Konggrès Basa Jawa V

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gubernur Jawa Wétan ing Pambukaan KBJV
Para peserta KBJV

Konggrès Basa Jawa V iku konggrès kang ngrembug werna-werna gagasan kanggo njaga lan nguri-uri lesatrining Basa Jawa sarta ngrembug babagan sing magepokan karo wigatiné budaya lan sastra Jawa kanggo mbangun pekerti bangsa. Konggrès Basa Jawa kaping-5 resmi dibukak déning Gubernur Jawa Wétan Soekarwo lan dirawuhi uga déning Sri Sultan Hamengkubuwana X, Wakil Mentri Pendhidhikan Nasional Windu Nuryanti, utusan saka nagara manca kayata saka Suriname, Australia ing Hotèl JW Marriott Surabaya. Konggrès iki dileksanaaké wiwit tanggal 27 nganti tanggal 30 Nopember 2011.

Angkah tujuwan konggrès[besut | besut sumber]

 1. Ningkataké peran lan fungsi basa lan sastra Jawa minangka pambangun watak lan pekerti kanggo sangu urip bebrayan.
 2. Nguripaké manèh upaya babagan kearifan lokal Jawa marang para mudha supaya bisa tumindak luwih santun, lan wicaksana
 3. Nggugah supaya basa Jawa bisa dianggo ngembangaké indhustri kréatif, mliginé liwat donya panulisan
 4. Ningkataké peran para sing kawogan babagan kearifan lokal Jawa jroning kauripan global lan multibudaya.

Téma lan sub-téma[besut | besut sumber]

Téma[besut | besut sumber]

Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning pambentukan watak lan pekerti bangsa

Sub-téma[besut | besut sumber]

 1. Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning pambentukan watak bangsa
 2. Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning pambentukan pekerti bangsa
 3. Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning urip bebrayan
 4. Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning kauripan bebrayan bangsa
 5. Basa lan sastra Jawa minangka sumber kearifan jroning kauripan bebrayan nagara

Pemakalah[besut | besut sumber]

Pemakalah jroning konggrès iki arupa pemakalah inti ya iku antara liya saka Menko Kesra, Mendhiknas, Gubernur Jawa Wétan, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY lan saka Kepala Badan Pangembangan lan Pembinaan Basa. Déné pemakalah utama antara liya saka Universitas Gadjah Mada, UI ANU, UNEJ, UNWIDHA, Institut Seni Indonésia Surakarta, UNY, UNESA, Universitas Widya Mandala Surabaya, UNS, UNNES sarta para nimpuna budaya. Pemakalah tambahan (makalah pangombyong) antara liya arupa pemakalah komisi lan pemakalah liya.

Makalah Sub-téma A[besut | besut sumber]

