Urutan tata cara mantu miturut adat Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Urutan Tatacara Mantu Minurut adat Jawa[besut | besut sumber]

Wong Jawa iku pra mligi ana ing Kabupatèn Blora thok. Semana uga wong mantu ya ora mung siji tatacarane. Tlatah siji lan sijiné mesthi duwé paugeran kang béda. Tatacara mantu ing Blora, Orang padha karo ing Semarang béda karo ing Surabaya, lan liya-liyané. Ing Ngisor iki salah sijiné tuladha urutan tatacara mantu ana ing jawa, ya iku:

Lamaran[besut | besut sumber]

Sing nglamar wong tuwané calon penganten lanang. Calon penganten lanang ora kena mèlu, amarga yèn ditampik ben ora isin.Iku dilako'ake kanggo tandha resmi yèn pihak kulawarga calon manten putri mligi wongtuane bisa nerima calon manten kakung dadi pasangan urip putrine.

 • Sing Dilamar

Sing mangsuli lamaran wong tuwané bocah wadon dhéwé,epepet wong tuwané ora bisa, kena diwakili seduluré kang cedhak.

 • Wanci (Wektu) Lamaran

Ditemtokake dinane, tanggal, waktu, lan jumlahe wong kang arep mara (dadi kudu disetujoni saka kulawarga temanten lanang lan kulawarga penganten wadon)

Tatacara Siraman[besut | besut sumber]

Sedina sedurunge tempuking gawé, dianakake tatacara siraman kang pamrihe (tujuane) supaya calon pengenten loro-lorone bisa suci lair batine, ilang rereged rekating awak lan ati sarta kabèh alangane, Tatacara ing siraman iku nganggo dodol dhawet. Iki duwé pralambang lan pangajab supaya ing upacara dhaupe pengenten suasanane bisa rengeng.

 • Sing Dodol Dhawet

Ibune penganten putri, déné bapake mayungi ibune, karo nyeyuwun ing ngersane Gusti Kang Maha Agung, muga-muga uripé calon penganten bisa sesrawungan karo liyan lan seneng dedana. Sing nukoni dhawet ya iku para tamu lan dhuwite kanggo tuku nganggo dhuwit kreweng/wingko (pecahan gendheng)

 • Wardine (tujuane) dodolan dhawet ya iku:

Wong omah-omah iku lanang wadon nggayuh jejege bale wisma (bale omah), supaya tundhone padha-padha marem ing ati (ayem, tentrem,bahagia)

 • Wardine Dhuwit Kreweng

Kreweng (pecahan gendheng) iku digawé saka lemah, amarga manungsa iku asalé ya saka lemah kan lantaran bapa biyungé, asalé saka Allah.

Wardine Kembang Mayang[besut | besut sumber]

Dianggo panyuwunan amrih lakuning penghargyan bisa rahayu slamet ora ana alangan apa-apa.

 • Kembar Mayang Iku Ono Loro

Werdine kang siji kanggo pralambang lanang, lan sijiné manèh kanggo pralambang wadon (putri), supaya panganten loro-lorone bisa kembar tresna, lan kembar cipta, rasa lan karsane

 • Janur Kuning

Janur saka tembung Jan+Nur Nur tegesé cahya Jan tegesé sak nyatane utama sakbenere Dadi janur tegesé cahya sajati kang diparingake gusti kang maha Agung.

 • Wardine Janur Kuning*

Supaya pengenten sarimbit tansah éntuk cahya sajati saka Gusti, kang awujud perentah (wewarah) lan ngedohi larangane agama, supaya dadi kulawarga sakinah.

Werdine Pisang Raja Kang Wis Suluh[besut | besut sumber]

Supaya bisa duwé wataking raja, ya iku tansah tanggung jawab, berbudi bawa lksana, tresna asih marang kluwargane, lan suka dedona, ing tembene bisa dadi tepa-tuladhaning sapdha-padha

Cengkir Gadhing[besut | besut sumber]

Ing sajeroning cengkir gadhing iku isi banyu kang wening. Muga tresnane penganten kaloro tilambaran weninging cipta rasa lan karsa satemah uripé atutruntut rerentengan, golonganing budi saekapraya ing pakarya, saekapti ing pakarti.

Tebu Wulung[besut | besut sumber]

Yèn dijarwakake tebu: antebing kalbu Kalbu: ati, galih Dadi werdine tebu wulung ya iku manunggaling temanten sarimbit satuhu linambaran antebing ati lan dipangestuni marang para pinisepuh, sesepuh kadang lan sanata. Tebu wulung iku tebu kang kuwat (santosa) tegesing kasantosaning brayat (kulawarga) bisa digayuh manawa linambaran tresna kang suci.

Pari Sak Wuli[besut | besut sumber]

Werdine supaya pengenten sakloro bisa tansah kecukupan ing pangan (boga), seneng nandur kabecikan, lan diparingi anak sarta ngajeni marang liyan.

Kembang lan Wohing Kapas[besut | besut sumber]

Werdine kembang kembang iku dadi pepenging wong akèh. Muga-muga penganten sarimbit dadi pepengene wong akèh amarga uripé ayem tentrem, bagya mulya.

Werdine Kapas[besut | besut sumber]

Supaya pengentin sakloro tansah kecukupan ing sandhang. Godhong apa-apa lan suket alang-alang Minangka pralambang manawa tumpaking gawé saka wiwitan tumeka ing rampunging gawé bisa kaleksanan kanthi lancar, slamet, ora ana alangan apa-apa.

Godhong Kaluwih lan Godhong Waringin[besut | besut sumber]

Minangka pralambang supaya uripé penganten sakloron tansah pinaringan kaluwehan sandhang pangan sarta wibawa, lan dadi pangayoman tumpraping liyan, luwih-luwih marang sanak kadhang lan kanca (mitra)

Jeneng ageman anggon-anggon wiwit saka sirah, tangan, tekan sikil (suku) ya iku:[besut | besut sumber]
 • Blangkon ya iku: iket kang bisa ditata lan didandani kari nganggo
 • Beskap ya iku: Klambi saemper jas cekak
 • Jarik ya iku: Kain amba wuju bathik kanggo tapihan (jarikan)
 • Wiru ya iku: Lempitan kanggo jarik
 1. Wiru kanggo putri cacahé: 5
 2. Wiru kanggo kakung cacahé: 7
Keris ya iku[besut | besut sumber]

Gaman (pusaka) khas wong jawa. Wong kang ngagem busanan kejawen, karo nyengkilit keris ing geger, iku ngemu teges nengenake watak satrya.