Holografi

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Hologram, kasil saking teknik holografi

Holografi inggih menika teknik ingkang saged njalari sinar saking satunggaling piranti saged nyebar, dipunrekam, lajeng dipunkonstruksi saéngga objekipun ketingalipun wonten ing panggénan ingkang relatif sami kaliyan media rekaman ingkang dipunrekam.[1] Gambar saged éwah miturut panggénan kaliyan orientasi saking éwahipun sistem paningal wonten ing cara ingkang sami kados nalikanipun objek kasebut taksih wonten, saéngga gambar ingkang dipunrekam bakal jumedhul kanthi wangun tiga dimensi (3D), ingkang padatanipun dipunwastani hologram.[1]

Sasampunipun pemrosesan, bakal ketingal piranti ingkang bènten-bènten menawi dipunpirsani saking manéka sudut.[2] Hologram tradhisional taksih ngginakaken proses kimia ingkang njlimet.[2] Déné hologram modern, pawujudanipun saged dipunpirsani ing sinar ingkang padatanipun. Hologram ugi saged nedahaken tiga dimensi (3D) piranti ingkang ageng saged obah-obah kanthi manéka werni ingkang jangkep.[2]

Sujarah[sunting | Owah sumber]

Teknik holografi menika dipuntemokaken dening Dr. Dennis Gabor, satunggaling fisikawan saking Hongaria ing taun 1940-an.[2] Panjenenganipun dados perintis, bapak, ugi dados pangripta tèknik holografi. Nanging, perkembangan holografi taksih rendhet ngantos taun 1960-an.[2] Dennis Gabor ngrembakaken teori holografi nalika nyambut damel ing Departemen British Thomson Houston. Teori menika dipuntemokaken kanthi boten sengaja, nalika Dennis Gabor saweg dolanan ing laboratorium kanthi kasil majunipun teknologi perintis ingkang wonten gegayutanipun kaliyan ngrembakanipun mikroskop elektron.[3] Kanthi menika Dennis Gabor saged ngripta teknik énggal inggih menika teknik holografi.[3] Dennis Gabor banjur kanugrahan bebungah Nobel èlmu fisika kanggé teknik énggal ingkang dipuntemokaken kasebat.[3] Nanging, Dennis Gabor kedah nengga ngantos taun 1971 supados anggitanipun menika saged dipunakèni.[3]

Hologram[sunting | Owah sumber]

Hologram menika prodhuk saking teknik holografi.[4] Hologram inggih menika gambar fotografi 3D kaliyan anggadhahi pawujudan ingkang langkung jero.[4] Hologram saged katingal saking pangriptaning satunggaling citra ingkang kawangun saking gambar kalih dimènsi (2D) objek ingkang sami lajeng katingal saking titik referensi ingkang bènten.[4]

Karakteristik Hologram[sunting | Owah sumber]

Hologram anggadhahi ciri-ciri ingkang unik, inggih menika:

 • Sinar ingkang dugi ing socanipun tiyang ingkang mirsani kaliyan sinar ingkang asalipun saking gambar ingkang dipunkonstruksi saking hologram, sami kaliyan sinar ingkang asalipun saking objek aslinipun. Dados anggènipun tiyang mirsani gambar hologram, saged mirsani kados menapa ingkang wonten ing objek aslinipun.[3]
 • Hologram saking satunggaling objek kasebar saged dipunkonstruksi saking pérangan paling alit saking hologram kasebat. Menawi satunggaling hologram pecah, saben pérangan saged dipunginakaken kanggé ngasilaken malih sedaya gambar. Nanging, ukuran hologram ingkang dados alit saged ndadosaken mandhapipun perspektif gambar, resolusi, kaliyan tingkat padhanging gambar.[3]
 • Setunggal hologram tabung saged maringi paningalan 360 derajat saking objek.[3]
 • Wonten ing setunggal pelat fotografi saged nyimpen langkung saking setunggal gambar independen wonten ing wekdal ingkang sesarengan.[3]
 • Setunggal hologram saged dipunkonstruksi kalih jinis gambar, inggih menika gambar nyata kaliyan gambar maya.[3]

Panglompokan Hologram[sunting | Owah sumber]

Hologram saged dipunklompokaken dados sawetawis cara gumantung ing kekandelanipun, métode ngrekam, métode rekonstruksi, lsp.[3]

