Menyang kontèn

Wikipédia:Angkringan/Arsip 2006

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Senèn Pahing, tanggal kaping 17 sasi Besar taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


1000 artikel

mangga dipun lanjutaken Stillhurts 07:43, 14 Februari 2006 (UTC)

Selamat ya! (Apa ya "congratulation" bahasa Jawanya?hehehe...jaya terus wiki Jawa!Matahari Pagi 07:20, 3 Februari 2007 (UTC)

Pangurus anyar

Saiki Slamet Serayu dadi pangurus anyar Wikipedia basa Jawa. Slamet! Sugeng! Meursault2004 19:10, 25 April 2006 (UTC)

Ndèrèk mangayubagya, mugi Pak Slamet Serayu tansah pinaringan kawilujengan. --Cahnggunung 02:53, 17 Juni 2007 (UTC)

Ejaan

Pisanane aku rada bisa nampa umpama ana ejaan liyane kang ora baku. Nanging suwe-suwe dadi aneh amarga ing sa-kaca ana 2 ejaan. iki marai bingung, apa maneh yen sesambungan karo pranala. Sejatine piye sing bener?

anggoro 11:54, 27 April 2006 (UTC)
Iki pancèn masalah gedhé ing Wikipedia Jawa. Sajatiné aku dhéwé miturut ejaan Pusat Bahasa 1991. Nanging aku dhéwé mbedakaké antara pepet (e) karo taling (é,è). Meursault2004 14:05, 27 April 2006 (UTC)

Pitulungan

Ping bola-bali aku sok lali ngeklik pranala Pitulung. Dina iki aku ora kepingin kecelik maneh, dadi nyoba nggawe sithik. Mbok menawa ana sing arep nerusake. Suwun... anggoro 06:36, 22 Mei 2006 (UTC)

Usul

Keparenga kula urun rembag sawatawis. Bokmanawi karaos radi ngguroni, nyuwun pangaksama jer niyatipun boten makaten.

 1. Pratelan ing ngandhap punika : Mangga mlebetaken, kinten kula leresipun NGLEBETAKEN.
 2. Tulung dipun-gatekaken....., kinten kula: (Nyuwun)tulung dipun gatosaken manawi sadaya kontribusi ......(mangga kapriksanana Projet: )Manawi panjenengan boten karsa bilih seratan panjenengan badhe dipun sunting lan dipun sebar, sampun dipun dèkèk ing ngriki (mriki tegesipin mréné, ngriki ateges kéné).
 3. Sawatawis tembung utawi ukara ing raos kula sanes Basa Jawi baku, ananging tembung Basa Indonesia ingkang dipun jarwakaken wantah, kadosta :pangowahan bokmanawi ingkang dipun pikajengaken PERUBAHAN (Basa Indonesia). Tembungipun Basa Jawi : Owah-owahan, utawi Éwah-éwahan (krama).

Cathetan : kula piyambak dereng yakin panyeratipun ater-ater DIPUN; dipun sambet kaliyan lingganipun punapa dipun pisah.

(iku usulan saking 219.83.0.32), maturnuwun. Slamet Serayu 01:23, 12 Juli 2006 (UTC)Prekawis ejaan lan basa punika panci taksih awrat kalampahan ing mriki. Mbok menawi priyantun kados panjenengan saged mbiyantu malih. menawi kula prekawis punika:
 1. kula kinten leres menawi Nglebetaken. Tembung punika saking ater-ater nga+ tembung lingga mlebet + panambang aken. Menawi pados sesandhinganipun wonten basa Indonesia sami kaliyan memasukkan. Ananging, menawi ngangge masukkan utawi mlebetaken ugi saged menawi suraosipun prentah.
 2. kula sarujuk kaliyan panjenengan menawi badhe ngangge basa krama ingkang leres.
 3. mbokmenawi panjenengan (ingkang ngangge sambungan internet nomer 219.83.0.32) saged mbiyantu njarwaaken malih. nanging kula kinten mboten saged selak menawi sapunika tiyang-tiyang langkung kathah ngertos basa Indonesia tinimbang basa Jawi. Ing sawetawis buku sastra jawi kemawon kathah andhahan saking basa Indonesia, kados rumiyin basa jawi kasaru dening basa walandi.
cathetan: piye Mas Slamet, mudheng ora? he he he anggoro 08:06, 12 Juli 2006 (UTC)
Ya wis ngonoh pada wayangan, aku tak nggawe wedang wae, banyune wis umeb kae Slamet Serayu 08:59, 12 Juli 2006 (UTC)


