Wayang

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Wayang dumadi saking tembung wod "yang/ hyang" angsal ater- ater wa-. Tegesipun roh ingkang saged damel beja cilakanipun manungsa. Wayang punika wewayangan utawi gegambaran watak lan jiwanipun manungsa. Wayang mujudaken pangejawantahan pribadi manungsa. Wayang punika pagelaran nganggo bonéka ingkang umumipun katon éndah ing wewayangané lan dipunlampahaken déning dhalang kanthi iringan gamelan. Bonéka kasebat saged ingkang awujud 2 dhimènsi utawa wujudé 3 dhimènsi. Ingkang wujud 2 dhimènsi umumipun dipundamel saking kulit (walulang), ingkang asring kulit sapi, utawi wedhus. Dene ingkang awujud 3 dhimènsi, lumrah dipundamel saking kayu ingkang dipunrenggani panganggo saking kain ingkang manéka warni adhedhasar karakter wayang kasebat. Ananging ing sawatara tlatah, ugi wonten ingkang dipundamel saking suket lan kerdhus, ananging wayang jinis makaten boten radi kathah dipuntemoni. Manut ing kemajuanipun jaman, sampun tinatah lan sinungging wayang kanthi ngginakaken media digital kanthi piranti empuk pangolah citra. Wayang kang tinatah lan sinungging kanthi media digital kasebat e-wayang.

dhalang lan wayangé ing Australia
e-wayang kang tinatah lan sinungging mawa media digital

Cariyos ingkang dipunlampahaken dipunpundhut saking épos Mahabharata kaliyan Ramayana ingkang ugi dipunsebat Wayang Purwa. Ugi wonten ingkang nanggap lakon cariyos-ariyos 1001 dalu saking tlatah Arab. Wayang ingkang kados makaten diwastani Wayang Menak. Pagelaran menika misuwur ing tlatah Jawa.

Sajroning pagelaran punika wayang ditancepaken ing debog (wit gedhang) ing sisih tengen lan kiwanipun dhalang. Ing tengah, critané digelar. Sedinten sedalu lakon dipunwedhar.

Wayang menika boten namung sumebar ing Jawa kemawon, ananging ugi ing tlatah sanès ing Nuswantara. Pagelaran wayang sampun dipunakoni déning UNESCO ing tanggal 7 November 2003, dados karya kabudayan ingkang édi péni ing babagan cariyos dongéng lan warisan ingkang berharga sanget (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity). Suwalikipun, UNESCO nyuwun supados Indonesia njagi (preserve) warisan menika.[1].

Sajarah[sunting | Owah sumber]

Para ahli dèrèng wonten ingkang saged masthèkaké kapan wayang wiwit wonten ing Indonésia. Ananging yèn mirsani prasasti lan tinggalan jaman kepungkur, wayang kinten-kinten sampun wonten sadèrèngipun agama Hindu mlebet. Rikala samanten lakon wayang dèrèng nganggè cariyos-cariyos ingkang dipunpundhu saking India. Pagelaran menika dipunanggé sarana nyembah marang roh leluhur.

Sawetara anggitan sastra jaman Mataram enggal kathah ingkang nyerat prakawis sajarah wayang. Ananging, para ahli sajarah boten sarujuk marang menapa ingkang dipunserat wonten ngriku amargi boten cocok marang cathetan lan tinggalan sajarah ingkang sampun wonten.

Prasasti paling kino wonten ing abad kaping IV Masehi. Prasasti ngandhut ukara mawayang kanggé pagelaran pahargyan sima utawi bumi perdhikan. Katrangan ingkang langkung trewaca ing prasasti Balitung, udakara 907 Maséhi. Wonten ngriku dipunserat si galigi mawayang bwat Hyang macarita bimma ya kumara. Tegesipun kinten-kinten: Si Galigi ndhalang kanggè Hyang kanthi lakon Bimma Sang Kumara."

Agama Hindu ingkang mlebet ing Nusantara damel cariyos wayang bénten sami aslinipun. Cariyos Ramayana lan Mahabharata wiwit dipunanggé kangge dakwah agama. Ing panguwasaning Dharmawangsa Teguh (991-1016), kathah cariyos saking India ingkang mlebet lan dipundamel gagrag jawanipun. Wayang wiwit nyebar ing pundi-pundi rikala Majapahit nguwasani Nuswantara.

