.[13] Kejawi wonten ing Lone Pine Koala Sanctuary ing Queensland, koala ugi gesang wonten ing Cagar Alam Tidbinbilla caketipun Canberra, wonten ing Port Stephens, New South Wales, saha uripliar wonten ing Taman Nasional Yanchep ing Australia Barat.[13]

Koala gadhah waja ingkang jumbuh kaliyan ginanipun minangka kéwan hèrbivora saha diprotodont ingkang mirip kaliyan marsupial kadosta kanguru saha wombat.[14] Waja koala punika landhep sanget menawi kanggé nglembutaken ron-ronan.[14] Koala gadhah waja ingkang mliginipun kanggé nyepeng ron wonten ing ngajeng tutuk.[14]Gigi susu formula koala kasusun déning Cithakan:​​DentalFormula[14] Utek nenek moyang koala punika nggadhahi volume otek ingkang ngebaki rongga tengkorak, ananging wonten koala sapunika, volume utek punika sampun kirang.[15] Miturut panalitén, punika dipunsebabaken amargi dhiet rendah énérgi.[15] Nalika kadadéyan evolusi koala, koala namung mangan panganan ingkang nggadhahi unsur hara ingkang sakedhik, kejawi punika koala ugi nggadhahi metabolisme ingkang kirang saha kabiyasaan slothlike ingkang biyasanipun dipunggadhahi kaliyan kéwan ingkang mangan ron-ronan taneman.[15] Kirang langkung sekawan dasa persen rongga tengkorak koala dipunisi kaliyan. Koala punika dados setunggal-setunggalipun kéwan wonten ing donya ingkang volume utekipun sangsaya susut.[16]

Koala jaler[besut | besut sumber]

Koala jaler punika gadhah swanten ingkang biyasanipun dipunginakaken nalika musim kawin.[17] Swanten punika saged ndamel koala jaler punika ketingal langkung ageng tinimbang aslinipun.[17] Saking panalitèn ingkang dipunpublikasékaken wonten ing The Journal of Experimental Biology, nedahaken bilih swanten punika ndadosaken koala boten saged dipunbéntenaken kaliyan bison.[17] Kanthi swanten punika koala jaler saged ngusir mengsahipun saha narik kawigatén koala wadon kanggé kawin.[17] Menawi dipunmirengaken saking résonansi swantenipun punika saged ndamel koala ketingal langkung ageng.[17] Wonten variasi swanten ingkang dipungadhahi koala jaler, punika wonten gandhéng cénéngipun kaliyan agengipun swanten.[18]

Bayi Koala[besut | besut sumber]

Koala ingkang taksih alit

Koala ingkang taksih alit punika dawanipun 1 inci (2,54 CM).[11] Koala ingkang nembé lair punika agengipun kirang langkung sami kaliyan tawon.[11] Bayi koala ,manggén wonten kanthong ibunipun ngantos umuripun 6 wulan saha nalika taksih nyusu.[11] Nalika bayi koala manggén wonten ing kanthong ibunipun, bayi koala namung pikantuk nutrisi saking susu.[19] Nalika manggen wonten ing kanthong punika, koala lajeng tuwuh talingan, mripat saha wulunipun.[19] Koala lajeng disapih nalika yuswanipun sampun 12 wulan.[19]

Habitat[besut | besut sumber]

Lambang nagara Australia, nagara ingkang dados habitat koala

Koala kathah-kathahipun manggén wonten ing bagéyan pesisir wétan Australia inggih punika wonten ing Adelaide ngantos dumugi Ujung Cape York.[8] Kejawi punika koala ugi saged gesang wonten ing dhaérah pedalaman.[8] Dhaérah pedalaman punika nggadhahi curah hujan ingkang saé kanggé gesangipun koala.[8] Koala punika kalebet kéwan ingkang dipunjagi wonten ing nagara Australia saéngga sinten tiyang ingkang ngingoni koala punika ugi kenging paukuman.[8] Koala punika kalebet kéwan ingkang dipunjagi amargi koala cacahipun namung sakedhik ing donya punika.[8] Koala dipunlindungi supados boten punah.[8] Wonten ing bagéyan kidul Australia, koala punika gesang wonten ing nagara bagéyan Mumbulla wonten ing pesisir kidul Australia.[20] Koala punika gesang wonten ing nagara bagéyan Australia kadosta wonten ing Queensland, New South Wales, Victoria, saha Australia Selatan.[9] Koala ugi manggén wonten ing Atherton Tableland (dhaérah ing kulon Cairns), wonten ing Qld saha pulo-pulo lepas pasisir Victoria saha Australia Selatan ing bagéyan kidul.[4] Habitat Koala Victoria kalebet panggénan ingkang paling asrep wonten ing Australia.[21] Déné habitat Koala Queensland punika kalebet salah setunggaling papan panggénan ingkang paling panas ing nagara Australia.[21]