Lho, tembung lingganipun sanes mlebet, nanging lebet (ngoko lebu). Cobi pun priksani conto ngandhap punika:


 • am-lebet dados mlebet (a wonten ngajeng umumipun pun bucal) punika kata kerja aktif
 • ang-lebet dados nglebet punika kata keterangan tempat
 • l-um-ebet dados lumebet punika gadah pangerten sudah di
 • am-lebu dados mlebu punika inggih kata kerja aktif
 • ang-lebu dados nglebu punika kata keterangan tempat
 • l-um-ebu dados lumebu punika gadah pangerten sudah di..
 • lebu-an dados lebon padanan basa Indonesia pemasukan, (omahku kelebon maling)

(Bairro)

bapakeara@yahoo.com

Nuwun para nupiksa basa, sastra, saha budaya Jawa. Dipuntepangaken kemawon kula supono, saking Banyuwangi, Jawa Timur kepengin ndherek sesambetan lumantar udyana punika. Sokur bage ing salajengipun kita saged udu panemu ngasah kaweruh ingkang tundhanipun saged anambahi indhaking pangaos ing salabeting ngayahi gesang ing madyaning bebrayan sapunika. Sumangga ingkang ngersakaken sesambetan saged lumantar e-mail www.bapakeara@yahoo.com, utawi lumantar 081336907241.

Sugeng tetepangan ugi anggoro 10:47, 31 Juli 2006 (UTC)

ejaan II

Kepriyè beciké?

aku sejatine ora kepengin dianggep keminter perkara iki, nanging rasané anèh ana akèh éjaan manéka warna ing wikipedia jawa iki. Mula aku nyoba gawe cithakan ejaan anyaran bèn wong ora bingung kudu maca cara kepriyé. contoné ing Pulasara. Nanging ben seragam, link utawa jeneng kaca (halaman) kang dienggo tetep nganggo basa Jawa baku. Sejatiné aku luwih sarujuk marang éjaan baku kang wis katetepaké dening pamarentah, yaiku Ejaan Baku Bahasa Jawa tahun 1991. Nanging kanggo wong kang ora akrab marang wacan basa Jawa, upamané majalah-majalah basa Jawa, éjaan iki rada ora lumrah. Ana tanggepan? Protes? anggoro 10:47, 31 Juli 2006 (UTC)

Ora sarujuk! Hehehe.. perkara ejaan iki pancen tetep dadi punjering pocapan para nimpuna basa Jawa, kalebu nalikane ing Kongres Basa Jawa IV Semarang September 2006 kapungkur. Ananging amarga wikipedia iki mujudake laman kang ora bisa dianggep dolanan, aku tetep manut apa-apa kang ditetepake pamrentah. Dikayangapa kita butuh standarisasi basa Jawa kang bisa digunaake ing sajroning panaliten, studi, pers, lan uga ing madyaning bebrayan. Lan ing Wikipedia kene, kang wus ditetepake lan diakoni dening para netter saindenging donya, kudu tetep ngurmati lan ngetrepake standarisasi basa kang diwetokake pamrentah lumantar Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa tahun 1991 kasebut. Dene yen saiki dirasaake ejaan kang ditrepake mau isih duwe akeh kekurangan ing kana-kene (utamane bab pocapan/lafal kang geseh karo panulisan), mangga wae bab kasebut kita rembug bebarengan ing kene kepriye penake. Syukur-syukur bab iki bisa kita dadekake sawijining usulan marang pihak-pihak kang kawogang. Kita usulake wae ing Kongres Basa Jawa V Jawa Timur bakale (kira2 tahun 2010.., weh, suwenee...). Nanging tetep wae, sawatara kuwi kita kudu tetep nganggo pathokan ejaan kang resmi ing artikel-artikel kang kapacak ing kene. Tamtu wae, bab kuwi kajaba ing thread forum diskusi kaya sajroning Warung Kopi ngene iki, kang luwih longgar aturane, kayadene yen kita lagi ngobrol ing warung kopi ngana kae.