 1. Pembelajaran Sastra Lisan Jawa di Sekolah sebagai Alternatif Pembentukan Karakter déning Anas Ahmadi, M.Pd. Dosen Basa lan Sastra Indonésia UNESA, Surabaya
 2. Pengembangan Media Fabel dalam Membentuk Generasi Cerdas,Jujur, Tangguh, dan Bertanggung Jawab[1] déning Sari Nur Saptanti, S.Pd., M.Pd. Pamaréntah Kutha Semarang SMPN I, Semarang
 3. Transformasi Nilai-Nilai Luhur Sastra Jawa Klasik sebagai Pengembang Materi Pendidikan Karakter Berkearifan Lokal di Sekolah[2], déning DR. Arif Budi Wurianto Univ. Muhammadiyah Malang
 4. Nilai-Nilai Moral dan Pendidikan Karakter dalam Naskah Wulangreh dan Wedhatama[3], déning Dr. Endang Poerwanti, M.Pd. FKIP Univ. Muhammadiyah Malang
 5. Nilai Luhur Basa Jawi Kangge Generasi Mudha, déning Imam Riyadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran3 Basa Jawa (LP3BJ)
 6. Basa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Pendidikan Karakter dan Implementasinya dalam Pendidikan[4], déning Sutrisna Wibawa Universitas Negeri Yogyakarta
 7. Piwucalan Basa Jawi Ingkang Adhedhasar Pendidikan Karakter Bangsa, déning Dra. Sri Sulistiani, M.Pd. Dosen Jurusan Pendidikan Basa Laladan FBS Unesa
 8. Majalah Anak Berbasa Jawa : Alternatif Pembentukan Watak dan Pekerti, déning Tarti Khusnul Khotimah Balai Basa Yogyakarta
 9. Karakter Berpikir Positif Melawan Korupsi dalam Sastra Lisan dan Terobosan Inovatif Pembelajaran Basa Jawa di SLTA DIY, Jateng, dan Jatim: dengan Catatan Tebal, déning Suwardi Endraswara FBS Univ. Negeri Yogyakarta.
 10. Tembang Jawa sebagai Sumber Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. déning Esti Budihastuti Badan Pengembangan dan Pembinaan Basa, Kemdiknas
 11. Prinsip Kesantunan Bertutur dalam Basa Jawa sebagai Bahan Pembelajaran Pekerti dan Watak Masyarakat Jawa, déning Drs. Y. Suwanto, M.Hum. Jurusan Sastra Laladan FSSR, UNS Surakarta.
 12. Dongeng: Sarana Pengenalan Nilai-Nilai Moral, Pengajaran Budi Pekerti dan Khazanah Budaya Jawa sebagai Upaya Membentuk Karakter Bangsa, déning Siti Muslifah, S.S., M.Hum. Dosen Sastra Jawa Universitas Sebelas Maret Surakarta
 13. Pendidikan Karakter Melalui Penulisan Cerkak Berbasis Pengalaman Pribadi, déning Prof.Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. Dekan Fak. Basa dan Seni Univ. Negeri Semarang
 14. Kearifan Lokal saklebeting Naskah Klasik Jawi minangka Bahan Ajar Watak , déning Sri Wahyu Widayati Jurusan Basa Laladan (Jawa) FBS UNESA
 15. Reaktualisasi Ungkapan Tradisional Jawa sebagai Sumber Kearifan Lokal dalam Masyarakat untuk Penguatan Kepribadian Bangsa, déning hartiwidyastuti
 16. Guritan Dayaning Sastra Karya R. Intoyo: Refleksi Kearifan Jawa, déning Teguh Supriyanto UNES
 17. Tembang Macapat: Sumber Kearifan Lokal lan Media Pendidikan Budi Pakarti Bangsa Indonésia, déning Drs. D.B. Putut Setiyadi, M.Hum. Dosen PBSID, Universitas Widya Dharma Klathèn
 18. Pangetraping Ancangan Humanistis ing Pasinaon Basa Jawi: Pethitan Panggulawenthahing Kapribaden Luhur, déning Budi Nuryanto Yohanes UNESA
 19. ''Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa dalam Serat Wedhatama, déning Gunarto Sapari Dewan Kesenian Jawa Tengah
 20. Pancawindu Wulangan Basa Jawi Propinsi Jawa Tengah 1970--2010; Tan Sepi tumrap Pembangunaning Watak Tuwin Pakarti, déning Dr.(HC) Sudi Yatmana IKIP PGRI Semarang

Makalah Sub-téma B[besut | besut sumber]