Koala limrahipun manggén wonten ing wana ingkang kathah semakipun.[4] Kejawi punika, koala ugi asring manggén wonten ing pulo-pulo pesisir saha wonten ing wana ekaliptus.[4] Koala punika boten gadhah griya ingkang permanen utawi tetep.[22] Koala nggadhahi wewengkon kanggé papan panggénan ananging koala boten manggen wonten ing wit ingkang tetep, ananging koala punika manggén kanthi nomaden tegesipun pindah-pindah panggénan ing wayah kang tinamtu.[22]

Golékan[besut | besut sumber]

Boneka koala, salah setunggaling dolananipun laré-laré ing Australia

Golékan koala punika dados souvenir khas Australia nalika wisata wonten mrika.[23] Ananging golekan koala ugi sampun kathah dipundamel wonten ing nagara-nagara sanésipun.[23] Golékan koala punika dipundamel kanthi modhél saha ukuran ingkang bénten.[23] Wiwit alit ngantos ageng.[23] Werninipun ugi bénten, wonten ingkang awerni pethak, coklat, saha ngawu layan.[23]

Populasi[besut | besut sumber]

Koala limrahipun gesang kanthi populasi ingkang awujud kalompok kadosta manungsa.[4] Koala ugi asring srawung kaliyan kalompok koala sanésipun.[4] Punika amargi koala mbetahaken wana eukaliptus ingkang wiyar saha saged kanggé gesang populasi koala ingkang séhat.[4] Koala punika nggadhahi dhaérah teritorial kanggé setunggal kalompok.[4] Wonten ing sajroning setunggal kalompok punika antawisipun koala setunggal saha setunggalipun gesang sareng lan hangrungkebi.[4] Saben kalompok manggén wonten ing salah setunggaling dhaérah ingkang dipunkuwasani kalompok punika.[4] Dhaérah punika arupi wit-wit ingkang cacahipun langkung saking kalih.[4] Kejawi kanggé panggenan gesang, wit-wit kala wau ugi dipunginakaken kanggé sumber pangan saha panggenan kanggé sosialisasi.[4] Wiyaripun panggénan punika gumantung saking cacahipun kalompok koala.[4] Koala gadhah cara kanggé nedahaken bilih panggenan wit punika dados gadhahipun kalompok koala.[4] Wit-witan ingkang dipunginakaken kanggé omah punika ugi saged nggabung kaliyan kalompok sanésipun.[4] Wit ingkang dados habitat langkung saking setunggal kalompok punika dadod wit ingkang wigati sanget.[4] Populasi koala namung saged makempal bilih wonten habitat ingkang pas kanggé populasi punika.[4] Wit-witan saha kahanan siti saha curah udan ingkang pas punika ingkang njalari cocog botenipun kanggé populasi koala.[4] Limrahipun koala remen manggén wonten ing wit eukaliptus ananging wonten ugi ingkang manggén ing wit sanésipun.[4] Wonten ing salah setunggaling populasi koala, wonten koala jaler ingkang ageng.[24] Koala ageng punika nggadhahi tanggel jawab dhumateng klompokipun.[24] Koala jaler saged kawin kaliyan sekawan koala wadon.[24] Koala wadon limrahipung galak utawi agresif nalika nembé ngandhut saha ing mangsa-mangsa pungkasan nyusoni.[25] Koala punika kathah-kathahipun mangan lan aktif nalika wayah dalu.[26] Setunggal populasi koala punika mbetahaken kirang langkung 20 ngantos 25 wit ingkang dados dhaérah kalompok koala.[27]

Variétas Eukaliptus[besut | besut sumber]

Wit eucalyptus ingkang dados pakanan Koala

Ing Australia jinis eukaliptus cacahipun langkung saking 600, ananging koala namung mangan kirang langkung 40-50 varietas.[4] Kejawi punika namung wonten kirang langkung 10 variétas wit eukaliptus ingkang dipunremeni koala.[4] Wonten ing sajroning panggénan ingkang kathah tuwuh taneman eukaliptus, namung wonten kalih ngantos tiga wit eukaliptus ingkang dados panggénan tetep populasi koala, dene wit ingkang sanésipun namung kanggé pangkringan ingkang wekdalipun boten dangu.[4] Saben dhaérah wonten ing Australia, gadhah jinis utawi variétas eukaliptus ingkang bénten.[4] Pramila koala ingkang manggén wonten ing Victoria umpaminipun, ugi gadhah pakanan ingkang benten kaliyan koala ingkang menggen wonten ing Queensland.[4] Kejawi mangan saking wit eukaliptus koala inggih saged mangan taneman sanésipun kadosta pial utawi wit tèh.[4] Eukaliptus punika taneman asli Australia.[28] Wit eukaliptus wonten ingkang nginggilipun namung puluhan meter ananging wonten ugi ingkang ngantos setunggal atus meter.[28] Eukaliptus punika wit ingkang kayunipun atos.[28] Eukaliptus kayu atos ingkang paling inggil sakdonya.[28] Wit eukaliputus punika saged tuwuh wonten ing panggénan kanthi iklim ingkang bénten, umpaminipun wonten ing padhang pasir saha wonten ing panggénan ingkang asrep sanget.[28] Kejawi punika wit eukaliptus ugi saged dipunpanggihi wonten ing caket pasisir menapa déné ing pagunungan.[28] Wit eukaliptus kalebet wit ingkang tahan geni.[28] Wit punika nggadhahi lapisan kandel ingkang saged nglothok sasampunipun kobongan.[28] Wijinipun saged tuwuh wonten ing siti utawi wonten ing kacang pohon mataun-taun dangunipun.[28] Wiji punika saged tuwuh sasampunipun kobongan.[28] Pramila sanajan wana eukaliptus kobong, wit punika saged tuwuh kanthi cepet sasampunipun kobongan.[28]