Cariyos-cariyos ingkang aslinipun saking India punika pungkasanipun sampun geseh sami saderengipun. Para pujangga Jawa damel cariyos piyambak kangge mepaki menapa ingkang sampun wonten. Ing pedhalangan, cariyos-cariyos menika dipunsebat lakon carangan.

Rikala jaman Islam mlebet, Walisanga ugai ngangge wayang ing panyebaranipun. Ing jaman menika wiwit wonten Wayang Menak. Gagrag-gagrag tambah kathah ngepasi Mataram anyar. Walanda ingkang digdaya damel Kraton Surakarta ngracik kathah cariyos wayang kangge nglelipur manah.

Indonésia mardika ugi nyumbang gagrag wayang ingkang manéka warni. Manéka warni wayang wau wonten ingkang tetep dipungelar wonten ugi wonten ingkang namung gesang ing jamanipun piyambak. Wayang ingkang paling kathah dipunanggé inggih menika wayang kulit purwa.

Wayang Bali

Sebutanipun Wayang[sunting | Owah sumber]

Menawi dipunpundhut saking ukaranipun, wayang menika saking wewayangan, amargi pagelaranipun wonten ing wekdal wengi lan ngangge lampu. Ananging katrangan menika sampun boten saged dipunugemi manèh. Wayang dados boten mligi bonéka ingkang wonten wewayangané. Wayang golèk ingkang dipundamel saking kayu boten ngandhelaké wewayangan. Ukara wayang sampun dados pagelaran bonéka ingkang dipungelar déning dhalang.

Umumipun, sebutan wayang tinuju marang wayang kulit purwa. Wayang menika dipundamel saking tatahan kulit kèwan kanthi lakon saking Mahabharata lan Ramayana.

Manéka Warni Wayang[sunting | Owah sumber]

Wayang ing tanah Jawa[sunting | Owah sumber]

 • Wayang Bèbèr [2]</nowiki>inggih menika wayang ingkang dipundamel saking kain utawi kulit lembu ingkang awujud bèbèran (lembaran).[3] Saben bèbèran menika nggambaraken satunggal adegan cariyos. Menawi sampun rampung dipunlakonaken, bèbèrane dipungulung manèh.[3] Wayang menika dipundamel jaman krajan Majapait.[3] Wayang menika pinangka saking Pacitan lan Gunung Kidul.[4] Wayang menika dipundamel kanthi kuwat ing bab rong dimensinè kanthi seni lukis ing kanvas.[4] Tiyang-tiyang ingkang nglèstarèkaken wayang menika inggih punika: Musyafiq kanthi damel wayang bèbèr ingkang narasinipun paraga-paraga wayang, Suhartono kanthi langkung nyiptakaken figur wayang ingkang corakipun dèkoratif lan ornamèntik, Agus Nuryanto damel wayang bèbèr kanthi saking awujud wayang purwa banjur dipunabstraksi saking rèalitas uripipun manungsa ing saben dintenipun.[4]
 • Wayang Gedhog: Wayang menika wujudipun mèh sami wayang kulit. Ingkang dipundamel kirang langkung warsa 1400-an.[3] Sumbèripun cariyos saking cariyos ratu ing Jawa, antaranipun Banten, Singasari, Mataram, Kediri, lsp. Wayang menika namung saged dipuntemokaken wonten musèum.[3]

Panjenenganipun ngaturi tuturan "Yèn ta diwènèhi panjang umurè nganti 100 taun, dhèwèkè bakal terus ndhalang, sabab ing njero wayangan kang lumrahè digawè dadi panglipur lara iku ana ajaran-ajaran, pepèling-pèling kang manfaati tumrap uripè manungsa."[6]

Wayang ingkang dipundamel saking dluwang ingkang dipungambari wayang awujud kèwan-kèwan. Wayang menika nyariyosaken babagan donyanipun kèwan ingkang dados sarana reflèksi saking donyanipun manungsa. Wonten wayang menika dipunsarujuki boten wonten ingkang dados dhalang ingkang lumrahipun tunggal dados sakabèhipun paraga wonten wayang, banjur sinten kemawon saged dados dhalang, ingkang saged prasaja gunemanipun.

