Morfologi (linguistik)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Ferdinand de Saussure salah sawijining tokoh linguistik

Morfologi utawa widyatembung punika salah satunggaling cabang linguistik.[1] Morfologi ateges cabang linguistik ingkang ngèdintifikasi satuan-satuan dasar basa dadi satuan gramatikal. Morfologi nyinauni asalipun tembung kaliyan pengaruhipun owah - owahan wujud tembung terhadap golongan lan arti tembung. utawi morfologi punika ndipunsinauni bentukipun tembung sarta fungsi owah - owahan wujud tembung iku, fungsi gramatik utawa fungsi semantik.[2]


Morfèm[besut | besut sumber]

Morfém ya iku satuan gramatikal kang paling cilik lan duwèni makna.

Morf lan alomorf[besut | besut sumber]

 • Morf ya iku nama kanggè sadaya awujud ingkang dèrèng dipunmangertosi statusipun.
 • Alomorf ya iku nama kanggè awujud iku menawi sampun dipunmangertosi statusipun morphem wau.

Klasifikasi morfèm[besut | besut sumber]

 • Morfèm bebas

Morfèm bebas ya iku morfèm ingkang tanpa morfem sanèsipun saged dhewekan.
Tuladha : wangsul, dhahar, bagus.

 • Morfèm terikat

Morfèm terikat ya iku morfèm ingkang tanpa dipungabung rumiyin kaliyan morfèm sanesipun boten saged(ora isa ngadeg dhewe).
Tuladha : juang, henti, gaul.[3]

Tembung[besut | besut sumber]

Artikel baku: Tembung

Tembung ya iku satuan gramatikal bèbas paling alit. Kata awujud dasaripun saged satunggal morfèm utawi tembung ingkang wonten imbuhanipun. Kata diklasifikasikan dados gangsal kelompok ya iku verba, adjektiva, adverbia, nomina, lan kata tugas.[4]

Prosès morfologi[besut | besut sumber]

 • Afiksasi
Wonten ing ngriki tembung dipunparingi ater – ater. Wonten ing ngajeng, seselan, ing wingking lan gabungan ater- ater kala wau.
 • Pengulangan
Wonten pengulangan utuh (dwilinggo), pengulangan utuh dibarengi swanten (dwilinggo salin swara), pengulangan awal (dwipurwa), lan pengulangan akhir (dwiwasana).
 • Pemajemukan dan Akronimisasi
Wonten tembung majemuk ingkang bentukipun kalih tembung, tiga tembung, lan wonten ugi ingkang bentukipun cambiran tugel (akronim).
 • Pangowahan swanten
Tembung baru ingkang dipundamel saking pangowahan swanten vocal, utawi pangowahan swanten konsonan, utawi pangowahan kalih - kalihipun.
 • Produktifitas
 • Frèkuènsi
Frèkuènsi wonten hubungan kaliyan asring boten proses punika ketingal.
 • Perubahan Morfofonemik
Wonten ing bab punika wujud morfem kaliyan alomorf – alomorf lan syarat distribusinipun.[5]

Cathetan Suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Situs Pusat Panduan(Dipuntingali tanggal 16 Mei 2011)
 2. ^ morfologi.com
 3. ^ Chaer, Abdul.1994.Linguistik Umum.Jakarta : Rineka Cipta
 4. ^ pustaka.ut.ac.id(Dipuntingali tanggal 15 Mei 2011)
 5. ^ Poedjosoedarmo, Soepomo.1979. Morfologi Basa Jawa. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa DEPDIKBUD.