Panglompokan miturut amplitudo kaliyan fase hologram

Tipe satunggaling hologram wonten ingkang saged ngasilaken éwah-éwahan ing amplitudo saking sinar rekonstruksinipun. Éwah-éwahan jinis fase saking hologram menika amargi variasi saking indeks bias utawi kandelipun medium.[3] Fase hologram menika nggadhahi kaluwihan tinimbang amplitudo hologram wonten ing perkawis ènèrgi ingkang boros sarta efisiensi penguraian ingkang langkung dhuwur.[3] Hologram ingkang dipunrekam wonten ing emulsi fotografik saged ngéwahi fase amplitudo kaliyan gelombang ingkang dipunpadhangi.[3] Wangun saking krangka rekaman menika gumatung saking fase pancampuran sinar.[3] Dadosipun gelombang ingkang dipunrekonstruksikaken lajeng dipunrefleksi tumuju hologram kanthi padhetipun perak ingkang kasimpen kaliyan amplitudonipun sami kaliyan amplitudo objek.[3] Samanten ugi kaliyan fase gelombangipun.[3]

Panglompokan miturut kandelipun hologram

Bidhang hologram saged awangun tipis utawi kandel.[3] Satunggal parameter Q saged dipunginakaken kanggé mbèntenaken antawisipun hologram tipis kaliyan hologram kandel.[3] Satunggaling hologram saged dipunwastani tipis menawi Q < 1.[3] Prekawis menika sampun dibuktékaken menawi hologram tipis ingkang dipuntambah kaliyan teori gelombang angsal kangge biji Q urutan 1.[3] Daédéosipun, kriteréia saking Q boten mesthi cekap. Satunggal hologram bilih saged ugi dipunwastani tipis menawi kandelipun langkung cendhèk saking jarak pinggir.[3] Miturut Hukum Bragg satunggaling hologram ingkang volumenipun kandel saged dipunwastani minangka superposisi saking 3D rekaman ingkang kaukur ing jeronipun emulsi.[3] Volmue hologram ngrekonstruksi bayangan ing panggénan asli saking objek menawi sinar rekonstruksi trep kaliyan sinar ingkang dipundadosaken pathokan.[3]

Panyimpangan Hologram[sunting | Owah sumber]

Hologram saged ngalami panyimpang amargi dipunjalari déning konstruksu setunggal tumuhu rekonstruksi salajengipun sarta déning boten trepipun referensi lan rekonstruksi sinar. Panyimpangan ing hologram kromatik lan nonkromatik, kekalihipun sami-sami panyimpangan ingkang temenen sanadyan namung satunggaling penyimpangan saking geometri pengrekaman ingkang wonten ing rekonstruksi geometri.

Aplikasi holografi[sunting | Owah sumber]

Aplikasi teknik holografi sampun kasebar ing kathah aspèk. Holografi nggampilaken manungsa nalikanipun ndamel satunggaling karya seni lan pirantos-pirantos tilaranipun sujarah, pendamelan iklan lan film, lan sapanunggalanipun. Kejawi menika, aplikasi holografi sanès inggih menika holographic interferometry, holographic optical element (HOE), lan holographic memory.

Holographic interferometry[sunting | Owah sumber]

Holographic interferometry inggih menika aplikasi saking teknologi holografi ingkang ndadosaken kita saged ndamel replika utawi tiruan visual satunggaling pirantos, sarta èfèkipun. Mawi teknik menika, objek ngalami pencahayaan kaping kalih. Saéngga visualisasi satunggaling barang saged werni-werni.

Ing prosès pencahayaan ingkang sepisan, objek kedah wonten ing kahanan anteng, boten angsal obah. Ing prosès pencahayaan ingkang kaping kalih, objek kalawau dados subjek kanggé maringi wangun-wangun fisik miturut wujud asli objek kasebat. Lajeng sapanjangipun prosès kalawau, hologram bakal nglukisaken sawetawis gunggung garis, inggih garis pinggir lan ugi garis diagonal ingkang ngléwati objek. Garis-garis menika lanjeng malih dados garis-garis kontur arupi ing satunggaling peta. Peta visual menika gumantung sanget kaliyan garis pinggir, jalaranipun geris tepi menika ingkang maringi wangun-wangun fisik. Menawi kadadosan kléntu ing prosès ingkang sepisan, prekawis menika saged mrabawani pandamelan peta visualipun.