 1. Ilir-ilir Sunan Kalijaga: Sumber Pembentukan Pekerti Bangsa déning Drs. Puji Santosa, M.hum. Badan Basa
 2. Pewarisan Basa lan Kapribaden Jawa ing Dolanan Bocah déning Dra. Suyami, M.Hum. Peneliti Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Yogyakarta
 3. Ungkapan dan Sikap Jawa: Sumbangannya terhadap Pembentukan Budi Pekerti déning Supardjo Sastra Jawa, FSSR, UNS Solo
 4. Ajaran Moral dalam Serat Wedhatama dalam Membentuk Pekerti Bangsa déning Hardiyanto Fak. Basa dan Seni Univ. Negeri Yogyakarta
 5. Caranipun Nggegulang Budi Pekerti tumrap Para Siswa lan Generasi Mudha déning Imam Riyadi
 6. Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Budi Pekerti déning Dwi Sulistyorini Fak. Sastra Univ. Negeri Malang
 7. Ajaran Tasawuf dalam Singiran Tanpa Waton Gus Dur dan Kontribusinya dalam Pembentukan #Watak dan Pekerti Bangsa déning Wahyu Widodo, S.S. Univ. Brawijaya Malang
 8. Nilai Moral dalam Sesorah sebagai Upaya Pembentukan Pekerti dalam Kehidupan Bermasyarakat déning Dalwiningsih, S.Pd. Balai Basa Surabaya
 9. Wacana Larangan (Ora Ilok) pada Masyarakat Jawa di Jawa Timur sebagai Pengajaran Berbudi Pekerti déning Siti Komariyah, S.Pd. Balai Basa Surabaya
 10. Nilai-Nilai Luhur dalam Paribasan dengan Konteks Kehidupan Keluarga Jawa sebagai pembentuk Pribadi Bangsa déning Laura Andri Retno Martini Staf Pengajar Fak. Ilmu Budaya UNDIP Semarang
 11. Serat Nitiprana sebagai Sumber Kearifan dalam Pembentukan Pekerti Bangsa déning Nurhidayati, M.Hum. FBS Univ. Negeri Yogyakarta
 12. Perintah dan Larangan dalam Ungkapan Tradisional Jawa: Upaya Mengungkap Peranan Kearifan Lokal sebagai Acuan Pembentukan Pekerti Bangsa déning Siti Mulyani Fak. Basa dan Seni Univ.Negeri Yogyakarta
 13. Pembelajaran Unggah-Ungguh sebagai Media Pembentukan Pekerti Anak-Anak déning Maryaeni Dosen Jurusan Sastra Indonésia Fak. Sastra Univ. Negeri Malang
 14. Kegiatan Ektra Kurikuler: Kethoprak, Reyog, Kendhang, Tembang, Teater Basa Jawa, Nulis Crita lan Maca Guritan Sastra Karawitan kangge Nuwuhaken Budi Pekerti Luhur déning Ary Suharno SMPN 1 Kalidawir, Tulungagng
 15. Pembelajaran Basa Jawa sebagai Wahana Pembentukan Watak Pekerti Bangsa déning Endang Rahayu MH, S.Pd., M.Pd. nor_avis2005@yahoo.co.id
 16. Tembang Macapat: Sumber Kearifan Lokal lan Media Pendidikan Budi Pakarti Bangsa Indonésia déning Drs. D.B. Putut Setiyadi, M.Hum. Dosen PBSID, Universitas Widya Dharma Klaten
 17. Nilai Moral dalam Sesorah sebagai Upaya Pembentukan Pekerti dalam Kehidupan Bermasyarakat déning Dalwiningsih, S.Pd. Balai Basa Surabaya
 18. Nilai-Nilai Luhur dalam Paribasan dengan Konteks Kehidupan Keluarga Jawa sebagai Pembentuk Pribadi Bangsa déning Laura Andri Retno Martini Staf Pengajar Fak. Ilmu Budaya UNDIP Semarang
 19. Perintah dan Larangan dalam Ungkapan Tradisional Jawa: Upaya Mengungkap Peranan Kearifan Lokal sebagai Acuan Pembentukan Pekerti Bangsa déning Siti Mulyani Fak. Basa dan Seni Univ.Negeri Yogyakarta
 20. Komputerisasi Carakan Jawa sebagai upaya Pelestarian Sumber Kearifan dalam Pembentukan Watak dan Pekerti Bangsa déning Ki Demang Sokowaten kidemangsokowaten@gmail.com
 21. Tembang Dolanan Anak-Anak Berbasa Jawa : Sumber Pembentukan Watak dan Budi Pekerti déning Yuyun Kartini, S.Pd. Balai Basa Surabaya

Makalah Sub-téma C[besut | besut sumber]