Wit eukaliptus ugi saged gesang nalika mangsa katiga.[28] Punika amargi ron-ronipun eukaliptus gogrog nalika wayah katiga.[28] Wit eukaliptus ugi saged tuwuh wonten ing siti Australia ingkang kirang subur.[28] Kejawi kanggé pakan koala, wit eukaliptus limrahipun dipunginakaken kanggé kayu graji, konstruksi finir, plywood, furniture, bahan kanggé ndamel pulp saha dluwang.[29] Eukaliptus kalebet taneman taunan ingkang saged gesang ngrembaka saha mbetahaken cahya sréngéngé ingkang kathah.[30] Eukaliptus punika tanduran ingkang gampil semi nalika dipuntegor saha kalebet tanduran ingkang cekap kuwat menawi wonten rayap.[30] Eukaliptus tuwuh kanthi cepet mliginipun nalika taksih eném.[30] Oyot eukaliptus ingkang taksih eném cepet sanget tuwuh wonten ing salebeting siti.[30] Panyebaran oyot kanthi arah mangisor sami kaliyan ingkang arahipun nyamping kiwa tengen.[30] Eucalyptus spp kalebet famili Myrtaceae.[30] Eukaliptus gadhah kirang lankung 700 jinis.[30] Ron eukaliptus wujudipun lanset saha wonten ugi ingkang bulat telur dawa.[30] Déné wonten ing bageyan pucukipun lincip.[30] Wit eukaliptus ingkang taksih ném limrahipun ronnipun adhep-adhepan saha nggadhahi ron ingkang ukuranipun langkung ageng tinimbang wit eukaliptus ingkang sampun sepuh.[30] Nalika wit sampun sepuh, panggenan ronipun punika sgarudha-seling saha boten adhep-adhepan malih.[30] Taneman Eucalyptus sampun misuwur wiwit abad 18.[31] Taneman punika sangsaya nrembaka nalika taun 1980 sasampunipun Kongres Kehutanan Sedunia kaping VIII ing Jakarta nalika taun 1978.[31] Ananging taun 1988 wonten kritik ingkang nedahaken bilih taneman eukaliptus nggadhahi prabawa negatif tumprap lingkungan.[31] Salah setunggaling efek negatif tumprap lingkungan inggih punika amargi eukaliptus saged ngrisak kaseimbangan hidrologi.[31] Eukaliptus kalebet taneman ingkang miltiguna saha saged tuwuh wonten ing lahan marjinal utawi kritis.[32]

Wana eukaliptus teles[besut | besut sumber]

Wit-wit eukaliptus ingkang gesang wonten ing wana ingkang teles utawi lembab punika kalebet wit-wit eukaliptus ingkang paling inggil.[28] Wana punika wonten ing pasisir wétan Australia, Tasmania, saha Australia Barat.[28] Dhaérah punika kalebet dhaérah ingkang kathah curah udanipun.[28] Wonten ing wana eukaliptus ingkang teles punika kathah wit eukaliptus ingkang nginggilipun ngantos pitung puluh méter.[28]

Wana eukaliptus garing[besut | besut sumber]

Gendéra Australia, nagara konservasi koala

Wana jinis punika dados wana eukaliptus ingkang paling umum.[28] Wana eukaliptus garing punika kathah dipunpanggihi wonten ing dhaérah pasisir saking Tanjung York ngantos Tasmania saha Australia Selatan.[28] Wana punika ugi wonten ing Australia Barat.[28] Limrahipun wonten wana punika kathah semak tuwuh ngrembaka.[28] Wit semak punika kadosta wit kasuarina, akasia, banksia saha kalistemon.[28] Nalika sajroning sedasa taun wonten kobongan ingkang cacahipun langkung saking setunggal, pramila semak punika lajeng pejah saha dipungantosaken suket-suketan.[28]

Mallee[besut | besut sumber]

Mallee punika kalebet jinis wana ingkang dipuntuwuhi wit-wit eukaliptus ingkang cendhak.[28] Wit-wit eukaliptus punika nggadhahi pang-pang ingkang kathah.[28] Limrahipun wit punika asring sipunsumerepi wonten ing caketipun padhang pasir.[28]

Wit omah[besut | besut sumber]