Tapi yen kepeksa ora bisa dilakoni marga bab-bab tinamtu, kayadene; supaya luwih akeh wong kang bisa ajar basa Jawa kanthi kepenak, utawa supaya bisa mincut atine para nom-noman sinau basa Jawa, aku luwih bisa nampa kaya kang ditrepake dening Mas Meursault2004, yakuwi saemper ejaan Sriwedari. Ing Kongres Basa Jawa kapungkur, para guru-guru sekolah akeh kang ngajokake usul, supaya kita bali nggunaake ejaan Sriwedari amarga cah-cah sekolah saiki kangelan anggone nyinaoni ejaan basa Jawa. Tapi carane ngetik ngono kuwi piye yo? Apa nganggo keyboard khusus? Apa nginstall font-e dhisik?

Mangkono iguh pratikelku. Sepurane kang, aku ora sarujuk ... weee. Beda panemu, ora apa-apa ta? ^_^ kunthing 03:29, 4 Januari 2007 (UTC)

éjaan Sriwedari lan 91

Hmmm menarik mas kunthing iki. Bisa crita sithik bab éjaan Sriwedari iki? Aku durung tepung soalé. Meursault2004ngobrol 06:32, 5 Januari 2007 (UTC)
 • Ejaan kuwi sakngertiku ditrepake mbuiyen, suwe sadurunge ejaan tahun 1991 iki diputuske dadi ejaan kang resmi. Yen ora salah, ejaan iki kang ngusulake pihak Radyapustaka Solo, udakara ing taun 1920-an. (Wiii.. lawas banget). Mbuh ana gandheng cenenge karo Taman Sriwedari ing cedhak kono (Taman iki cedhak karo museum Radyapustaka, lan asring diarani Bonraja, saka tembung Kebon Raja) apa ora, sing jelas, ejaan iki sabanjure ditetepake dadi ejaan kang resmi dening pamrentah jaman semono. Salah sijining ciri utamane yakuwi mbedaake unine vokal é-taling (saté) , è (akèh), lan ê-pepet (lêmah). Lan ing panulisan-panulisan resmi, aksara e mau diwuwuhi tandha /, \ utawa ^ ing dhuwure aksara e kanggo mbedaake uni (saté,akèh,lêmah). Nhaa.. harak kaya kang sampeyan lakoni ta? kunthing 17:12, 9 Januari 2007 (UTC)
  • Oh dadi éjaan sing netepaké pamaréntah Walanda? Iya sajatiné luwih apik tinimbang éjaan 1991. Nèk tak-pikir éjaan 1991 iku adhedhasar pertimbangan ékonomis lan kamèmperan karo basa Indonesia. Dadi maksudé bèn gampang ditik. Ing mesin tik kan angèl saya manèh ing komputer. Nanging tandha é (alt 130) karo è (alt 138) iku bagéyan saka kodhe ASCII dadi samesthiné ora masalah. Yèn ing publikasi ngèlmiah, éjaan sing dienggo pancèn séjé manèh. Taling iku ditulis [e], banjur pepet iku ditulis [ě], dadi mèmper ê nanging diwalik. Nah éjaan iki luwih mèmper pasang aksara Hanacaraka. Dadi ora usah mbédakaké antara é karo è. Yèn aku ndelok para sadulur ing Wikipédia Sunda, mereka iku uga mbédakaké antara pepet lan taling. Nanging talingé ora dipérang manèh. Meursault2004ngobrol 17:39, 9 Januari 2007 (UTC)
 • Bener mas, yen dakpikir-pikir ya kayane mangkono, ben gampang diketik. Tapi iku rak mesin ketik jaman biyen (manual). Yen saiki, jamane komputer, kaya mangkono kan ora dadi persoalan ta? Apamaneh pratelane sampeyan yenta aksara-aksara ê, é, è lsp kuwi mujudake kode ASCII kang bisa digawe ing maneka aplikasi Windows, dakkira urusan angele ngetik wus bisa diprantasi. Pratelanku iki luwih manteb sawise aku mbukak kaca Aksara éèó. Saiki sing luwih wigati, kepriye penake? Nganggo ejaan sing ngendi ing kene? Yen kanggoku pribadi, aku isih tetep ngugemi ejaan baku 1991, ananging yenta sutresna liyane luwih akeh kang seneng nganggo ejaan anyaran utawa ejaan liyane, anggere iku disarujuki kabeh wong ing kene, aku ya manut-manut wae. Sing penting kita bisa seragam ing laman iki, dadine luwih kepenak lan bisa nyawiji. Kepriye? Voting? walah... sithik-sithik voting... dhasar demokrasi...!!! ^_^ kunthing 19:26, 9 Januari 2007 (UTC)
Nèk aku wis setuju nganggo éjaan 1991 iku, soalé iki éjaan resmi sing wis ditentokaké. Nanging yèn bisa aku kira ora apa-apa yèn taling karo pepet dibédakaké supaya luwih kepénak diwaca. Saya manèh iki luwih cedhak aksara Hanacaraka. Ya mengko nèk arep voting takon mas Anggoro karo pak Slamet dhisik? Tak-kira ora perlu voting, wong panganggoné sing aktif pira ... nanging bèn resmi wektu voting bisa digawé rada suwé. Meursault2004ngobrol 20:11, 9 Januari 2007 (UTC)
Aku nduwe usul. Nek sok sapaa bisa nulis nganggo ejaan 1991 tanpa pambedan taling karo pepet. Lha mengko iku tugase pangurus karo panganggo liya sing mbenakake. Banjur iku sajatine aku kurang sreg karo tambung 'ejaan'. Bayanganku kok luwih apik istilahe wong Bali 'pasang aksara'. Tembung ejaan terlalu berbau bahasa Indonesia :-) Meursault2004ngobrol 01:04, 10 Januari 2007 (UTC)
 • Setuju mas. Mengko takrewangi ngoreksi diakritik-e. Istilah pasang aksara yen diganti paramasastra kepriye? aku durung cek ing kamus tegese tembung paramasastra kuwi, nanging sakngertiku kuwi jarwane tembung ejaan. Weh.. thread iki dadi kedawa-dawa kaya ngene, aku dadi sungkan karo panganggo liyane. ^_^ kunthing 03:33, 10 Januari 2007 (UTC)
  • Aja sungkan-sungkan mas Irfan, nek aku malah seneng ana sing gelem ngrewangi, aku dhewe kekurangan elmu masalah kuwi mulane meneng wae, mas Meursault karo mas Anggoro mesthi ngguyu maca pesenku iki. Slamet Serayu 03:44, 10 Januari 2007 (UTC)

