Naraguna:JV05 YAYU DAULATI/Wikipedia Berjamaah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Wikipedia Berjamaah wonten ing dalemipun Hariadhi

Wikipedia Berjamaah inggih punika program taunan saking komunitas PecintaWiki. Acara menika dipunwiwiti buka siyam sesarengan, dipunlajengaken WikiStorming, dipunpungkasi kalih adicara nyunting sesarengan ngantos saur. Acara punika tujuwanipun kangge ngraketaken kekancanan para anggota komunitas Wikipedia. Kula saestu kaget nalika angsal pesen cekak saking Ketua Umum Wikimedia Indonesia Periode 2013-2015, Siska Doviana, ingkang ngundang kula kaliyan mbak Nurul dados perwakilan saking wikipedia basa Jawa wonten ing acara Wikipedia Berjamaah. Saderengipun kula dereng nate ndherek kempalan kados punika (campur watara wikipediawan basa Indonesia kaliyan wikipediawan basa Jawa). Sasampunipun angsal ulem kados punika lajeng kula rembugan kaliyan Mbak Nurul, kersa punapa mboten, menawi kersa kula badhe idin kaliyan tiyang sepuh.

Tabuh 3.00 WIB (20 Juli 2013)Kula kaliyan Mbak Nurul sampun siap dhateng stasiun Tawang, nyempetaken sahur wonten ing mushala stasiun sadherengipun kesah Jakarta.

Sasampunipun ngantos stasiun Gambir, Mbak Siska Doviana maringi ngertos menawi kula kaliyan Mbak Nurul badhe dipun jemput dening Pak Djohan dhumateng kantor Wikimedia Indonesia ing kawasan Thamrin Residances. Mbak Siska Doviana dugi sedasa menitan sasampunipun kula, Mbak Nurul, sarta Pak Djohan wonten ing kantor Wikipedia Indonesia. Boten lami sasampunipun Mbak Siska Doviana rawuh, panjenenganipun lajeng maringi ngertos menawi kula kaliyan Mbak Nurul dados wakil sakil wikipedia basa Jawa ingkang ndherek agenda rutin Wikipedia basa Indonesia, kagiyatan Ngewiki berjamaah. Boten namung maringi ngertos kenging punapa kula sarta Mbak Nurul wonten ing Jakarta, Mbak Siska ugi nyempetaken maringi ngertos kawasan wonten ing kantor ingkang asri meski wonten ing tengah kota.

Kagiyatan Ngewiki Berjamaah ingkang dipunsebat ugi ngangge istilah kopi darat wonten ing komunitas wikipediawan basa Indonesia punika kempalan langsung tatap muka sasampunipun komunikasi sesarengan lewat media elektronik. Kagiyatan kopi darat punika sampun dados agenda rutin dipunlaksanakaken dening para wikipediawan basa Indonesia. Tujuwanipun supados para wikipediawan saged bagi-bagi pamanggih supados wikipedia saged mampangat kangge tiyang kathah sarta para wikipediawan tepang, tambah raket anggenipun srawungan meski namung ngangge media internet.

Kagiyatan dinten punika radi benten kaliyan kagiyatan saderengipun, amargi ngawontenaken wakil wikipedia basa Jawa (kula sarta Mbak Nurul). Kopi darat dinten punika dipunwontenaken ing dalemipun salah satunggaling wikipediawan basa Indonesia, Hariadhi, amargi anggota ingkang tumut wonten ing acara wikipedia jamaah punika langkung kathah saking prakiraan sadherengipun. Kagiyatan kumpul punika dipunwontenaken dening komunitas pencinta Wikipedia ingkang ngurusi babagan panyebaran konten-konten Wikipedia ingkang ana ing masarakat.


Wekdal sarta Panggenan[besut | besut sumber]

Dipunlaksanakaken surya kaping 20 Juli - 21 Juli 2013. Dipunwiwiti tabuh 16.00 WIB, Setu 20 Juli 2013 (adicara tetepangan), ngantos tabuh 06.00 WIB, Ahad 21 Juli 2013 (sasampunipun shalat sesarengan sarta ngaso). Panggenanipun wonten ing Jalan Delima I Gang IC No 18, Buaran, Jakarta Wetan. Koordhinat: 6°13′3.57″S 106°55′38.75″E / 6.2176583°S 106.9274306°E / -6.2176583; 106.9274306

Reroncen Adicara Wikipedia Berjamaah[besut | besut sumber]

Reroncening acara wonten ing kagiyatan Wikipedia Berjamaah inggih punika :