 1. Kearifan Lokal Jawa dalam Kesenian Sintren déning Ni Nyoman Subardini Badan Basa, Kementerian Pendidikan Nasional Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur
 2. Konteks lan Jendher Sajroning Pamulangan Basa Jawa Ing Jawa Wetan déning Dra. Darni, M.Hum. Univ. Negeri Surabaya Jurusan Pendidikan Basa Laladan, Fak. Basa dan Seni
 3. Singir sebagai Media Dakwah dan Pendidikan déning Moh Muzakka Mussaif Staf Pengajar Magister Ilmu Susastra Program Pascasarjana Univ. Diponegoro
 4. Basa lan Sastra Jawa Minangka Sumber Pasinaon Jawa déning Prof. Dr.Dr. Soetomo WE., M.Pd. Program Pascasarjana STIEPARI Jl. Lamongan Raya No.11, Semarang
 5. Falsafah Kalatidha Cermin Kearifan Masyarakat Orang Jawa dalam Menghadapi Perkembangan dan Globalisasi Kehidupan déning Mulyoto Sastra Laladan, FSSR, UNS Surakarta
 6. Kesantunan Berbasa Jawa dalam Kraton Surakarta Hadiningrat déning Eka Susylowati Universitas Surakarta
 7. Khotbah di Gereja Katolik: Media Pewarisan Keutamaan dan Konservasi Basa Jawa déning Sudarmanto Macaryus Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 8. Pemakaian Basa Jawa dalam Keluarga Jawa di Manado déning Ratun Untoro Balai Basa Propinsi Sulawesi Utara
 9. Ada Jawa di Kedaulatan Rakyat dan Solopos: Pilar Kehidupan Basa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat Yogyakarta dan Surakarta déning Heri Priyatmoko
 10. Peranan Basa, Sastra, dan Budaya Jawa sebagai Sumber Kearifan Kehidupan Keluarga déning Sri Pamungkas, S.S., M.Hum. STKIP PGRI Pacitan
 11. Sikap Masyarakat Jawa terhadap Ideologi Asing dalam Babad Tanah Jawi dan Darmogandul déning Dr. Saifur Rohman, M.Hum.
 12. Rubrik “Calon Pengarang” Majalah Jaya Baya minangka Sarana Nggrengsengake Ngarang Basa Jawa Tumrap Siswa SD lan SMP déning Widodo Basuki Redaktur Pelaksana, Majalah Jaya Baya
 13. Wigatine “Wong Gendheng” Sajroning Sanggar Sastra Jawa déning Sunarko Budiman
 14. Eufemisme sebagai Tindak Komunikasi yang Beradab dalam Basa Jawa déning Dwi Sutana Balai Basa Yogyakarta
 15. Nilai Luhur Basa Jawi Kangge Generasi Mudha déning Imam Riyadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran3 Basa Jawa (LP3BJ)
 16. Penghilangan Identitas Jawa: Kasus basa (Jawa) Cirebon déning M. Abdul Khak Balai Basa Bandung
 17. Kesadaran Pandum dan Laku: Sebuah Solusi Demokratis yang Mengarifkan Karakter Manusia déning Dr. F.X. Rahyono, M.Hum
 18. Basa dan Sastra Jawa dalam Tradisi Pesantren déning Toha Machsum Balai Basa Surabaya
 19. Keunikan Basa Jawa Dialek Banyumassebagai Cerminan Identitas Masyarakat Banyumas déning Drs. Yani Paryono, M.Pd. Balai Basa Surabaya
 20. Basa Jawa dalam Kegiatan Ritual Selamatan di Tengah Masyarakat Multikultural déning Nuryani, S.Pd., M.A. Dosen Pendidikan Basa dan Sastra Indonésia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 21. Sastra Jawa Gagrag Anyar Minangka Refleksi Kearifan ing Madyaning Masyarakat déning Sri Widati Balai Basa Yogyakarta
 22. Jejak Nyanyian Jawa di Laladan Transmigrasi déning Heksa Biopsi P.H., S.S. Kantor Basa Propinsi Sulawesi Tenggara
 23. Sumbanganing Ulah Nindakaken Teologi Lokal kangge Nuntun Tumindaking Gesang Masamuwan déning Pdt. Setiayadi Anggota Tim Pengembangan Berteologi lokal Lintas Imam Kerjasama Sinode GKJ lan Lembaga Percik-Salatiga