ok. aku sarujuk. prakara éjaan iku pancèn rada ngganjel. mbiyèn dak-pikir bèn ana wong akèh nyumbang tulisan lan ora wedi amarga éjaan. aku dhéwé luwih sreg marang éjaan sriwedari, nanging gandhèng ana éjaan resmi 1991, ya ora apa-apa. apa manèh iki akèh digunakaké déning wong akèh. yèn ngono, saiki ayo gugur gunung mbeneraké tulisan.

nah prakara jeneng éjaan, aku sih manut waé. nèk paramasastra iku katoné luwih rumit manèh. ning yèn dideleng seka basa-né, éjaan pancèn basa indonesia banged (nganggo "d" bèn manteb). éja + an kan kuduné "éjan." aku luwih seneng nganggo istilah "pasang aksara". angrembugan04:18, 10 Januari 2007 (UTC)

 • Iya, pancene Indonesia banget gituloh! ^_^ Uga sawise aku dhudhah-dhudhah arsip lawas, nemokake yen tembung paramasastra kuwi luwih kompleks saka ejaan. Dadi, sajroning paramasastra karembug bab ejaan. Mangka saka kuwi, pungkasane aku sarujuk pasang aksara wae. Nuwun kunthing 06:50, 10 Januari 2007 (UTC)
Ejaan Maneh
Aku nyoba gawe paugeran fonetis kanggo gawe artikel perkara ejaan iki. Coba priksani atikelku ing Ejaan Basa Jawa mawa Tulisan Latin. Kepriye pamanggih panjenengan sedaya? kunthing 01:07, 11 Januari 2007 (UTC)


Wis apik. Aku nambahi ing kaca Pitulung:Cara nulis aksen. mung katoné, kaca sing paugeran didadèkaké siji karo Ejaan Basa Jawa mawa Tulisan Latin (btw, ngapa kok aksara T karo L nganggo aksara murda?) mengko sing nang éjaan Aksoro_éèó digabung waé anggoro 13:26, 11 Januari 2007 (UTC)