Reroncen acara
No. Wektu Acara
01. 16.00-18.00 WIB Salam pambuka saking Ricky, sinambi santai sesarengan sarta tetepangan, sakaliyan ngentosi wekdal buka siyam
02. 18.00-19.00 WIB Buka siyam sarta shalat Magrib sesarengan
03. 19.00-20.30 WIB Shalat Isya kaliyan Shalat Taraweh Sesarengan (anggota sanes nyempetaken kangge wikishopping kangge masak saur)
04. 20.30-21.30 WIB WikiStorming (Wikipediawan sami rembug ingkang tujuwanipun ngempalaken pamanggih saking para wikipediawan sarta komunitas PencintaWiki)
05. 21.30-22.00 WIB Santai sesarengan rembugan bebas (anggota sanes nyempetaken siap-siap masak kangge saur)
06. 22.00-03.00 WIB Ngewiki Berjamaah, nyunting wikipedia sesarengan
07. 03.00-03.30 WIB saur sesarengan (sega goreng rame-rame)
08. 04.00-05.00 WIB Rembugan sakaliyan ngentosi shalat subuh
09. 05.00-05.30 WIB Shalat Subuh
10. 06.00 WIB Wangsul

Bahan Rembugan[besut | besut sumber]

Sadherengipun adicara rembugan, Pengurus Wikipedia maringi pilihan 5 topik ingkang bakal dipunrembug, inggih punika:

 1. The Fellowship of Wikipedia Indonesia : ngrembug babagan komunitas ingkang wonten ing njaba jaringan Wikipedia basa Indonesia kaliyan kadospundi caranipun ngembangaken.
 2. The Wikipedia Towers: Wikipedia Community across Indonesia : inggih punika topik ingkang mbahas babagan komunitas njaba jaringan Wikipedia-Wikipedia dhaerah, kados Wikipedia basa Jawa, Wikipedia Aceh, sarta sanesipun.
 3. The Return of The Vandals : mbahas babagan pripun caranipun ndamel pengguna ingkang asring nglakoni kagiyatan vandalisme, supados saged gabung sareng-sareng dados panggunan ingkang sae wonten ing Wikipedia.
 4. Wikimania: The Unexpected Journey : mbahas babagan Wikimania sarta saged punapa botenipun dipunlaksanakaken wonten ing Indonesia.
 5. Kultur Wikipedia: Keramahan Terhadap Pengguna Baru mbahas babagan budaya Wikipedia sarta punapa kemawon ingkang dipunalami dening pangguna enggal ingkang tembe mawon nggabung wonten ing komunitas Wikipedia Basa Indonesia.

Saking topik-topik punika, dipunpilih topik The Fellowship of Wikipedia Indonesia sarta topik Wikimania: The Unexpected Journey. Topik kaping satunggal kaliyan topik kaping sekawan punika dipunpilih kanthi cara pamilihan paling kathah (voting).

Wikimania: The Unexpected Journey[besut | besut sumber]

Saderengipun rembugan dipunmilai pegurus saking Wikipedia Basa Indonesia maringi ngertos pangalamanipun nalika tumut acara Wikimania wonten ing Polandia. Saking rembugan punika, dipunarepaken supados Wikipediawan saged nyengkuyungi kagiyatan Wikimania wonten ing Indonesia. Dipunrembug wonten pundi waladi ingkang cocok kangge ngawontenaken acara Wikimania Indonesia.

 • Albertus Aditya (pangganggo wikipedia basa Indonesia) maringi pamanggih menawi ngawontenaken Wikimania wonten ing Kalimantan langkung cocok.
 • Imam Khairul Annas (pangganggo wikipedia basa Indonesia sarta wikipedia basa Arab) supados ngawontenaken Wikimania wonten ing Balikpapan ngengingi :
 1. Langkung murah tinimbang Bali
 2. Kutha Balikpapan gadhah Bandara Internasional
 3. Kagungan objek wisata alam ingkang kathah, kados pantai
 4. Infrastruktur langkung siap amargi sampun nate ngawontenaken PON
 5. Kagolong kabupaten ingkang paling sugih ing Indonesia
 • Gombang Nun Cahya (panganggo wikipedia basa Indonesia) maringi pamanggih supados Wikimania punika kedhah dipunnyengkuyung dening pamerintah, akomodasi ingkang sae.
 • Hariadhi (panganggo wikipedia basa Indonesia), maringi pamanggih supados fasilitas sarta kahanan kutha ingkang dipunginakaken dados waladan Wikimania samangke wonten panggenan pariwisata. Panjenenganipun ugi maringi ngertos nalika Konferensi wonten ing Bali, Wikipediawan ingkang rawuh boten namung tumut konferensi, ananging wisata ugi.
 • Nurul (panganggo wikipedia basa Jawa), maringi pamanggih babagan kaunikan saking dhaerah Semarang, kabudayannipun ingkang kathah (Cina, Jawa), pamandanganipun ingkang sae, sarta kulineripun ingkang aneka warna. Saged dados panggenan Wikimania.

