Menyang kontèn

Palang Merah Remaja

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Logo Indonesia Red Cross

Palang Merah Remaja (dipuncekak PMR) minangka wadhah panggulawentah saha pamekaring anggota remaja PMI, ingkang salajengipun kasebat PMR. Dumunung ing PMI kitha utawi kabupatèn ing sedaya wewengkon saindhenging nuswantara (Indonesia), kanthi anggota langkung saking 5 yuta jiwa, anggota PMR punika minangka satunggaling kakiyatan PMI salebeting nindakaken sadhengah kagiyatan kamanungsan ing bab kasarasan saha siyaga ngadhepi bebendu, mahyakaken prinsip-prinsip dhasar gerakan palang merah saha bulan sabit merah internasional. ugi mekaraken pamomoting organisasi PMI.

Kawicaksanan PMI saha fédherasi bab panggulawenthahan lare anem (remaja), bilih:

 1. Lare anem punika minangka punjer kawigatosan salebeting panggulawenthahan, inggih punika ing babagan keanggotaan punapadene kagiyatan kepalangmerahan.
 2. Lare anem panyengkuyungipun wigatos sanget tumrap pamekaring kagiyatan kepalangmerahan.
 3. Lare anem panyengkuyungipun wigatos sanget tumrap rantaman, kaleksananipun kagiyatan saha prosès anggènipun paring putusan kanggé kagiyatan PMI.
 4. Lare anem minangka kader relawan.
 5. Lare anem minangka calon pangarsa ing tembe.

Palang Merah Remaja utawi PMR inggih punika satunggaling organisasi ingkang dipungulawentah déning Palang Merah Indonesia ingkang kapunjer ing pawiyatan-pawiyatan utawi kelompok-kelompok masarakat (sanggar, kelompok pasinaon, lan sapanunggalipun) ingkang ancasipun mangun saha mekaraken karakter kepalangmerahan supados siyaga dados Relawan PMI ing tembenipun.

Ciri wanci PMR[besut | besut sumber]

Resik, Sehat, Kepemimpinan, Nggatosaken, Pangulir budi, Sesarengan, Memitran saha Seger sumyah.

Anggota saha tataraning PMR[besut | besut sumber]

Ing Indonesia dipunmangertosi wonten 3 (tigang) tataran PMR jumbuh kaliyan tataran pawiyatan utawi umuripun.

 1. PMR Mula inggih punika PMR kanthi tataran memper kaliyan siswa Sekolah dhasar (10-12 taun). Warni sleyer ijem nem.
 2. PMR Madya punika PMR kanthi tataran memper kaliyan siswa Sekolah Menengah (12-15 taun). Werna sleyer biru langit.
 3. PMR Wira punika PMR kanthi tataran sama kaliyan siswa Sekolah Menengah Atas (15-17 taun). Werni slayer jene padhang

Hak-hak saha jejibahanipun PMR[besut | besut sumber]

Hak[besut | besut sumber]
 • Pikantuk kertu panandha anggota.
 • Piantuk panggulawentah saha pengembangan saking PMI.
 • Mahyakaken pamanggih ing salebeting pasamuan PMI lumantar kagiyatan utawi parepatan PMI.
 • Pikantuk hak dipunakeni saha bebingah dhedhasar kawegiganipun.
Jejibahan[besut | besut sumber]
 • Mbayar iuran anggota.
 • Nindakaken Tri Bakti PMR.
 • Nindakaken saha mbiyantu nyebaraken prinsip-prinsip dhasar saking gerakan palang merah saha bulan sabit merah internasional
 • Nuhoni dhumateng AD/ART njagi saenipun nama saha nama luhur PMI.

Panyengkuyung saha mupangat PMR[besut | besut sumber]

Panyengkuyungipun anggota remaja PMI ing babagan padamelan salebeting kagiyatan Tri Bakti PMR dipunjumbuhaken déning kawegigan saha kawigatosanipun, sarta kabetahan PMI saha lare anem. Salebeting ngrancang saha nindakaken kagiyatan, para lare anem punika kadhapuk nindakaken fungsi/jejibahan béda-béda.