Omah saben koala punika arupi wit-witan.[8] Limrahipun dipunwastani wit omah.[8] Koala-koala punika manggén wonten wit-wit kanthi tumata.[8] Saben wit saged dipunanggé koala ingkang cacahipun langkung saking setunggal.[8] Kejawi nalika nembé nglairaken utawi ngandhut, koala boten pindhah-pidhah wonten ing panggénan koala sanés wonten setunggal kalompokipun.[8] Ukuran saha wiyaripun antawis wit setunggal kaliyan setunggalipun gumantung faktor habitat, seks, yuswa saha sosial sajroning populasi koala.[8]

Ing Indonesia[besut | besut sumber]

Eucalyptus punika salah setunggaling taneman ingkang dipuntanem kanggé Alas Tetandurn Industri (HTI) amargi sifatipun eukaliptus ingkang gampil kanggé adaptasi saha ginanipun ingkang kathah sanget.[33] Eukaliptus Pelita punika salah setunggaling spesiés éndemik Indonésia ingkang tuwuh wonten ing Papua wonten ing panggénan ingkang nginggilipun ngantos sandhuwuripun 800 m dpl kanthi curah udan 900 mm-2.100 mm/taun saha iklim garing.[33]

Cap driji[besut | besut sumber]

Lukisan koala, koala gadhah cap driji kanggé mènèk wit

Koala punika nggadhahi cap driji utawi menawi wonten ing basa Indonésia dipunwastani sidik jari ingkang wujudipun mirip kaliyan cap driji manungsa.[9] Cap driji koala punika wujudipun benten kaliyan kéwan sanesipun, bentukipun ugi langkung unik.[9] Punika amargi koala ngalami évolusi ingkang kapisah.[9] Wonten ing pohon evolusi kauripan, primata saha koala punika kapisah kirang langkung 70 taun kang kepungkur.[9] Èvolusi kéwan ingkang gadhah kanthong punika nedahaken menawi namung koala ingkang gadhah cap driji ing pucuking drijinipun.[9] Sampun pinten-pinten abad para ahli anatomi punika neliti ginanipun cap driji wonten ing kéwan koala.[9] Tim anatomi saking Universitas Adelaide, Australia punika ingkang nemokaken cap driji koala nalika taun 1996.[9] Tim punika nedahaken menawi cap driji koala punika ginanipun kanggé mendhet ron-ronan.[9] Koala punika pados pakanan saking wit-witan eukaliptus ngantos pang-pang ingkang alit saha ron-ronan.[9] limrahipun koala punika mendhet kanthi ngurut sadhompol ron lajeng dipunpangan.[9] Miturut obsérvasi punika, para paneliti nedahaken bilih cap driji punika dipunsebabaken amargi adaptasi prosés nglempakaken panganan.[9] Supados ron saged nèmpèl wonten ing tangan dipunbetahaken cap driji wonten ing drijinipun koala.[9] Amargi cap driji punika nyebabaken tekanan ingkang statis.[9] Kejawi punika cap driji koala ugi mirip kaliyan cap driji manungsa.[9] Kanthi ngginakaken mikroskop èléktron, lapisan épidermis wonten ing pucuking driji koala punika mirip kaliyan cap drijinipun manungsa.[34] Nalika dipunpirsani ngginakaken mikroskop èléktronik cap driji koala saha manungsa angél dipunbéntenaken.[35] Cap driji punika wonten amargi adaptasi biomekanik kanggé nyekel barang.[36] Punika nyebabaken wontenipun prabawa mekanik ing kulit ingkang ginanipun kanggé ngontrol obahan saha tekanan statis.[36] Koala punika nggadhahi driji ingkang cacahipun gangsal kalebet jempol ingkang cacahipun kalih.[37] Punika ginanipun supados saged nyekel sabarang kanthi langkung saé.[37]

Langka[besut | besut sumber]

Koala punika kalebet daftar salah setunggaling kéwan ingkang langka.[38] Koala kalebet spesies ingkang dipunlindungi kaliyan Konservasi Spesies Terancam UU 1995 (TSC UU).[38] Punika amargi cacahipun koala saben taun sangsaya kirang antawisipun 50 ngantos 75%.[38] Kejawi punika koala punika kalebet kéwan ingkang angél dipungulawentah saha dipunkembangaken.[38] Kejawi punika kathah sanget bebaya ingkang saged nganggu gesangipun koala.[38]

Koala punika membatahaken panggenan ingkang wiyar supados saged gesang, obah, saha mangan.[39] Kejawi punika gesangipun koala ugi gumantung kaliyan koala sanésipun.[39] Sasampunipun koala pejah, mbetahaken wekdal kirang langkung setunggal taun supados koala sanés purung manggén wonten ing panggénan koala ingkang sampun pejah.[39] Punika amargi ngentosi gandanipun koala ingkang naté manggén wonten ing panggénan punika ical.[39] Koala nelasaken wekdal gesangipun wonten ing wit-wit kayu pethak utawi eukaliptus kanggé mangan saha tilem.[39] Sapunika wonten ugi habitat koala ingkang dipunginakaken kanggé pertanian.[39] Punika sangsaya ndamel koala Australia langkung cepet punah.[39]