Ugi wonten pamanggih supados ngawontenaken konferensi wonten ing kalih panggenan sanes, kados Senen-Rebu wonten ing Jepara, Kamis-Jumat wonten ing Karimun Jawa).

The Fellowship of Wikipedia Indonesia[besut | besut sumber]

Diskusi punika mbahas babagan kadospundi caranipun nyiptakake komunitas ingkang raket. Punika pamanggih saking para rawuh :

 • Anita Majid saking komunitas LoveBookALot maringi pamanggih menawi komunitas ingkang raket punika kedhah sense of belonging ingkang saking para anggotanipun.
 • Andy Lesmana maringi pamanggih menawi kedhah sering temon kaliyan anggota sanesipun kadosta panjenenganipun ingkang sampun ngawontenaken wekdal supados saged kempal sareng wonten ing acara Ngewiki Berjamaah, tujuwanipun inggih punika temon sarta tetepangan kaliyan komunitas Wikipedia.
 • Albert maringi ngertos menawi rembugan (sharing) punika saged damel komunitas langkung raket, panjenenganipun ugi ngraos menawi istilah sense of belonging menika wonten wonten ing panjenenganipun amargi sering rembugan bareng.

Agenda rutin wikipedia basa Indonesia punika sae sanget, saged ngraketaken visi sarta misi para panngganggo sanes. Saged sesarengan mbangun sarta mbiyantu wikipedia sipados langkung mampangat malih. Wontenipun acara punika saged damel semangat dhumateng para anggotanipun, terutami anggota enggal ingkang kedhah angsal bimbingan saking wikipediawan ingkang sampun gadhah pengalaman ingkang langkung kathah.

Saking makempalan punika wikipedia basa Jawa saged sinau, kados pundi komunitas sanes ngraketaken visi sarta misi sareng-sareng. Kula sarujuk banget menawi wikipediawan basa Jawa uga saged kados mekaten, sinau bareng-bareng supados ngraos nduweni, sarta ngrasa njagani ngengingi kula nggih boten gadhah pangalaman ingkang mumpuni sarta kedhah kathah sinau kaliyan tiyang sanes ingkang langkung ngertos élmunipun nyunting wonten ing wikipedia. Mbahas babagan artikel ingkang sae kadospundi, ingkang kedhah dipunlakoni supados komunitas raket punika kados pundi caranipun, supados betah annnggenipun srawung wonten ing media internet punika kadospundi. Kula kinten prekawis kelompok punapa komunitas punika langkung gampil dipun garap sareng-sareng kadosta acara kopi darat punika tinimbang digarap sareng-sareng ananging dalan temunipun boten nyambung amargi boten kepanggihan.

Rencana salajengipun[besut | besut sumber]

Saking kagiyatan Ngewiki Berjamaah, badhe dipunlajengaken acara punika:

 1. Paring kawajiban dados community leader wonten ing komunitas-komunitas Wikipedia dhaerah
 2. WikiStorming II wonten ing sasi Agustus
 3. Ngembangake Wikipedia: PencintaWiki sarta konsep Wikipedia:Lencana

Ingkang Ngewiki Berjamaah[besut | besut sumber]

Ingkang rawuh wonten kagiyatan Wiki Berjamaah punika wonten 13 peserta inggih punika:

Wikipediawan Basa Indonesia[besut | besut sumber]

Ingkang rawuh saking perwakilan Wikipedia Basa Indonesia inggih punika :

 1. Ricky Setiawan
 2. Imam Khairul Annas
 3. Andy Lesmana
 4. Arsyil
 5. Alven
 6. Remontulus
 7. Hariadhi
 8. Radinal
 9. Gombang Nan Cahya

Wikipediawan Basa Jawa[besut | besut sumber]

Ingkang rawuh saking perwakilan Wikipedia Basa Jawa inggih punika :

 1. Nurul Baitirohmah
 2. Yayu Daulati

Komunitas Bebas[besut | besut sumber]

 1. Milla Andriana
 2. Anita Majid (komunitas LoveBooksALot)

Galeri Wikipedia Berjamaah[besut | besut sumber]