Holographic interferometry wonten tiga tipe, inggih menika:

Holographic interferometry sampun kathah dipunginakaken ing indhustri manufaktur. Ginanipun inggih menika kanggé nginpksi karusakan ing prodhuk. subjekipun inggih menika logam lan bahan nonlogam. Material menika dipunginakaken kanggé nguji wontenipun bilih kadadosan karusakan.

Holographic optical element (HOE)[sunting | Owah sumber]

Holographic optical element inggih menika salah satunggaling jinis saking elemen optis difraktif. HOE saged nggantos satunggaling sistem optik mawi komponen optik ganda, kadosta lensa, kaca, beam splitters, lan prisma. HOE migunani sanget menawi kadadosakan komponen optik ingkang boten seimbang utawi boten trep.

Samenika dugi teknologi DOE (Diffractive Optical Element) minangka lelajenganipun saking HOE. Ing DOE gelombang cahaya ingkang dugi boten mbengkok malih, nanging dipunpecah dados puluhan, atusan, utawi éwonan gelombang. Gelombang-gelombang kalawau bakal nyawiji malih lan mbentuk satunggaling gelombang jangkep ingkang énggal.

Aplikasi HOE lan DOE inggih menika:

 • Sistem komunikasi mawi media optik
 • CD (compact disk) (cakram kompak)
 • Aplikasi-aplikasi arsitektural (seni bangunan)
 • Finger print sensor (sensor sidik jari)
 • Proses pangolahan informasi

Holographic memory[sunting | Owah sumber]

Pangrembakanipun teknologi holografi ugi dumugi menyang sistem nyimpen data[5]. Tegesipun kanggé nyiptakaken media panyimpen data mawi kapasitas ingkang lagkung ageng. Media-media panyimpen ingkang ngadhopsi prinsip=prinsip golografis dipunwastani holographic memory.

Dhasaripun, teknologi holographic memory ngginakaken cahaya kanggé nyimpen lan maos malih data utawi informasi. Sinar Laser (cekakan saking Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ingkangg ngadhahi sipat monokromatik lan koheren dipunlewataken ing satunggaling pirantos ingkang dipunwastani ‘beam splitter’. Splitter menika mecah sinar LASER dados kalih, ingkang sepisan dipunwastani sinar sinyal utwai sinar ancas, déné ingkang kaping kalih dipunwastani sinar acuan. Dipunwastani sinar sinyal amargi sinar menika mbeta kode informasi utawi objek ingkang badhé dipunsimpen. Dipunwastani sinar acuan amargi minangka sinar ingkang dipunrancang miturut kekajenganipun, saéngga gampil lan prasaja kanggé dipunréprodhuksi amargi dipunginakaken minangka referensi.

Salah satunggaling tuladha saking holographic memory inggih menika kepingan holografis. Para panaliti saweg nyobi ngrembakakaken kepingan (CD) ingkang nggadhahi muatan panyimpenan holografis, saéngga saged nyimpen informasi mawi ukuran terabit. Prekawis menika dipunjalari ngepak data dados langkung mapat tinimbang teknologi optis konvensional kadosta ingkang dipunginakaken ing DVD lan Blu-Ray ingkang setunggal keping cakram optis mawi kandel 1,5 mm saged nyimpen data 200 GB.

Holographic memory nggadhahi sawetawis kaluwihan tinimbang media panyimpen sanèsipun, inggih menika :

 • Holographic memory saged nyimpen data 2 dimensi, 3 dimensi, lan ugi data digital.
 • Kapasitas penyimpanan data langkung ageng, saged ngantos ping 27 langkung ageng saking kapasitas DVD ingkang dipunginakaken samenika.
 • Prosès maos data langkung cepet, inggih menika 25 tikel langkung cepet tinimbang DVD.

Pranala njawi[sunting | Owah sumber]


Cathetan Suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ a b Dorling, K: "cahaya laser", halaman 56. Jendela IPTEK Cahaya ,1997
 2. ^ a b c d e (id)Teknologi Holografi Multi-Touch(dipunundhuh 6 November 2012)
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w (id)Hologram dan Holografi(dipunundhuh 9 November 2012)
 4. ^ a b c (id)Hologram(dipunundhuh 9 November 2012)
 5. ^ Petterson, Sven-Goran: "media penyimpanan", halaman 95. Holography, 1989
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Holografi&oldid=835300"