 • Weh, aksara T & L murda kuwi ora duwe dhasar apa-apa. Ya mung marga ben diarani swara gedhe wae. Liyane iku, pas gawe ing MS Word, nemune aksara kuwi ^_^ hehehe... Sepurane dene aku durung nemu paugeran baku gawe simbol fonetis kaya mangkono. Yen umpamane ana paugeran sing luwih gumathok, diganti wae ora apa-apa.. kunthing 11:05, 2 Februari 2007 (UTC)
wah, saya regeng....
kok sajaké wis arep tekan kesepakatan nganggo pasang aksara taun 1991. Aku arep nyuwun tulung, mbok menawa ana sing kagungan artikel soal iki (pasang aksara 1991), isaa aku diwènèhi pranala menyang artikel babagan kuwi. Utawa artikel-artikel sing wis digawé pranalané ing ndhuwur kuwi uga klebu pasang aksara 1991?
Nuwun
wadhuh njaluk sepura, identitasé malah kliwat...
rawé 16:00, 12 Januari 2007 (UTC)rawé
Coba mriksani kaca iki. Meursault2004ngobrol 04:50, 13 Januari 2007 (UTC)

Baku lan dhialèk

Mbiyèn nalika sapatemon karo Meursault2004, wong loro sarujuk yèn prakara éjaan iki kudu dituntasaké. Lik Slamet Serayu uga naté ngendika (liwat télpon) yèn manut-manut waé. Aku nyoba ndeleng apa kang katulis ing Ejaan basa Jawa ora resmi. Katoné sing Ejaan Jawa Kulonan lan Ejaan Jawa Timuran bisa kabusak. Piyé? (katoné aku lagi kejem, sawisé mbusak aksoro éèó) :)) angrembugan10:08, 15 Januari 2007 (UTC)

Utawa dilebokaké ing artikel bab fonétika basa Jawa. Meursault2004ngobrol 10:10, 15 Januari 2007 (UTC)

Tampilan

Kula gadhah usulan:

 • Dos pundi menawi Logo Wikipedia Basa Jawa dipun ganti (PNG ingkang saged transparan)
 • Dos pundi menawi format stylesheet kangge pranala dipun ubah mboten ngangge garis ngandhap (underline)? Kadosipun Wikipedia lintunipun sampun mekaten (kecuali Basa Spanyol).

Matur nuwun - Wic2020 04:50, 5 September 2006 (UTC)

Kula setuju sanget Wic dadi luwih ringkes/sederhana tampilane, Anggoro piye?, Slamet Serayu 00:53, 7 September 2006 (UTC)

Nuwun sèwu telat mbales, jebul ana rembugan nang Warung Kopi. Kanggo Wic, beciké nganggo basa ngoko waé bèn gayeng.
 • Aku sarujuk bange, apa manèh jebul tulisan jawané ya salah.
 • Nah iki, aku durung naté sinau perkara stylesheet nang wikipedia.

anggoro 10:32, 10 Oktober 2006 (UTC)

Tepungake

Tepungake. Aku kunthing saka Malang, Jawa Timur, Indonesia. Biyen, sawatara taun kapungkur aku nate weruh proyek wikipedia iki, nalika isih anyar. Saiki jebule wus kaya ngene! Fantastis banget ngrembakane! Aku seneng banget nguri-uri basa lan sastra Jawa, lan nduweni kapercayan, yenta lumantar laman ngene iki ayahan kanggo ngrembakaake lan nguncaraake basa lan sastra Jawa bakal bisa kelakon kanthi luwih efektif ing dina-dina tembe. Sepurane dene nganti dinane iki aku isih bingung nggunaake fitur-fitur kang ana ing kene. Nyuwun pituduh lan pitulungan sutresna Jawa kabeh kang ana ing kene. Nuwun. kunthing 02:47, 22 Desember 2006 (UTC)

Sumangga, langsung tancep gas waé :) aku ya sok mampir nang jonggringsaloka. upama ana sing perlu dirembug bisa takon marang para pengurus. prakara pitulung migunaaké fitur2 ing kéné isih durung maksimal. nanging sing baku, wikipedia jawa butuh wong sing bisa nulis nganggo basa Jawa kaya panjenengan iki. angrembugan04:23, 22 Desember 2006 (UTC)
 • Mas angrembugan, nganti dinane iki jonggringsaloka durung bisa kabukak, isih pedhot sambungane kena gempa ing taiwan dhek biyen kae. Hik..hiks... mangkane kanggo nglipur ati, aku dolan mrene. :( kunthing 01:43, 10 Januari 2007 (UTC)