Cacahipun koala ingkang urip liar wonten ing Australia punika antawisipun 2000 ngantos 8000 koala.[21] Populasi koala punika mandhap 90% sajroning sedasa taun.[21] Punika amargi kathah habitat alami koala dipunrisak saha dipunginakaken kangge wewangunan-wewangunan saha pertanian.[21] Wonten ing Australia wonten badan ingkang khusus neliti kéwan koala, tuladhanipun inggih punika Pusat Penelitian Koala Queensland Tengah.[40] Kejawi punika wonten ugi ingkang dipunwastani Lone Line Sanctuary.[41] Panggénan punika kalebet panggénan ingkang njagi saha nglindungi koala ingkang sepisanan saha paling ageng sakdonya.[41] Wonten ing papan panggénan ingkang konservatif punika wonten koala ingkang cacahipun langkung saking 130 koala.[41] Koala punika kalebet salah setunggaling kéwan ingkang dipunlindungi.[11] Wonten ing nagara Australia, koala boten pareng dipuningoni amargi wonten ukuman saking nagara.[11] Wonten ing Australia, sinten ingkang ngingoni koala bakal pikantuk ukuman penjara.[11] Tim panaliti nedahaken menawi koala boten dipunlindungi koala saged punah kanthi wektu 30 taun ingkang badhé dhateng.[42]

Ingkang njalari langka[besut | besut sumber]

Koala punika manggen wonten ing salah setunggaling panggenan kanthi kalompok sosial.[21] Kejawi njagi badanipun piyambak, koala ugi njagi papan panggénan ingkang dipunpanggeni setunggal kalompok punika.[21] Koala punika ugi dipun wastani kéwan ingkang teritorial.[21] Koala limrahipun pejah amargi penyakit saha dipunbeléh kanggé dipunpendhet wulunipun.[21] Kejawi punika koala ugi pejah amargi wana ingkang kobongan.[21] Sapunika koala namung gesang wonten ing wana eukaliptus ingkang manggén ing Australia.[21] Koala punika satwa nasional saha satwa khas Australia.[43] Populasi koala punika mudhun antawisipun 80 persen.[43] Faktor-faktor sanes ingkang nyebabaken koala punika kirang cacahipun inggih punika tata kutha ingkang dipunowahi, polusi motor, pertambangan, banjir, wana ingkang dipuntegor, predator ingkang arupi segawon.[43] Koala ugi kenging penyakit chlamydia.[44] Penyakit punika ndadosaken koala boten saged reprodhuksi saha nggadhahi katurunan.[44] Wonten ugi penyakit sanésipun inggih punika penyakit inféksi saha kanker.[44] Koala boten saged urip menawi suhunipun panas saha garing saéngga koala gampil stress saha dehidrasi.[44] Suhu ingkang panas nyebabaken kalembaban ron eukaliptus kirang saéngga koala radi angel pikantuk toya.[44] Kejawi segawon, manungsa ugi dados predhator kanggé koala.[45] Awit manungsa asring nyekel koala dados kéwan ingon-ingon utawi dipunpendhet wulunipun.[45] Menawi suhunipun sampun langkung saking 37 derajat celsius, ndadosaken koala kirang saé anggénipun gesang.[44] Nalika pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa ingkang ngrembug babagan iklim dipuntedahaken ugi menawi owahing iklim punika saged mbebayani tumprap spesiés penguin emperor ngantos koala Australia.[46] Koala ingkang wonten ing Australia punika ugi kathah ingkang punah amarga strèss.[47] Koala ingkang stress punika amargi cara ngingoni koala ingkang lepat, kejawi punika koala asring foto-foto kaliyan para wisatawan.[48] Kahanan mangsa kang garing ugi nggadhahi prabawa kaliyan gizi koala, amargi ron ekaliptus ingkang sangsaya suda nutrisinipun.[49] Gizi ingkang kirang ugi njalari pejahipun koala.[49]

Konsérvasi Koala[besut | besut sumber]

