Amin

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Amin (lair 6 Februari 1959), inggih punika salah satunggaling piyantun saking suku Baduy ingkang taksih setya ndamel angklung Baduy ngantos samenika. Amin samenika mapan wonten ing salah satunggaling saung prasaja ingkang mapan wonten ing Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten. Wonten ing saung menika Amin gesang kalihan kulawarganipun. Saung menika boten ageng-ageng sanget, ukuranipun namung udakara 10x5 meter. Saung menika gadhah jarak udakara 500 meter saking dalan aspal paling celak kalihan saungipun Amin menika. Margi tumuju saungipun Amin menika taksih margi alit awujud siti saengga manawi jawah margi menika dados lendhut saengga sisah manawi dipunliwati. Minangka piyantun ingkang nguri-uri budaya, Amin katingal prasaja anggenipun ngangge ageman. ngagem klambi saha clana cekak warni cemeng sha iket warni biru ingkang sampun katingal lawas. Kulawarganipun anggenipun nglampahi pagesangan padintenan ugi taksih ngangge cara-cara ingkang tradhisional. Tuladhanipun, nalika olah-olah, garwanipun Amin taksih ngginakaken keren watu saha urup-urupipun taksih ngginakaken kajeng garing. Wonten ing saung menika Amin ndamel pesenan angklung Baduy kalihan njagi sabin wonten ing sakiwatengenipun. Amin menika sajatosipun nggadhai griya ingkang mapan wonten ing Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, ingkang tebihipun kirang langkung 15 kilometer saking saung menika.

Amin (Ki Pantun) menika taksih teteg anggenipun ndamel angklung Baduy ingkang samenika sampun arang tiyang ingkang ndamel. Angklung menika wigati sanget tumrapipun kaum Baduy. Dipununekaken nalika usum tanem pantun, irama saking angklung menika dipunptadosi saged damel Dewi Sri (Dewi Pari) menika saged remen saengga parinipun anggenipun awoh saged sae saha panenipun saged kathah.

Angklung Baduy menika nggadhai keunikan, inggih menika saben sak set pirantos musik kawontenan saking sanga angklung. Menika benten kalihan jumlah alat musik ingkang wonten ing Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, ingkang namung kadadosan saking limang angklung ingkang nggadhai nada pentatonis.

Jumlah warga suku Baduy menika kirang langkung wonten 12.000 tiyang. Ananging ingkang taksih setya ndamel angklung Baduy menika namung kalih tiyang, inggih menika Ki Pantun kalihan pandamel angklung satunggal malih. Ananging wonten tigang tiyang malih ingkang ugi gadhah padamelan damel angklung ananging dereng pinter anggenipun ndamel. Nem-neman suku Baduy langkung remen dagang utawi tani dados langkung arang malih ingkang kerja nerasaken damel angklung Baduy menika.

Ki Pantun menika wiwit saged ndamel angklung rikala rumiyin dereng krama. Anggenipun sinau damel angklung, Ki Pantun sinau kalihan Ki Angklung ingkang boten sanès inggih menika simah saking garwanipun. Samenika putra-putranipun Ki Pantun nerasaken kadayanipun Ki Pantun kangge nglestantunaken angklung Baduy.

Pakaryan[besut | besut sumber]

Ki Pantun anggenipun damel angklung menika angsal pesenan saking warga Baduy ngantos saking Lebak, ugi saking sanès propinsi kadosta Kabupaten Kuningan, Kitha Bandung, Jawa Barat sarta saking Kitha Denpasar, Bali. Ki Pantun menika saged ndamel angklung Baduy ngantos pitung set saben taunipun. Regi satunggal set angklung Baduy menika satunggal yuta rupiah. Menawi dipunjangkepi tigang bedhuk alit reginipun dados kalih yuta saben set –ipun.

Pangupa jiwanipun Ki Pantun dipunangsalaken kejawi saking damel angklung, ugi saking nanem-nanem, antawisipun nanem pantu, pisang, kencur, saha jae. Sinaosa upah saking tani saha ndamel angklung menika sajatosipun boten cekap kangge pagesangan, ananging Ki Pantun tetep teteg ndamel angklung Baduy, saha nglestantunaken angklung Baduy menika. Amargi  menawi ndamel angklung menika saged ndamel manahipun Ki Pantun dados remen saha bingah.

Kepinginan[besut | besut sumber]

Amin nggadhahi pepinginan[1] bilih ngantos pungkasaning gesang, Ki Pantun kepingin tetep nglestantunaken warisan leluur, angklung Baduy menika.

Prestasi[besut | besut sumber]

Kapinteran Ki Pantun ndamel angklung menika damel Ki Pantun dipunpitados kangge ngrawat saha njagi angklung Buhun ingkang namung wonten kalih set ingkang boten angsal dipunbeta medal saking wilayah Baduy Dalam. Wilayah Baduy Dalam menika jarakipun kirang langkung 10 kilometer saking dalan aspal celakipun.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. kompas.id (2018-12-20). "Kompas.Id". Kompas.Id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2018-12-21.