Nderek tepang,kulo said. Nembe sepindah niki mlebet, lan bade taken wonten web niki nopoke mawon ingkang dipun rembug!? Punopo wonten bab kesenian, lan liyan2ne

 • Sugeng rawuh mas Said. Ngoko mawon, ben luwih gayeng. Hehehe.. ideale pancen mangkono, dadi isine maneka warna bab, saka a nganti z, saka tlatah blambangan nganti kahyangan.. pokoke kuabeh thek kliwere wong Jawa dirembug ing kene. Nanging web iki isih enggal, dadi isih durung pepak. Mangga sareng-sareng dipunpepaki. ^_^ kunthing 01:43, 10 Januari 2007 (UTC)

Sugeng Natal, Iedul Adha lan Tahun Anyar

"Sugeng Hari Raya Natal" kagem umat Kristen, "Sugeng Hari Raya Iedul Adha" kagem umat Islam lan "Sugeng Taun Anyar 2007" kagem sedaya, salam Wikipedia, Slamet Serayu 09:17, 22 Desember 2006 (UTC)

Sami-sami, matur nuwun! Sugeng riyadi ageng sedaya lan mugi-mugi Wikipédia basa Jawi saged tuwuh ageng malih ing taun 2007! Meursault2004kula nuwun 09:19, 22 Desember 2006 (UTC)

Amiiiiiiin. Katoné natal iki bisa dipèngeti amarga Meursault masang (gambar) Cemara Natal. angrembugan10:18, 22 Desember 2006 (UTC)

Panganggo:Thijs!bot

Kula wau nyukani status bot kanggé Thijs!bot. Katingalipun mboten punapa-punapa lan sampun angsal idinipun piyambakipun. Meursault2004kula nuwun 16:52, 24 Desember 2006 (UTC)

Panganggo:Escarbot

Kula badhé nyukani status bot kanggé Escarbot. Katingalipun mboten punapa-punapa lan sampun angsal idinipun piyambakipun. Meursault2004kula nuwun 20:09, 27 Desember 2006 (UTC)

Kaca Utama

aku nyoba gawé layout anyar Kaca Utama. ana idé tambahan? kritikan? saliyané iku, ana sawetara pranala ing kaca utama sing katoné bisa diilangi, upamané milis karo pangumuman (nang pérangan komunitas).angrembugan12:32, 28 Desember 2006 (UTC)

Tak kira wis apik. Iya lah milis karo pangumuman diilangi dhisik. Soalé durung ana utawa durung gedhé komunitasé.
Ning apa warnané perlu mèmper id: ora? Nèk id: katoné ora nganggo kothak-kothak tabèl ya. Kabèh warnané putih. Kepriyé mas? Soalé rada gawé lara mata tèks putih ing balok warna ijo :-) Karo warna dhasar tèks Jawa kudu diganti ya. Mbokmenawa borgx bisa ngréwangi. Meursault2004kula nuwun 15:28, 28 Desember 2006 (UTC)

aku nyoba ora padha karo id, ning upama arep padha ya ora apa-apa. tabèl kothak2 mung variasi waé, yèn arep diilangi lan ganti werna mbok menawa dadi kaya ngene iki. aku dhéwé rada bingung nalika milih werna. ana usul prakara werna (bisa dipilih nang kéné)?

prakara latar putih, katoné sing kudu diowahi iku css-é (yèn ora Mediawiki:Common.css ya Mediawiki:Monobook.css (katoné nang id nganggo iki). masalahé sing nang id, ing kabèh kaca uga dadi putih. angrembugan03:27, 29 Desember 2006 (UTC)

Bareng tak bandhing-bandhingaké konsèp nomor 1 (dadi nganggo kotak sing garisé katon) ya cukup manis. Iya yakné wernané waé sing bisa diowahi. Banjur ana prabédan tulisan ing aksara Jawa yèn nganggo Firefox utawa IE. Ning ngomah aku nganggo Firefox ora ana masalah. Nanging neng kantor nganggo IE lan kasilé béda. Mbokmenawa bisa takon borgx apa idhepé. Meursault2004kula nuwun 10:17, 29 Desember 2006 (UTC)
Aku wis ngomong karo borgx, dhéwéké arep ndeleng jaré. Terus nèk kop "Komunitas" diilangi waé kepriyé banjur diganti "Dina iki ing sajarah" kaya id:? Meursault2004kula nuwun 06:03, 31 Desember 2006 (UTC)