Pangantènan adat Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Jump to navigation Jump to search

Upacara pengantenan adat Jawa iku salah sawijiné upacara sakral adat Jawa sing duwé rantaman upacara lan tata cara sing wis pakem. Upacara pengantenan iki nglambangaké sapatemonan antarané pengantèn putri lan penganten kakung ing kaanan sing kusus kaya déné ratu lan ratu.
Padatan, rantaman inti upacara dileksanaake ing dalemé pengantèn putri, sing dadi pamangku gati ya iku wongtua utawa kulawarga pengantèn putri dibiyantu déning kulawarga saka pengantèn kakung.

Rantaman adicara pengantènan adat Jawa ing saben laladan béda miturut ékonomi saben kulawarga.

Upacara-upacara pengantèn adat Jawa ing antarané:

Siraman[besut | besut sumber]

Kanggo tulisan luwih gamblang prakawis iki mangga pirsani: Siraman
Acara siraman iku sajatiné upacara perlambang kanggo ngresikake jiwa calon pengantèn. Upacara iki diadani sadina sadurungé ijab kabul lan dilakokaké ing omahé calon pengantèn putri lan kakung, padatan ing pérangan omah sing rada amba kaya ing mburi omah utawa ing taman ngarep omah. Sing nyiram sapisan padatan wong tuwa calon mantèn banjur sadulur liyané uga kalebu pemaes.

ꦩꦶꦢꦺꦴꦢꦫꦺꦤꦶ==Midodaren== Kanggo tulisan luwih gamblang prakawis iki mangga pirsani: Midodaren
Tembung midodaren iku asalé saka basa Jawa ya iku widodari utawa bidadari ing basa Indonésia. Acara iki duwé kekarepan yèn mbengi sadurungé acara mantenan iku, kabèh para widadari mudhun saka suwarga kanggo awèh pengestu uga kanggo pralambang yèn sesuk ing acara utama, penganten putrine bakal ayu kaya widodari.

Ing acara iki penganten putri ora metu saka kamar wiwit jam 6 sore nganti tengah wengi lan dikancani déning sadulur-sadulur putrine sing ngancani sinambi awèh nasihat.

Rerangken acara ing wengi midodaren iki séjé-séjé ing saben laladan, kadhang ana sing dibarengaké karo acara peningsetan lan srah-srahan.

Srah-srahan[besut | besut sumber]

Srah-srahan iku uga diwastani "asok tukon" ya iku calon pengantèn kakung mènèhaké uba rampe lan wragad sing bakal kanggo nindakaké pahargyan penganténan. Tuladhané uba rampé, kaya ta: beras, sayuran, pitik, jajan pasar lan liya-liyané. Saliyané iku sing paling wigati ana ing pepasrahan ya iku dhuwit sing tumprapé kanggo ngragati upacara pahargyan ing omahé pengantèn putri.

Upacara panggih[besut | besut sumber]

Sarampunge acara ijab kabul (akad nikah)dianakake acara Panggih. Ing acara iki kembang mayang digawa metu saka omah lan didelehake ing prapatan cedhak omah. Tujuané ya iku kanggo ngusir roh jahat. Sawisé iku pengantèn putri ketemu (panggih) karo pengantèn kakung kanggo nerusaké upacara: balang suruh, Wiji dadi, Pupuk, Sinduran, Timbang, Kacar-kucur, Dhahar klimah, Mertui, lan Sungkeman.

Upacara balangan suruh[besut | besut sumber]

Upacara balang suruh minangka pralambang sih katresnan lan kasetyan ing antarané pengantèn kakung lan putri.

Upacara wiji dadi[besut | besut sumber]

Penganten kakung ngidak endhog pitik nganti pecah, banjur pengantèn putri misuhi/ngresiki sikil/ampeyané pengantèn kakung nganggo banyu kembang. Upacara iki minangka prelambang sawijining kepala kulawarga sing tanggung jawab marang kaluwargane.

Pupuk/Wisudhan Temanten[besut | besut sumber]

Ibu pengantèn putri ngusap-usap sirah/mustaka mantu kakung minangka tandha ikhlas nampa manten kakung mau dadi pérangan kulawargané.

Sinduran[besut | besut sumber]

Lumampah alon-alon kanthi nyampirake kain sindur, minangka tandha pinangantèn sak kloron wis tinampa dadi kulawarga.Sinduren saking tembung sin -isin ndur mundur ing kono gadhah arti selendang ingkang warnanipun abit (abang)kadhapuk kalianpethak ingkang nglambangake persatuan sakinng bapak lan ibu.

Timbang[besut | besut sumber]

Pinangantèn sak kloron lungguh ing pangkonané bapaké pengantèn putri, minangka perlambang katresnané wong tuwa marang anak padha karo mantu.

Dhékorasi[besut | besut sumber]

Dhékorasi dipasang ing dalemé sing duwé gawé, wujudé warna-warna.

Dhahar Klimah[besut | besut sumber]

Pengantèn kekalih dhahar dulang-dulangan minangka pralambang pinangantèn kekalih arep urip susah lan seneng kanthi bebarengan.

Mertui[besut | besut sumber]

Wong tuwané pengantèn putri methuk wong tuwané pengantèn kakung ing ngarep omah lan bebarengan tindak menyang acara resepsi.

Sungkeman[besut | besut sumber]

Pinangantèn sak kloron sungkem nyuwun pangèstu marang wong tuwa kekalih.

Kendurèn / resèpsi[besut | besut sumber]

Kendurèn utawa kenduri iku dadi pucuk acara pengantènan, uga kadang diarani resèpsi utawa walimahan. Sejatiné kagiyatan iki nduwé makna upacara slametan, slamet amarga inti acarane ya iku ijab kabul wis rampung diadani. Ing acara iki, pasangan pengantèn nrima mangayubagya saka sadulur, kanca uga kabèh sing teka ing acara iki.

Dhékorasi[besut | besut sumber]

Dhékorasi dipasang ing dhalemipun ingkang gadhah dhamel, wernané wonten kathah.

Masang Tarub[besut | besut sumber]

Masang tarub gumantung marang kaanan ing dalemé sing duwé kajad.

Pemaes[besut | besut sumber]

Upacara paesing calon pengantèn putri ing wanci sabibaripun upacara siraman, kajibahan ditindhakke juru paes utawi dhukun pengantèn.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Ningali calon pengantèn putri ing griya tiyang sepuhipun.