 24. Basa dan Budaya Jawa Seloguding-an di Kabupatèn Probolinggo: Potret Kebertahanan Sebuah Entitas Masyarakat Jawa lama dalam Dominasi Madura déning Imam Qalyubi Kandidat Dhoktor Linguistik UGM Yogyakarta
 25. Manifestasi Dewa yang Tertinggi dalam Karya Sastra Tantu Panggelaran Merupakan Kesempurnaan Realitas Kosmos déning Turita Indah Setyani Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya Univ, Indonésia, Depok
 26. Nilai-Nilai Luhur dalam Paribasan Jawa dengan Konteks Kehidupan Keluarga déning Citra Aniendita Sari Badan Pengembangan dan Pembinaan Basa, Kemendiknas
 27. Dongeng Saka Pesisir: “Derwis Nggugat Kaswargan” déning Sb Purnama UNESA Surabaya
 28. Amemangun Karyenak Tyasing Sesama: Wujud Unggah-Ungguh Berbasa Jawa sebagai Upaya Pembinaan Watak Bangsa déning Suharti Univ. Negeri Yogyakarta
 29. Cerita Dewi Sri sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Berkeluarga déning Avi Meilawati Univ. Negeri Yogyakarta
 30. Nilai-Nilai Luhur dalam Ungkapan Jawa sebagai Fondamen Kehidupan Masyarakat Berbudaya déning Prof. Endang nurhayati Dosen Prodi Pendidikan Basa Jawa Fak. Basa dan Seni. Univ. Negeri Yogyakarta
 31. Keaktualan Ungkapan Jawa yang Bernilai Kearifan untuk Guyub Bebrayan déning Bambang Murtiyoso Pengamat Sosial dan Budaya, Pensiunan Dosen ISI Surakarta
 32. Basa Suroboyoan dalam Sauvenir Cak Cuk: Cermin Kearifan Lokal déning Foriyani Subiyatningsih
 33. Pranatacara dalam Basa Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Bermasyarakat déning Anik Muslikah
 34. Nilai Kearifan Lokal dalam Tuturan tak Langsung Basa Jawa déning Edy Setiyanto Balai Basa Yogyakarta
 35. Pesona Basa Basanan dan Wangsalan Berbasa Jawa Dialek Osing Banyuwangi déning M Oktavia Vidiyanti Oktaviavidi@yahoo.com
 36. Piwucal lan Tata Krami Jawi ing Kaset Dhagelan Mataram déning Dhanu Priyo Prabowo Priyoprabowo2000@yahoo.com
 37. Pembelajaran Basa dan Sastra Jawa sebagi Sumber Kearifan dalam Kehidupan Bermasyarakat déning TUKIMAN TARUNA Swedia2006@yahoo.co.id
 38. Kalawarti Basa Jawa Wadhah Pamarsudi Basa lan Sumber Pamulangan Basa Jawa kang Kontekstual déning Dwika Apriyani 2kajavanesse@gmail.com
 39. Sastra Jawa Modern sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Generasi Muda déning Efendy widayat Avi_meilawati@yahoo.com
 40. Basa Sesrawungan ing Kalangan Etnis Tionghoa Jawa Tengah déning Yahya Wirawan Tembang Dolanan Tradisional Jawa Sebagai Pendidikan Anak Usia Dini déning Dra. Dyah Padmaningsih, M.Hum.
 41. Basa Jawa dalam Upacara Mantenan Di Semarang déning Sutejo K. Widodo
 42. Pamrayogi Cak-Cakanipun Basa Jawi ing Pawiyatan saha Bebrayan ing Wekdal Sapunika[5] déning J. F. X. Hoery
 43. Basa Jawa Pantura Ora Kecatet nanging Tembang lan Geguritane Ngrambah Nuswantara déning Nurochman Sudibyo YS
 44. Basa Jawa Krama Pembentuk Generasi Santun déning Sri Satriya Tjatur Wisnu Sasangka Linguaginurit@yahoo.co.id
 45. Fenomena Basa Tegal dalam Tingkah Laku déning Bontot Sukandar
 46. Parikan minangka Idhentitas lan Sarana Regulasi Sosial ing Masyarakat Surabaya déning Sugeng Adipitoyo

Komisi[besut | besut sumber]

Asil[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]