Shinto

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Shinto (神道 Shintō?, sècara harfiah bermakna "jalan/jalur dewa") inggih punika sèbuah agama ingkang asalipun saking Jepang. Saking masa Restorasi Meiji ngantos pungkasan Perang Dunia II, Shinto inggih punika agami rèsmi ing Jepang.

Shinto dados agami asli bangsa Jepang, agami kasèbut gadahi sifat ingkang unik. Proses kabèntuk, bèntuk-bèntuk upacara keagamaanipun utawi ajaran-ajaranipun ningali pangrembakan ingkang amèt ruwèt. Katah istilah-istilah ing agami Shinto ingkang sukar dipunalihi basakan kaliyan tèpat ing salèbèting basa sanèsipun. Témbung-témbung Shinto piyambak séjatosipun asalipun saking basa China ingkang tégésè “jalan para dewa”, “pemujaan para dewa”, “pengajaran para dewa”, utawi “agama para dewa”. lan asma Shinto punika piyambak enggal ing ginaaken kangge kawiwitan kangge nyebat agama asli bangsa Jepang punika ing agama Buda lan agami konfusius (Tiongkok) sampun mlebet Jepang ing abad keenem masehi.

Pertumbuhan lan pangrembakan agami serta kebudayaan Jepang punika ningali kecenderungan ingkang asimilatif. Sejarah Jepang ningslsken menawi negeri punika sampun nampi pinten-pinten macem prabawa, menawi kultural utawi spiritual saking jawi. Sedaya prabawa punika boten ngucalaken tradisi asli, kaliyan prabawa-prabawa saking jawi kasebut justru memperkaya kauripan spiritual bangsa Jepang. antawis tradisi-tradisi asli kaliyan prabawa-prabawa saking jawi senantiasa dipadukan dados suatu wujud tradisi enggal ingkang jenisipun punika sami. lan ing proses perpaduan punika ingkang kedadosan boten pertentangan utawi kekacauan nilai, menawi suatu kelangsungan lan dipunlanjutaken. ing bidang spiritual, pertemuan antawis tradisi asli Jepang kaliyan prabawa-prabawa saking jawi punika sampun mbeta kelahiran suatu agama enggal inggih punika agama Shinto, agama asli Jepang.

Pangertosan[besut | besut sumber]

Shinto inggih punika tembung majemuk saking tembung “Shin” lan “To”. makna tembung “Shin” inggih punika “roh” lan “To” inggih punika “jalan”. dados “Shinto” gadahi teges lafdziah “jalannya roh”, menawi roh-roh tiyang ingkang sampun kapundhut utawi roh-roh langit lan bumi. tembung “To” berdekatan kaliyan tembung “Tao” ing taoisme ingkang tegese “jalannya Dewa” utawi “jalannya bumi lan langit”. menawi tembung “Shin” itawi “Shen” identik kaliyan kata “Yin” ing taoisme ingkang maknani gelap, basah, negatif lan sanesipun ; lawan saking tembung “Yang”. kaliyan ningali gayutan ing “Shinto” punika, mila kemungkinan besar Shintoisme dipunprabawai faham keagamaan saking Tiongkok. ananging Shintoisme inggih punika faham ingkang berbau keagamaan ingkang mliginipun dipunanut déning bangsa Jepang ngantos sapunika. Shintoisme punika filsafat religius ingkang asifat tradisional dados warisan nenek moyang bangsa Jepang ingkang dipundadosaken cepengan gesang . Mboten namung rakyat Jepang ingkang kedhah menaati ajaran Shintoisme ananging ugi pemerintahnya ugi kedhah dados pewaris serta pelaksana agama saking ajaran punika.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]