Wayang ing tlatah sanesipun[sunting | Owah sumber]

Lakon Wayang[sunting | Owah sumber]

Gagrag ing Tanah Jawa[sunting | Owah sumber]

Pagelaran wayang ingkang sumrambah ing tanah Jawa damel variasi ingkang manéka warni. Variasi utawi jinis menika ingkang asring dipunsebat gagrag. Gagrag wayang ing tanah Jawa antaranipun:

Delengen uga[sunting | Owah sumber]

Referensi[sunting | Owah sumber]

 1. ^ Indonesian Wayang Inscribed in 2003 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
 2. ^ (jv) http://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jinising_Wayang&action=edit </span> </li> <li id="cite_note-buku1">'''<span class="mw-cite-backlink">[[#cite_ref-buku1_11|^]]</span>''' <strong class="error mw-ext-cite-error">Kaluputan sitat (pangutipan) Tag <code><ref></code> ora absah; ora ditemokaké tèks kanggo ref mawa jeneng <code>buku1</code></strong></li> <li id="cite_note-internet3-4"><span class="mw-cite-backlink">'''^''' [[#cite_ref-internet3_4-0|<sup>a</sup>]] [[#cite_ref-internet3_4-1|<sup>b</sup>]] [[#cite_ref-internet3_4-2|<sup>c</sup>]]</span> <span class="reference-text"> {{id}} [http://m.suaramerdèka.com/index.php/read/cetak/2011/01/06/134116] (kaundhuh tanggal: 10 April 2011)</span> </li> <li id="cite_note-buku2-5"><span class="mw-cite-backlink">'''^''' [[#cite_ref-buku2_5-0|<sup>a</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-1|<sup>b</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-2|<sup>c</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-3|<sup>d</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-4|<sup>e</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-5|<sup>f</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-6|<sup>g</sup>]] [[#cite_ref-buku2_5-7|<sup>h</sup>]]</span> <span class="reference-text">{{jv}} Tim Pangripta Basa Jawa. 2003. Kawruh Basa Jawa (KBJ). Surakarta kaca: 61-63.</span> </li> <li id="cite_note-internet2-6"><span class="mw-cite-backlink">'''^''' [[#cite_ref-internet2_6-0|<sup>a</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-1|<sup>b</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-2|<sup>c</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-3|<sup>d</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-4|<sup>e</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-5|<sup>f</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-6|<sup>g</sup>]] [[#cite_ref-internet2_6-7|<sup>h</sup>]]</span> <span class="reference-text">{{id}} [http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/11/04/86620/Thio-Tiong-Gie-Pelestari-Wayang-Potehi] (kaundhuh tanggal 8 April 2011)</span> </li> </ol>
 • Pratiwimba Adhiluhung, S Haryanto, 1988
 • Kalangwan, P.J. Zoetmulder, 1983
 • Wayang, asal-usul filsafat dan masa depannya, Ir Sri Mulyono, 1975

Wacan[sunting | Owah sumber]

 • Mudjanattistomo (1976) Pedhalangan Ngayogyakarta. Yogyakarta
 • Brandon, James (1970) On Thrones of Gold - Three Javanese Shadow Plays. Harvard University Press
 • Clara van Groenendael, Victoria (1985) The Dalang Behind the Wayang. Dordrecht, Foris
 • Keeler, Ward (1987) Javanese Shadow Plays, Javanese Selves. Princeton University Press
 • Keeler, Ward (1992) Javanese Shadow Puppets. OUP
 • Long, Roger (1982) Javanese shadow theatre: Movement and characterization in Ngayogyakarta wayang kulit. Umi Research Press
 • Mellema, R.L. (1988) Wayang Puppets: Carving, Colouring, Symbolism. Amsterdam, Royal Tropical Institute, Bulletin 315.
 • Soedarsono (1984) Wayang Wong. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Pranala Njaba[sunting | Owah sumber]


Artikel punika taksih tulisan rintisan (stub). Sinten kémawon ingkang kersa mbenakaken, sumangga kémawon.

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayang&oldid=940546"