Menyang kontèn

Bambang Kartanadi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Bambang Kartanadi iku putra mbarepe Begawan Jumanten ing Pertapan Giriretna (Giridenta). Duwe adhi wadon 1, jenenge Dewi Srinadi.

Sawijining dina Pertapan Giriretna ditekani sawijining buta saka Kraton Ngalengka, jenenge Tenung Yaksamuka. Buta iki didhawuhi ratu gustine supaya golek mustaka pandhita sewu cacahé. Tanpa kakehan rembug, Yaksamuka langsung ngrangsang mustakané Begawan Jumanten. Nanging ditrenggalangi lan linawan dening Bambang Kartanadi. Dadi pancakara rame. Yaksamuka kalah, banjur mabur ngoncati mungsuhe, nanging terus dibujung déning Bambang Kartanadi. Bareng abure ngungkuli guwa Ringinputih, Yaksamuka tiba kanteb lan semaput.

Gumebruge tibane Yaksamuka gawe kagete Raden Arjunawijaya (putra ratu Maespati kang pinuju mbangunake tapa). Arjunawijaya mudhar tapa, banjur mriksani lawanging guwa. Bareng priksa raseksa kapidhara njrebabah ana ing sangareping lawang guwa, tumuli diusadani. Sawise eling purwa duksina, Yaksamuka banjur suwita marang Raden Arjunawijaya.

Ora let suwe, katungka praptane Bambang Kartanadi. Kanthi patrap kang banget susila anoraga (andhap asor), Kartanadi nyuwun kersaa Raden Arjunawijaya masrahake Yaksamuka marang dheweke. Nanging Arjunawijaya ora kersa minangkani, satemah dadi pancakara. Bambang Kartanadi mijilake kadigdayane, awake dadi gedhe banget. Arjunawijaya kasaut nedya kabanting. Dumadakan Arjunawijaya triwikrama dadi brahala, buta gedhe kang ngungkuli Kartanadi. Kartanadi genti kena dicekel, satemah sirna kekuwatane, wasana teluk, banjur suwita marang Raden Arjunawijaya.

Amarga padhadene suwita marang Arjunawijaya, Bambang Kartanadi kepeksa urip rukun lan nyambut gawé bebarengan karo Yaksamuka, senadyan ing batin banget pangigit-igite marang dheweke.

Sawijining dina Raden Arjunawijaya ngendika yen bakal ngupadi putri kinarya garwa. Tenung Yaksamuka matur yen ing negara Tunjungpura ana putri kang sulistya ing warna, sesilihe Dewi Citranglangeni. Bambang Kartanadi matur supaya Raden Arjunawijaya kersaa nggarwa Dewi Srinadi, rayine.

Nalika Raden Arjunawijaya lagi nglelimbang, putri endi kang bakal kagarwa, Yaksamuka tumindak cepet. Kanthi kadigdayan sing diduweni, Yaksamuka kasil nggawa Arjunawijaya menyang Tunjungpura. Nanging Bambang Kartanadi ora kalah sektine. Nalika Yaksamuka tekan Tunjungpura bareng karo Arjunawijaya, jebul Bambang Kartanadi luwih dhisik tekan papan iku bareng karo Dewi Srinadi, rayine.

Didherekake Yaksamuka lan Bambang Kartanadi, Arjunawijaya nglamar Dewi Citranglangeni, putri sekaring kedhaton Tunjungpura. Lamarane ditampa, banjur Raden Arjunawijaya lan Dewi Citranglangeni kadhaupake.

Tanpa diwuningani Raden Arjunawijaya, Yaksamuka diprawasa dening Bambang Kartanadi, diperung kupingé, banjur dikon mulih menyang Ngalengka.

Wasanane Dewi Srinadi uga kagarwa Raden Arjunawijaya. Sawise iku, Arjunawijaya jumeneng ratu ing Maespati kanthi jejuluk Prabu Arjuna Sasrabahu. Patihe aran Patih Suwanda (Bambang Sumantri). Pirang taun sabanjuré, sasedane Patih Suwanda, Bambang Kartanadi sinengkakake ngaluhur jumeneng patih, kanthi paring dalem nama Patih Surata.