Parembugan Naraguna:Igho/Arsip 2017

  Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

  Sugeng rawuh ing kaca wicantenan kawula.

  Tekad kawula
  • Sumeh dhumateng sinten kemawon.
  • Paring gagasan supados Wikipedia langkung sae.
  • Paring pengalaman dhumateng rencang enggal.
  • Mbesut utawi ndamel artikel enggal.
  • Ngawasi artikel lan nampik vandalisme.

  Menawi wonten kabektahan, kawula aturi Panjenengan nyerat wonten ing kaca punika. Kula saget wicantenan babagan punapa kemawon, namung kautamaaken babagan Wikipedia. Matur nuwun. Rahayu.


  Arsip: 2017 | 2018


  Parembugan taun 2022

  Salam tepang[besut sumber]

  Sugeng rawuh, Mas. Nepangaken kula Cahyo. Wonten ing riki taksih sepi. :) Cahyo Ramadhani pirembagan 12 November 2015 13.22 (UTC)

  Matur nuwun, Mas. Sugeng patepangan ugi, kawula Igho saking Ngayojakarta, nanging lair wonten Magelang. Sinaosa saking Jawi, kula niki pancen kalebet kuwalat, amargi mboten saget nguri-uri lan ngupados lestarining kabudayan Jawi. Pramila nyuwun pambiyantunipun hahahahhaa... - Igho (pirembagan) 12 November 2015 14.11 (UTC)

  Re: Windstruck[besut sumber]

  Sampun 'nggih, Pak. Menawi wonten ingkang badhé dipunrembag kula sumanggakaken. Rahayu Wirjadisastra rembugan 21 Januari 2017 02.02 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Numpuk artikel[besut sumber]

  Sugeng siyang. Pak, artikel kang sampun dados saged ditumpuk lumantar piranti iki. Matur nuwun. :) Danangtrihartanto (rembugan) 18 April 2017 07.32 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Wadhuh nyuwun sewu, Pak Danangtrihartanto. Awit saking mboten mangertosipun, kawula kladuk ngisi piyambak wonten ing mriki. Nyuwun pangapunten nggih. Napa kula busek kewawon utawi kersane kados niku? Matur nuwun. gigho (wicantenan) 18 April 2017 - 18.26 WIB

  E-mail[besut sumber]

  Mas, tadi saya kirim e-mail, terkait foto. Sabjan Badio (rembugan) 11 Mèi 2017 12.33 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Ukara kang taksih Bahasa Indonesia[besut sumber]

  Sugeng sonten Pak Igho, sapunika artikel ingkang dereng basa jawa. Salah setunggalipun artikel|iki. Mangga artikel sanesipun dipirsani. Nuwun :).Danangtrihartanto (rembugan)

  Nggih, Pak Danang. Mangkih kawula besut. Nanging menawi saget, bokbilih lodhang, kawula aturi maringi setunggal conto pambesutanipun saben kalepatan kawula, lajeng sanèsipun mangkih kula besut piyambak, amrih kula saget ngertos hahahaha Matur nuwun. gigho (wicantenan) 22 Mèi 2017 - 15.23 WIB
  Maksudipun, menawi sesirah artikelipun taksih lepat, ha nggih mangga dipunlih, supados kawula ngertos. gigho (wicantenan) 22 Mèi 2017 - 15.38 WIB
  Maksud saya lagi, saya senang dan terima kasih diberitahu bahwa saya salah, tapi mohon tunjukkan kesalahan saya, lalu cantumkan koreksinya.
  Contoh: Siyap → Siap. Begitu Pak Danang. Rahayu gigho (wicantenan) 22 Mèi 2017 - 15.43 WIB

  Matur nuwun Pak Igho saranipun ingkang saé. Mangké kula aturi lepatipun napa, lan saged diwawan rembug wonten ngriki ukara ingkang bener. Sapunika kula nggih taksih sinau, Pak hehe. Kula nggih bungah, amargi Pak Igho sregep nulis artikel jawa :)Danangtrihartanto (rembugan)

  Sugeng sonten, Pak Igho. Punika kula paringi tuladha ingkang biyasané kula besut.
  Tandha diakritik huruf "e".
  Tandha diakritik huruf "e" ing basa Jawa wonten 3 jinis:
  1. e pepet (e)
  tuladha: kesel, pelem, gelem, kerep
  ukara kang ngagem e pepet biyasané ing pungkasan ukara ya iku konsonan (huruf mati)
  2. e taling 1 (é)
  tuladha: saté, peté, katé, sabanjuré
  ukara kang ngagem e taling 1, biyasané ing pungkasan ukara ya iku huruf vokal (é)
  3. e taling 2 (è)
  tuladha: yèn, mèlu, klèru
  Nuwun :) Danangtrihartanto (rembugan)
  • Matur nuwun Pak Danang. Rumiyin kawula pancen asring slèdèr babagan punika, amargi radi ribet hahahaha... Naning sapunika kula labeti radi ribet amrih leresipun, kados katrangan Panjengan. Mangkih, ingkang taksih lepat kawula pétani setunggal-setunggal. Rahayu gigho (wicantenan) 24 Mèi 2017 - 20.05 WIB

  Matur nuwun Pak Igho. Menawi panjenengan wonten pitakénan, saged ditangletké dhateng kula :). Danangtrihartanto (rembugan) 29 Mèi 2017 10.14 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Pamungkasing Wiki Mrebawani II mangsa 1[besut sumber]

  Sugeng siyang Pak Igho.