Peta ingkang nedahaken payebaran koala

Pakar ekologi Universitas Queensland Clive McAlpine nedahaken supaya koala boten punah caranipun inggih punika nglebetaken koala dados spesiés ingkang saged punah.[50] Cara punika dados cara ingkang sepisanan kanggé upaya nglindungi saha njagi habitat koala supados boten punah.[50] Sasampunipun punika koala lajeng dipunlebetaken wonten ing papan panggenan konsérvasi koala.[50] Kejawi punika ugi saged dipunwontenaken panaliten ngenani babagan penyakit chlamydia.[50] Kejawi punika wonten ugi Pulo Island.[51] Pulo punika saged dipunpanggihi kirang langkung 90 menit saking Melbourne.[51] Pulo punika misuwur lumantar Parade Penguin saha Pusat Konservasi Koala.[51] Pusat konservasi koala punika dipundamel dados panggénan ingkang resik saéngga wonten paugeran-paugeran ingkang trawaca tumprap para tiyang ingkang mlebet.[52] Kejawi punika wonten Pusat Konsérvasi Koala ing Pulo Philip para wisatawan saged mirsani langsung para koala ingkang nembé turu saha mangan.[53] wonten ugi sejarah koala.[53] Para Wisatawan ugi saged foto sareng kaliyan golékan koala ingkang ageng saha kathah souvenir khas ingkang saged dipuntumbas.[53] Kejawi punika wonten ugi Koala Sanctuary ingkang ugi dados badan konsérvasi koala saha satwa liar sanésipun.[46] Koala Sanctuary ugi ndamel penemuan konservasi indah saha nembé madosi vaksin kanggé penyakit Chlamydia ingkang biyasanipun nyerang koala.[46]

Lone Pine[besut | besut sumber]

Lone Pine Koala Sanctuary punika dipunwangun nalika taun 1927.[54] Panggenan punika kalebet papan panggénan kanggé nengkaraken koala, kéwan khas Australia.[54] Kawiwitan saking koala ingkang cacahipun namung kalih.[54] Koala punika anami "Jack" saha "Jill".[54] Sasampunipun 67 taun Lone Pine lajeng dados cagar alam koala ingkang paling ageng wonten ing donya.[54] Ing panggenan punika wonten langkung sakin 130 koala ingkang dipuntengkaraken.[54] Kejawi punika, wonten ugi satwa asli Australia kadosta kangguru, manuk emu, wombat, saha sanés-sanésipun.[54] Sapunika langkung saking 80 species ingkang gesang kanthi aman wonten ing panggénan ingkang konsérvatif punika.[54] Lone Line saged dipupanggihi kinten-kinten setunggal jam saking Papan Anggegana Brisbane, ibu kota Nagara Bagéyan Queensland, Australia.[33] Kejawi punika saged ugi dipunpanggihi kanthi wekdal 30 menit saking pusat kutha menawi nganggé alat transportasi arupi bus.[33] Menawi ngginkakaken taksi béayanipun kirang langkung $A25 saking pusat kutha.[33]

Wisata[besut | besut sumber]

Koala kanthi joey ing kanthongipun, koala punika manggén wonten ing Hamilton Island, Australia

Lone Pine kalebet salah setunggaling panggénan wisata nalika wisata wonten ing Brisbane, Australia.[54] Kejawi misuwur kebon binatang punika ugi dados cagar alam koala ingkang sepisanan saha ingkang paling ageng wonten ing donya.[54] Wonten ing Lone Pine bakal dipunpanggihi kahanan ingkang taksih alami utawi natural.[54] Pramila Lone Pine punika misuwur ugi amarga kahananipun ingkang taksih alami.[54] Kejawi punika kahananipun adhem amargi kathah wit eukaliptus padha tuwuh ngrembaka.[54] Wit punika dados pakanan pokok kanggé koala.[54] Limrahipun nalika wisata wonten ing panggénan punika, para wisatawan saged mirsani kawontenan alam ingkang adhem punika kaliyan mlampah.[54] Kejawi punika para wisatawan ugi saged mirsani kéwan-kéwan ingkang nmung gesang wonten ing Australia.[54] Para wisatawan ugi saged foto-foto kaliyan kéwan-kéwan punika.[54] Lone Pine punika dipundamel kaliyan tiyang ingkang namanipun Claude Reid.[54] Wonten ing taman ingkang temanipun hi-tech, Lone Pine ugi njagi saha nglindungi koala saha kéwan-kéwan khas sanésipun.[54] Punika tujuwanipun supaya koala ugi para wisatawan tansah remen manggén wonten ing mriki.[54] Sekedhik ingkang mangertos bilih sejatinipun nama Lone Pine punika saking nama wit cemara ingkang tuwuh wonten ing sacedhaking toko cinderamata.[54] Wit cemara Hoop punika, dipuntanem kaliyan wiyang ingkang naminipun Daniel Clarkson nalika taun 1865, nalika Lone Pine taksih dados kebon kapuk.[54] Sanajan dipunsamber petir nalika taun 1975, ananging wit punika taksih gesang sasampunipun dipunrimati.[54] Wonten ing panggénan punika dipuntengkraken koala wiwit saking koala alit ngantos diwasa.[33] Koala dipunrimati miturut yuswanipun koala.[33] Koala-koala punika dipunpanggenaken wonten ing kandhang ingkang wonten wit eukaliptus wonten ing kandhang manika.[33] Wit manika dados panganan koala.[33] Miturut Mathew Doherty, Koordinator Pemasaran Lone Pine Koala Sanctuary, nedahaken bilih pang-pang eukaliptus punika dipungantos saben dintenipun.[33] Guinness World Records nyathet bilih panggénan punika naté gadhah koala ingkang paling sepuh ing donya.[33] Koala punika anami Sarah.[33] Koala ingkang paling sepuh punika pejah nalika taun 2001 nalika umuripun 23 taun.[33] Menawi dipunkonversi kaliyan yuswanipun manungsa punika kirang langkung 161 taun.[33] Kangge narik kawigaten para pandhudhuk dipunwontenaken kontes saben dinten antawisipun jam 10.00-15.30 wekdal ing panggénan punika.[33] Kontes punika nampilaken satwa-satwa kadosta wonten ing Taman Safari Indonesia Cisarua, Jawa Barat.[33] Kejawi punika wonten ugi kontes Bird of Prey Flight Show & Photos kirang langkung tigang dasa menit.[33] Kontes punika nampilaken atraksi manuk garudha saha manuk hantu ingkang mabur wonten ing sanginggilipun para panonton saha mangan pangananipun saking asta pelatih.[33] Wonten ugi Sheep Dog Show, ingkang meragakaken para petani ingkang manggén wonten ing dhaérah pedalaman Australia angon menda-mendanipun kanthi dipunbiyantu segawon-segawon.[33] Lone Pine Koala Sanctuary ugi nyediakaken fasilitas kanggé foto kaliyan koala.[33] Asilipun dipuncithak kanthi wujud tanggalan saha kertu pos.[33] Kejawi punika foto punika dipuntampilaken wonten ing internet kirang langkung 60 dinten.[33] Koala ugi saged dipunpanggihi wonten ing kebon binatang ingkang manggén wonten ing kutha Sydney.[55]

