Menyang kontèn

Parembugan:Bégalan

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

arsip saka tradhisi begalan[besut sumber]

Menika isi artikel tradhisi begalan, saenipun digabung kalih Begalan asalipun saking tembung begal ingkang gadhah teges inggih punika perampok. Begalan inggih punika jinising kesenian ingkang mliginipun dipunpentasaken wonten ing upacara mantenan inggih punika nalika calon pinanganten kakung sekalian rombongan mlebet wonten ing panggenan calon pinanganten putri.Tradhisi punika kasebut begalan amargi tradhisi punika kados perampokan ingkang wonten ing basa Jawi kasebut begal.Wonten ing tradhisi begalan punika kalampahan pacelathon antawisipun ingkang dipunbegal kalian si pembegal, ingkang mliginipun ngewrat kritikan kalian nasehat kangge calon pinanganten ingkang dipunsajiaken kanthi humor utawi lucu. Istilah begalan wonten ing upacara mantenan minangka sarat utawi pangruwat gina nebihaken kekiyatan-kekiyatan ghoib. Begalan dipunteges mawi ucapan kebegalan sambekalanipun, tegesipun inggih punika dipuntebihaken saking sedaya malapetaka.

Tradhisi begalan katindhakaken menawi satunggaling tiyang gadhah hajat nikahaken putra sulung kalian putra sulung, bungsu kalian sulung, utawi bungsu kalian bungsu. Ingkang punika inggih kalebet salah satunggaling pantangan, menawi pernikahan kados punika kalampahan kedah dipuntindakaken begalan. Begalan mliginipun katindakaken ing wayah sonten, kirang langkung tabuh sekawan sonten. Sejatosipun tradhisi begalan punika wonten ing jaman rumiyin kawontenaken dening para demang, amargi nalika semanten kekuasaan dmang inggih punika mutlak kados raja. Menapa kemawon ingkang dados kekajenganipun kedah dipuntindakaken. Amargi punika tradhisi begalan inggih punika warisan leluhur Banyumas ingkang mboten kenging dipuntilar, kedah dipunlestantunaken.  eMpu  «Caturan»  18 Februari 2014 07.55 (UTC)