Rahwana: Béda antara owahan

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
136 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
 
== Lairé Rahwana ==
Nalika lairé, ing jagad ana ngalamat ala warna-warna, kayata: udan getih, cahyané Bagaswara[[Bagaswara]] katon surem kucem, ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala[[bantalan]], buta[[buta]], siluman[[siluman]], jin[[jin]], [[setan]], peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan.
 
Lairé Dasamuka saka guwa [[]]garba ora kaya salumrahé bayi. Sepisanan Sang [[Dèwi Sukesi]] nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Pakulitané biru, netrané abang angatirah, siyungé mingis-mingis. Sabanjuré [[Dèwi Sukesi]] nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh, nuli disusul perangan awak liyané.
 
Déning [[Resi Wisrawa]], jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh, abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané, yaiku Dasamuka (,''arai sepuluh''), uga sinebut [[Dasawardana]], [[Dasanana]], [[Dasawaktra]], [[Dasasya]], [[Sasasira]], [[Dasagriwa]] (,''agulu sepuluh'') lan Wingsatibahu.
 
== Cilik tekan Diwasa ==
Wiwit cilik Dasamuka digegala déning ingkang éyang Prabu [[Sumali]], supaya seneng ulah kasutapan lan prihatin, saéngga ing tembé dadi wong sing digdaya sekti mandraguna tanpa tandhing, darbé kaluwihan ngungkuli sapa baé. Wiwit cilik tekané diwasa Dasamuka lan adhi-adhiné padha urip ing pertapan, lan mertapa tanpa mangan lan ngombé ing pucuking gunung Gohkarna lawasé seket taun. Saben limang taun, sirahé dipothol siji, dilebokaké ing geni sesaji.
 
Bareng wis ganep seket warsa, Dasamuka karawuhan bathara Syiwa (Bathara Guru). Dasamuka kaparengaké darbé panuwun, lan panuwuné mau bakal diudanèni. Dasamuka nyuwun aji jaya kawijayan kang linuwih, jagad ora ana sing bisa nandhingi. Aja nganti bisa mati mungsuh manungsa, [[naga]], [[garudha]], [[buta/raseksa]], [[apsara]], [[widadara]] apadéné déwa. Kabèh makhluk urip ing saindhengé jagad kudu bisa dikuwasani kanthi gampang. Bathara Guru ngabulaké panyuwuné Dasamuka, amung welingé yèn ana kethèk putih, Dasamuka ora dikeparengaké ngina, apamanèh gawé cintrakané. Awit amung kethèk putih iku kang bisa ngasoraké yudané Dasamuka.
 
Sapurnané mertapa, Dasamuka tumuli kasengkakaké ngaluhur jumeneng nata ing Alengka, nglintir kepraboné ingkang éyang, Prabu Sumali. Sawisé jumeneng ratu, Dasamuka nedya ngénggar-énggar panggalihé ing Gunung Kelasa. Lagi waé arep munggah gunung dumadakan ketemu déwa wujud wanara séta, bebisik Bathara Nandiswara. Nandiswara ngalang-alangi Dasamuka supaya aja mbacut, awit ing puncaké gunung iku lagi dienggo lelangen Bathara Sangkara (Sang Hyang Syiwa) ora kersa dicedhaki sapa waé. Dasamuka ora mreduli, malah nandukaké pangina marang Sang Nandiswara, amarga priksa wujudé kethèk kang lucu. Nandhiswara duka lan ndhawahaké upata (sot) yèn ing tembé negarané Dasamuka bakal dirusak déning titah awujud kethèk putih.
Sabanjuré Dasamuka ngongasaké kasektené. Tangané loro dijojohaké ing sukuning Gunung Kelasa disangga nedya diumbulaké.
 
Tumindaké Dasamuka gawé kageté [[Bathara Sangkara]] kang tumuli nindhihaké jempol samparané kiwa ing puncaking gunung Kelasa, satemah gunung ora obah. Tangané Dasamuka loro pisan kejepit [[Gunung Kelasa]], ora bisa dilolos, malah obah waé ora bisa. Jalaran kelaran banget, Dasamuka mbengok sora. Swarané ngumandhang ing akasa, agawé girisé tribawana. Suwé-suwé Bathara Sangkara tuwuh welasé, panindhihé dikendhoni, saéngga Dasamuka bisa nglolos tangané. Bathara Sangkara nuli paring asma anyar marang Dasamuka: Rawana. saka tembung "Rawa" kang tegesé arané swara sora nggegirisi. Dudu Rahwana kaya kang asring dikocapaké para dhalang, kang asring dikérata basa dadi tembung "Rah" tegesé getih, lan "wana" tegesé alas, kang maknané Dasamuka kuwi kadadeyan saka "getih ing alas". Kuwi salah kaprah. Sing bener "Rawana" tanpa aksara "h", dudu Rahwana.
 
== Sedulur-seduluré ==
[[Gambar:Ravana.jpg|thumb|250px|Sang Rawana [[raja]] [[raseksa]] saka [[Karajan Alengka]], lukisan gagrag [[India]].]]
Dasamuka duwé adhi cacah telu, yakuwi [[Kumbakarna]] (wujud buta sagunung anakan), [[Dèwi Sarpakenaka]] (wujud raseksi), lan [[Wibisana]] (wujud satriya bagus). Karo Prabu Danaraja (Danapati), Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati, putrané [[Prabu Lokawana]] [[ratu Lokapala]].
 
Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané [[Dèwi Tari]], peputra kakung siji asma [[Indrajit]] iya [[Meganandha]]. Karo garwa liyané, Prabu Dasamuka apeputra [[Trisirah]], [[Trikaya]], [[Trimuka]], [[Trinetra]], [[Triweneh]], [[Dewantaka]], [[Dewantumut]], [[Narantaka]], [[Sagsadewa]], lan [[Pratalamaryam]] iya Bukbis.
Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe, saengga kalorone mati bareng.
 

Menu navigasi