  Wiki Mrebawani II mangsa 1 badhé dipunpungkasi tanggal 14 Sèptèmber 2017. Adicara pamungkasipun (panutup) badhé katindakaken dinten Minggu/Ngahad/Radité tanggal 17 Sèptèmber 2017 ing |Musiyum Radyapustaka, |Surakarta. Pramila, panyarta ingkang dèrèng naté damel artikel, kita aturi supados ndamel artikel sakirang-kirangipun cacah 10. Minangka bebingahipun wonten goodie bag utawa notebook kanggé ingkang damel 10 artikel lan bausastra Indonésia-Jawa kanggé ingkang damel 50 artikel.

  Amrih lancaripun, panyarta kedah konfirmasi saged utawi botenipun ndhèrèk adicara punika. Konfirmasinipun sadangu-dangunipun kakintun tanggal 3 Sèptèmber 2017 dhumateng kula. Panyarta-panyarta ingkang dumunung ing Surakarta, kasumanggakaken rawuh. Éwadéné, panyarta-panyarta ing Yogyakarta badhé kacawisaken mobil titihan saperlu tindak sesarengan. Panyarta-panyarta ing jawinipun Surakarta-Yogyakarta, manawi badhé ndhèrèk, katuran sesambungan kaliyan kula. Matur nuwun.

  Mugi pambudidayaning kita ndadosaken lestarining basa Jawi. Rahayu.Danangtrihartanto (rembugan) 12 Agustus 2017 04.23 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Miturut kaca wonten ing mriki kawula sampun numpuk artikel 295 cacahipun, 13 antawisipun sampurna, lan sanesipun rintisan. Kawula nggih sampun nampi bebingah arupi goodie bag lan bausastra. Miyos serat punika, kawula badhe paring konfirmasi bilih kawula saget dugi wonten adicara surya 17 September ing |Musiyum Radyapustaka Surakarta (jam pinten? ........ WIB). Mekaten ingkang saget kawula aturaken. Saderengipun, matur nuwun. Rahayu. gigho (wicantenan) 12 Agustus 2017 - 23.49 WIB

  Sugeng siyang, Pak Igho. Acaranipun diwiwiti jam 10.00 WIB. Panjenengan ugi saged dhateng ing dinten saderengipun (Setu, 16 September 2017). Panitya badhe nyediani akomodasi (hotel lan transportasi) kagem panyarta. Menawi purun, panjenengan konfirmasi dhateng kula nggih Pak. Panjenengan sampun kathah ndamel artikel sampurna, Pak. Mangga panjenengan badhe milih artikel sampurna cacah 4 ingkang sae dhewe miturut panjenengan. Pranala panumpukan artikel sampurna ingkang badhe dipunbiji wonten ing pranala iki. Panjenengan kedhah ngisi ing kolom sesirahipun artikel lan tapak asma. Maturnuwun. Rahayu. Danangtrihartanto (rembugan) 14 Agustus 2017 07.06 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Sugeng sonten, Pak Danangtrihartanto. Punapa kula namung kedah nglebetaken sekawan artikel sampurna? Kajawi punika, artikel sanesipun napa mboten sisah dipunlebetaken? Matur nuwun. Rahayu gigho (wicantenan) 17 Agustus 2017 - 15.02 WIB

  Sugeng siyang Pak Igho, panjenengan namung nglebetaken sekawan artikel mawon ingkang miturut panjenengan saé ing pranala iki. Nuwun. Danangtrihartanto (rembugan) 20 Agustus 2017 06.45 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

  Sugeng dalu, Pak Danangtrihartanto. Miyos nawala punika kawula badhé negesaken (konfirmasi) bilih kawula badhe ndugèni adicara punika (dugi dinten 16 September), nyuwun dipunlebetaken dhaptar. Bokbilih panegesan miyos parembugan punika mboten sah, mangkih kawula ambali miyos SMS. Matur nuwun. Rahayu. gigho (wicantenan) 22 Agustus 2017 - 02.04 WIB

  Sugeng siyang, Pak Igho. Maturnuwun sampun konfirmasi, mangke menawi wonten napa-napa kula kabari lumantar SMS. Nuwun. Danangtrihartanto (rembugan) 23 Agustus 2017 06.34 (UTC)Wangsuli[wangsuli]