Manuskrip

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Manuskrip Jawa makatên saking têmbung manuskrip kaliyan Jawa. Têmbung manuskrip mênikå aslinipun saking têmbung båså inggris, manuscriptnaskah’ ingkang têgêsipun anggitan ingkang sinêrat tangan (carik), ingkang taksih asli manåpå déné ingkang sampun awujud salinanipun (Darusuprapta, 1984:1, wontên ing Mulyani, Hesti: 2012:1[1]). Inggih ingkang ngrêmbag mawarni-warni bab ingkang mujudakên wohing kabudayanipun masarakat ing jaman rumiyin (Baroroh-Baried, 1985:54, wonten ing Mulyani, Hesti:2012:1). Têmbung Jawa têgêsipun manåpå kémawon ingkang gêgayutan kalihan båså, sastrå, såhå budåyå Jawa inggih kalêbêt aksårå kanggé nyêrat tèks utawi andharan salêbêting manuskrip. Dados ingkang atêgês manuskrip Jawa inggih mênikå karya sastra ingkang sinêrat tangan (carik), ingkang taksih asli utawi sampun awujud salinanipun, ingkang ngêwrat mawarni-warni bab ingkang mujudakên wohing kabudayan-ipun masarakat ing jaman rumiyin, ingkang dipun-andharakên mawi båså Jawi (inggih  båså Jawi kina, Jawi pertengahan, saha jawi gagrag Anyar). Wondene aksara ingkang kaginakakên kanggé ngandharakên tèks inggih mênikå aksårå Jåwå, aksårå Arab Pègon, såhå aksårå Latin.

Kanggé nêmtokakên manuskrip Jåwå ingkang badhe dipunwaos lajêng kabêdhah mênika kêdah mangêrtos langkung rumiyin bab jinising manuskrip Jåwå mênikå sagêd dipuntindakakên kanthi maos katalog-katalog ingkang sampun wontên. Kadostå katalog ingkang ngêwrat manuskrip-manuskrip ing Jakarta, inggih ing Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ing Bali inggih wontên ing Gedhong Kirtya, lan sapanunggalanipun. Wontên katalog ingkang ngêwrat manuskrip-manuskrip ingkang kasimpên ing perpustakaan utawi papan sanêsipun, kadosta ing Ngayogyakarta, perpustakaan Purå Pakualaman; Têpas Kapujanggan Agêng Widyabudaya, Kraton Ngayogyakarta; wontên Tepas Kapujanggan Kasatriyan Kraton Ngayogyakarta, ing Surakarta; perpustakaan Sånåpuståkå Kraton Surakarta, Radyåpuståkå, saha perpustakaan Réksåpuståkå Kadipatèn Mangkunegaran Surakarta. Kanthi nyinau andharan ingkang kawrat ing katalog mênikå sagêd mangêrtos manåpå kêmawon jinising isi manuskrip Jawa.

Naskah[besut | besut sumber]

Naskah mênika nêdahakên piranti ingkang konkrit (Baroroh-Baried, 1985, wontên ing Mulyani, Hesti: 2014:2[2]). Têgêsipun naskah mênikå piranti ingkang wontên wujudipun, sagêd dipuntingali, såhå dipuncêpêng. Kajawi mênikå, naskah ugi kasêbat minangkå codex (buku) utawi Kodeks, inggih mênikå gulungan utåwi buku sêratan tangan, kanthi bahan saking tèks-tèks klasik. Ilmunipun dipunsèbat kodikologi.

Teks[besut | besut sumber]

Teks Inggih mênikå rêroncèning têmbung ingkang minångkå waosan kanthi wos tartamtu ingkang maringi informasi bab kabudayan ing satunggaling bångså ing jaman rumiyin ingkang awujud lésan utawi sêratan.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Mulyani, Hesti (2012). Membaca Manuskrip Jawa. Yogyakarta: Kanwa Pulisher. kc. 1. ISBN 978-979-15383-4-3.
  2. Mulyani, Hesti (2014). Teori Dan Metode Pengkajian Filologi. Yogyakarta: Astungkara Media. kc. 2. ISBN 978-602-17858-1-2.