Drama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
കൂടിയാട്ടത്തിലെസുഗ്രീവൻ.jpg

Drama (Yunani Kuna: δρᾶμα) iku salah sawijiné karya sastra sing nduwèni bagéyan kanggo diperanaké déning paraga aktor. Kosakata iki asal saka Basa Yunani sing tegesé "aksi" utawa "tumindak". Saking basa Yunani, tembung draomai utawi Drama punika tegesipun: Tumindak, laku, aksi. Drama punika saged dipunsebat gambaraning pagesangan manungsa. Tembung drama asring sinambetan kaliyan Sandiwara utawi teater. Sandiwara saking tembung basa Jawa ya iku sandi ingkang ateges rahasia lan tembung warah ateges ajaran. Sandiwara punika ajaran ingkang dipunwedharaken kanthi rahasia utawi boten terang-terangan. Sejatosipun teater anggadahi teges ingkang luwih amba amargi saged ateges gedung pertunjukan, panggung, group pemain drama, ugi saged ateges sadaya wujud tontonan ingkang dipentasaken ing ngajeng tiyang kathah.

Seni drama utawi téater punika seni pertunjukan audio visual amargi saged disadap kanthi ngginakaken indera paningalan lan saged dimirengaken. Ing seni drama utawi téater, kawontenanipun paningal lan paraga sami-sami wigati. Interaksi ingkang saé antawisipun paraga kaliyan paningal punika dados wosing prastawa téater kasebat. Drama punika saged dipunsebat potrét pagesangan manungsa. Drama bisa diwujudaké mawa manéka medhia: ing ndhuwur panggung, filem, lan utawa televisi. Drama uga kadhangkala dikombinasi karo musik lan tari, kayadéné jroning sawiji opera (pirsani melodrama).

Unsur Intrinsik Drama[besut | besut sumber]

Unsur Intrinsik ya iku unsur perangan karya sastra ingkang ndhapuk wujuding karya sastra drama ingkang arupi téma, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya basa. Unsur-unsur punika ya iku: 1. Téma Téma punika ateges gagasan sentral ingkang dipunkomunikasikaken saking pencipta karya seni dhumateng khalayak. Tema saged sinambetan kaliyan prekawis sosial, budaya, religi, pendidikan, pulitik, pembangunan, lan sanesipun. Téma punika ugi salah satunggaling karya ingkang kedah dipunjuangaken salebeting karya fiksi ingkang ngggadahi ancas kangge maringi kontribusi kanggé élemén struktural sanés, kadosta plot, paraga, lan lattar. Amargi téma punika nggadahi ancas ingkang wigati ya iku minangka élemén penyatu kanggé sekabehané unsur. 2. Plot Plot inggih punika rerangkéning cariyos wonten salebeting cariyos gancaran adhedasaripun kaliyan sebab-akibat kausalitasipun. Plot drama nggadahi perkembangan kanthi tahapan, wiwit saking konflik ingkang sederhana, kompleks, dumugi konflikipun purna. 3. Penokohan utawi karakterisasi Penokohan ya iku salah satunggaling cara kagem nggambaraken paraga ingkang saged dipun-ginakaken kanthi cara langsung utawi boten langsung. Saengga kedah nafsiraken, mbanding-mbandingaken lan nyimpulaken watak paraga lajeng nyobi karakteripun. 4. Latar Latar punika salah satunggaling élemen fiksi ingkang munjukkaken dhateng kita ing pundi lan kapan kemawon kadadéyan-kadadéyan ing dalem cariyos kalangsungan.

Drama ing Indonésia[besut | besut sumber]

Ing Indonésia, tontonan sajinis drama nduwèni istilah sing werna-werna, kayata: Wayang wong, kethoprak, ludruk (ing Jawa Tengah lan Jawa Wétan), lenong (Betawi), randai (minang), reog (Jawa Kulon), rangda (Bali) lan sapanunggalané.

Unsur-unsur drama[besut | besut sumber]

  • Naskah drama/ Drama Script
  • Pemain (aktris utawa Aktor)
  • Papan tontonan (teater)
  • Penonton