Panaliten[besut | besut sumber]

Wonten ing taman Taman Victoria’s Great Otway National dipunbikak program kanggé naliti koala.[56] Panaliten punika nggadhahi tujuwan nglestantunaken habitat koala, mliginipun kanggé mangerteni akibat ingkang dipunsebabaken owahing iklim tumprap populasi saha tindak tandukipun koala.[56] Ekspedisi dipuntindakaken kirang langkung sedasa dinten wonten ing kutha Apollo Bay.[34] Para panaliti saged kerjasama kaliyan para sarjana ingkang trampil saha nggadhahi pangalaman ingkang langkung wonten ing bidhang punika.[56] Kejawi punika, para panaliti ugi saged ngemataken habitat kéwan nalika wayah bengi lumantar radhio saha saged ngukur wit.[56] Kanggé wisata punika dipunbetahaken béaya USD3115 utawi kirang langkung Rp26 yuta.[56] Béaya punika kalebet akomodasi saha dhahar wonten ing lokasi.[56]

Kéwan arboreal[besut | besut sumber]

Koala punika kalebet kéwan arboreal.[22] Arboreal tegesipun urip wonten ing wit.[22] Koala punika urip, mangan, turu wonten ing wit eukaliptus.[22] Koala ingkang jaler nggadhahi bagéyan awak ingkang saged nyebabaken ganda.[22] Koala jaler lajeng nggosok-gosokaken jajanipun wonten ing wit ingkang dipunpanggeni.[22] Punika ancasipun kanggé mratandhani supados koala sanés mangertosi bilih wit punika dados panggénan ingkang dipunkuwaosi.[22]

Mamah biak[besut | besut sumber]

Kéwan ingkang mamah biak, kadosta sapi misuwur nggadhahi madharan sekawan.[57] Nalika mangan, panganan mlebet wonten ing salah setunggaling bagéyan madharan saha dipunmuntahaken malih wonten ing tutuk.[57] Sasampunipun punika nembé dipunpangan malih saha mlebet wonten ing bagéyan madharan sanésipun saha dipunserep kaliyan usus alus.[57] Sasampunipun punika lajeng dipunbuwang kanthi dipundalaken saking awak.[57] Profesor ingkang nyerat buku kanthi irah-irahan Mammalian Herbivore Stomach: Comparative Anatomy, Function and Evolution nedahaken menawi koala ugi nggadhahi tindak tanduk ingkang kados punika.[58] Ananging namung nalika wonten ing kahanan ingkang tinamtu kadosta nalika pupak waja saha amargi mbetahaken langkung kathah nutrisi kangge nyusoni.[58]

Ngedab-edabi[besut | besut sumber]

Koala punika kalebet kéwan ingkang ngeramaken.[54] Wonten babagan ingkang ngédab-édabi saking kéwan koala ingkang boten dipuntindakaken déning kéwan sanésipun.[54]