 • PMR Mula kadhapuk minangka peer leadership, inggih punika saget dados tuladha/model tumrap gesang ingkang sehat kanggé kanca-kancanipun.
 • PMR Madya kadhapuk minangka peer support, ingkang maringi panjurung, pambiyantu, grengseng dhumateng kanca-kancanipun supados ngindhakaken kawegigan ing bab gesang sehat.
 • PMR Wira minangka peer pendidik, inggih punika saget dados pendidik antawisipun kanca setunggal saha setunggalipun.

Pasinaon saha gladhen PMR[besut | besut sumber]

Saben anggota PMR wajib pikantuk gladhen sadèrèngipun lumebet ing kagiyatan Tri Bhakti PMR supados samekta nindakeken jejibahan saha pigunanipun. Saben sesi gladhen kaajab saget ngiyataken karakter (kwalitas positif) anggota PMR kanggé ngindhakaken kawegigan gesang sehat saha saged dados calon relawan, anggota PMR boten namung mangertos saha trampil, nanging ugi prelu paham saha ngecakaken punapa ingkang sampun dipunsinau, ing salebeting prosès gladhen. Prosès gladhen saged katindakaken déning PMI Kota/Kabupatèn punapadene Unit PMR, jumbuh kaliyan kurikulum ingkang sampun dipunsarujuki sesarengan antawisipun PMI Kota/Kabupatèn, fasilitator/pelatih, saha anggota PMR

Materi pokok gladhen PMR[besut | besut sumber]

Gerakan kepalangmerahan[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun sajarah, lambang, kagiytan kepalangmerahan, kepyakan prinsip-prinsip dhasar gerakan palang merah saha bulan sabit merah internasional.

Kepemimpinan[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun gotong royong, sambung srawung, kekancan, dados pendidik sabarakan, maringi panyengkuyung, dados tuladha tumindak gesang sehat

Pitulungan pisanan[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun sesambetan kaliyan dokter/rumah sakit, nindakaken pitulungan pisanan ing pawiyatan saha griya, nulung badanipun piyambak.

Sanitasi saha Kasarasan[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun nggulawentah kulawarga ingkang sakit ing griya, tumindak gesang sehat, resikipun dhiri saha papan sakupengipun.

Kasarasan lare anem (Remaja)[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun Kasarasan reproduksi, Napza, HIV/AIDS.

Siyaga ing bebendu[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun jinising bebendu, tata cara pamenggaking bebendu,nyamektakaken diri pribadi, kanca saha keluargi kanggé ngadhepi bebendu

Donor darah[besut | besut sumber]

Cakupan materinipun antawisipun kampanye donor darah, ngempalaken donor darah remaja, nyawegakaken diri pribadi dados pedonor, ngawontenaken donor darah ing saben wonten sesakit demam berdarah utawi sasampunipun kadadosan bebendu.

Wonten ing wiwitan gladhen sedaya anggota PMR badhé pikantuk informasi ngengingi cakupan materi saha ancas ingkang badhé kaangkah.Ing tataran punika ingkang ngladhi punapadene fasilitator ngempalaken anggota ingkang nembé sepisanan tembayatan kaliyan PMR, saha anggota ingkang nglajengaken (upaminipun saking anggota PMR Mula nglajengaken datheng PMR Madya). Anggota ingkang nembé kemawon tembayatan badhé ndhèrèk lampahipun gladhi wiwit sepisanan,wondene ingkang nglajengaken keanggotaanipun pramila saged dipunelokaken minangka asisten kanggé mbiyantu kanca-kancanipun anggènipun mahami materi. Kangge Suatu sistem penghargaan, pengakuan, pemantauan, dan evaluasi tingkat ge kawruh, keterampilan, pemahaman, dan sikap dirancang dalam bentuk syarat kecakapan PMR.