Upacara tingkeban: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Gedhéné ora owah ,  4 taun kepungkur
ganti isi, replaced: arupi → wujud (2)
(ganti isi, replaced: ananging → nanging (2), Ananging → Nanging (2))
(ganti isi, replaced: arupi → wujud (2))
# Manawi lawè sampun dipunpedhot, mila calon simbah putri saking pihak calon ibu, nggèndhong [[klapa gadhing]] dipunkancani déning ibu bèsan. Nanging sadéréngipun, klapa gadhing kala wau dipunlebataken wonten ing kain ingkang dipunagem calon ibu saking nginggil liwat padharan dumugi ngandhap, lajeng dipuntampani déning calon simbah putrinipun. Ancas saking upacara punika inggih supados samangkè bayi ingkang dipunkandhut saged lair kanthi gampil tanpa rubèda satunggal punapa.
# Rerangkéning adicara ingkang salajengipun inggih calon bapa mecah klapa gadhing kasebat kanthi sadéréngipun milih satunggal saking kalih klapa ingkang sampun dipugambari [[Kamajaya]] saha [[Dewi Ratih]] utawi [[Arjuna]] kaliyan Wara Sumbadra utawi [[Srikandhi]]. Klapa kalih kala wau dipunwalik supados ingkang bapa boten saged ningali gambaripun kala wau. Manawi klapa ingkang dipungepuk kaliyan ingkang bapa ingkang gambaripun Kamajaya mila bayinipun badhé lair kakung, saha kosok walikipun bilih ingkang dipungepuk gambar Dewi Ratih, mila bayinipun éstri. (Punika namung ingkang dipunkaremaken kemawon, déréng mesti dados kasunyatan). Nanging, bilih kita nyuwun kanthi saéstu dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos, mila punapa ingkang dipungayuhaken saged kabul.
# Sabibaripun upacara siraman punika kalajengaken upacara milih sekul jènè ingkang mapan wonten ing takiripun ingkang garwa. Lajeng dipunlajengaken upacara dodol dhawet saha rujak. Anggénipun bayar dodolan nganggè logam ingkang kadamel saking remukan gendhéng (kréwéng) ingkang dipunbentuk bunder, arupiwujud yatra logam punika. Asilipun dodolan dipunkempalaken lajeng dipunlebetaken [[kwali]] ingkang dipundamel saking lempung. Kwali ingkang sampun dipunisi kaliyan kréwéng kala wau lajeng dipungepuk wonten ing ngajeng lawang. Upacara punika minangka simbol supados bayi ingkang dipunlairaken samangkè pikantuk kathah rejeki, saged kanggé nyekapi gesangipun kulawarganipun saéngga saged ngamal ingkang kathah.
 
== Ubarampè Upacara Tingkeban ==
# [[Tumpeng]] Kuat. Tumpeng kuwat minangka simbol supados bayi ingkang badhé dipunlairaken samangkè séhat saha kuwat. Bahan ingkang dipun-ginakaken inggih punika wos. Tumpeng ugi dipunhias ngginakaken tigan ayam godhog 35 iji, [[tahu]], [[tèmpè]], iwak asin goreng, [[lombok]] mentah ingkang dipundamel rerenggan saha [[tèrong]] mentah ingkang dipunoncéki nanging kulitipun tetep taksih nèmplèk, saha dipunsukani [[urab-uraban]].
# [[Jajan Pasar]]. Jajan pasar punika boten kedah dipundamel piyambak nanging tumbas kèmawon wonten ing pasar. Jajan pasar ingkang dipuntumbas antawisipun kuè [[apem]], kuè [[cucur]], kuè [[bolu]], kuè [[lapis]], saha woh-wohan kados ta, [[nangka]], [[jeruk]], [[bengkowang]], [[timun]], [[pisang]], kacang godhog, lan sapanunggalanipun. Sedaya jajan pasar kala wau dipuntata kanthi rapi nembè dipunsajikaken.
# [[Keleman]]. Keleman inggih punika kados ubi-ubi nan. Keleman ingkang dipunbetahaken dados ubarampè upacara tingkeban arupiwujud pitung jinis, kados ta: [[ubi jalar]], [[tèla]], [[gembili]], [[kenthang]], [[wortel]], [[ganyong]], saha [[erut]]. Manèka warna keleman dipunsajikaken wonten ing satunggal wadhah kados ta [[nyiru]].
# Rujakan. Rujakan punika kadamel saking manèka warna woh-wohan kados ta: jeruk, timun, [[blimbing]], pisang watu, lan sapanunggalanipun. Sedaya bahan rujak dipuncampur dados satunggal saha dipunsajikaken kanthi saé ngantos raosipun rujak èco. Ancasipun inggih supados bayi ingkang badhé dipunlairaken samangkè saged ngremenaken kulawarganipun.
# Dawet. Kangge nggampilaken anggènipun damel, dawetipun saged dipuntumbas wonten ing pasar saha ing griya namung kantun mangsak dawetipun kanthi dipuncampur santen supados raosipun èco. Manawi kepéngin seger saged dipuntambahi ugi és batu.
352.737

besutan

Menu navigasi