 1. Sanajan koala punika boten kéwan ingkang saged gesang wonten toya, ananging menawi wonten ing kahahan ingkang nggegirisi saha kepepet koala punika saged ugi nglangi.[54]
 2. Koala jaler Queensland punika awratipun ngantos 9,5 kilogram déné koala wadon ngantos 7 kilogram.[54] Wonten ing Victoria, awratipun koala ngantos 14 kilogram.[54]
 3. Koala punika tilem saben dintenipun antawis 18-20 jam.[17] Wonten wana, koala gesang antawisipun 10 ngantos 12 taun, ananging koala Lone Pine ingkang dipunjagi saking mengsahipun, wonten variasi pakanan ingkang saé, saha saking iklim ingkang ékstrim owahipun saged gesang kirang langkung 12 ngantos 15 taun.[54]
 4. Koala punika saged jungkatan.[54] Punika tujuwanipun supados koala ketingal tetep saé saha resik.[54] Driji ingkang nomer kalih saha tiga nyatunggil saéngga dados sepasang cakar ingkang saged dados jungkat.[54]
 5. Limrahipun wonten ing salah setunggaling wekdal koala ketingal mabuk.[54] Sejatosipun, koala punika boten mabuk amargi ron eukaliptus ananging punika salah setunggaling cara koala kanggé adaptasi tumprap kadar enersi ingkang sakedhik wonten ing ron gum utawi eukaliptus.

[54]

Galeri[besut | besut sumber]

Pirsani ugi[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ a b http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320721/koala
 2. ^ a b c d e f g h i j k l (en)australianfauna.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 3. ^ (id)giftlog.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad (en)thekoala.com(dipunundhuh tanggal 3 Oktober 2011)
 5. ^ a b c d e f (en)savethekoala.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 6. ^ a b (en)[Dixon, R.M.W.; Moore, Bruce; Ramson, W. S.; Thomas, Mandy .2006.Australian Aboriginal Words in English: Their Origin and Meaning edisi 2.South Melbourne:Oxford University Press.isbn=0-19-554073-5]
 7. ^ a b c (en)[Leitner, Gerhard; Sieloff, Inke. 1998.Aboriginal words and concepts in Australian English.World Englishes.volume 17. kaca 153–169]
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o (en)wildlifeextra.com(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (id)tempointeraktif.com(dipununundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 10. ^ a b c d e f (en)kids.nationalgeographic.com(dipunundhuh tanggal 3 Oktober 2011)
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q (id)fakta unik koala(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 12. ^ (id)pocanticohills.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 13. ^ a b c (id)australia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 14. ^ a b c d (en)environment.gov.au(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 15. ^ a b c (en)findarticles.com(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 16. ^ (en)[Flannery, T.F. 1994. The Future Eaters: An ecological History of the Australasian Lands and People. Sydney:Reed New Holland. kaca 86]
 17. ^ a b c d e f (id)teknologi.vivanews.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011) Cacad sitiran: Invalid <ref> tag; name "internet40" defined multiple times with different content
 18. ^ (id)sasak.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 19. ^ a b c (en)[Handasyde, Kathrine Ann. 1999. The Koala: Natural History, Conservation and Management. UNSW Press . kaca 64–65. isbn:0868405442. Seri:Australian Natural History Series edisi 2]
 20. ^ (id)antaranews.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 21. ^ a b c d e f g h i j k (en)library.thinkquest.org(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 22. ^ a b c d e f g h (en)koala-bears.org(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 23. ^ a b c d e (id)pariwisata.infogue.com/(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 24. ^ a b c (en)australiangeographic.com.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 25. ^ (en)publish.csiro.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 26. ^ (en)threatenedspecies.environment.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 27. ^ (en)macedon-ranges-leader.whereilive.com.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 28. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa (id)dfat.gov.au(dipunudhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 29. ^ (id)library.usu.ac.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 30. ^ a b c d e f g h i j k (id)indonesianforest.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 31. ^ a b c d (id)dephut.go.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 32. ^ (en)fao.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktobet 2011)
 33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v (id)mediaindonesia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 34. ^ a b (id)bataviase.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 35. ^ (en)naturalscience.com(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 36. ^ a b (id)teknologi.inilah.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 37. ^ a b (en)[Martin, Roger.1984.The Encyclopedia of Mammals.New York:Facts on File.isbn= 0-87196-871-1]
 38. ^ a b c d e (en)environment.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 39. ^ a b c d e f g (en)people.uwec.edu(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 40. ^ (en)cqnews.com.au(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 41. ^ a b c (id)koala.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 42. ^ (id)rnw.nl(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 43. ^ a b c (id)id.berita.yahoo.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 44. ^ a b c d e f (id)berani.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 45. ^ a b (id)koalas.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 46. ^ a b c (id)baungcamp.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011) Cacad sitiran: Invalid <ref> tag; name "internet36" defined multiple times with different content
 47. ^ (id)dunia.vivanews.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 48. ^ (en)parliament.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 49. ^ a b (en)telegraph.co.uk(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 50. ^ a b c d (id)forum.nationalgeographic.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 51. ^ a b c (id)australiacalling.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 52. ^ (id)seputar-indonesia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 53. ^ a b c (id)wisata.kompasiana.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 54. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah (id)id.koala.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 55. ^ (id)Koala bonbin Sidney(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 56. ^ a b c d e f (id)travel.okezone.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 57. ^ a b c d (id)koranterbaru.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 58. ^ a b (id)nationalgeographic.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koala&oldid=1109514"