Campur kodhe

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Campur kode)
guneman tiyang campur kode

Campur kode inggih punika dipun ginakakenipun satuan basa saking satunggal basa dhateng basa sanèsipun kanggé miyaraken gaya basa utawi ragam basa. Ingkang mlebet wonten ing lebetipun kajian campur kode inggih punika dipun ginakakenipun tembung, klausa, idiom, sapaan, lan sapanunggalanipun.[1] Campur kode inggih punika proses ingkang sami ingkang dipun ginakaken nalika damel basa pidgin. Ananging ingkang bédakaken inggih punika basa pidgin dipun damel wonten ing klompok - klompok ingkang ngginakaken satunggal basa ingkang sami, dene campur kode sampun kadadosan nalika panutur multilingual ngginakaken satunggal basa ingkang sami utawi langkung.

Titikanipun Campur kode[besut | besut sumber]

Campur kode kadadosan nalika satunggaling panutur ngginakaken satunggaling basa ingkang dominan ndhukung satunggaling tuturan ingkang dipun seseli kanthi wontenipun unsur basa sanesipun.[2] Perkawis punika dipun jalari gayut kaliyan karakteristik panutur, kados ta dhasaring perkawis sosial, tingkat pendidikan, raos keagamaan. Titikanipun campur kode ingkang paling ketingal inggih punika saking swasana gunemanipun inggih mawi swasana nyate utawi ing swasana informal. Perkawis punika saged kadadosan amargi kawatesaning basa ingkang dipun ginakaken. Dados, nalika guneman wonten basa ingkang dipun serep saking basa sanes amargi unsur basa kasebat boten wonten ing basa ingkang dominan nembe dipun ginakaken guneman, utawi wonten basa ingkang tegesipun sami ananging kirang pas menawi dipun ginakaken lajeng kangge ngepasaken lan langkung trepipun kedah ngampil unsur basa sanesipun.

Jinising Campur kode[besut | besut sumber]

Jinising campur kode punika kaperang dados kalih, inggih punika :

  1. campur kode dhateng lebet utawi ingkang asring dipun sebat innercode- mixing, inggih punika campur kode ingkang sumberipun saking basa asli kanthi sedaya variasinipun, saha
  2. Campur kode dhateng njawi (outer code- mixing) inggih punika campur kode ingkang asalipun saking basa asing.

Dhasaring perkawis wontenipun campur kode saged kaperang dados kalih, inggih punika saking sikap, inggih punika dhasaring perkawis sikapipun panutur, saha dhasaring perkawis saking kawatesaning basa, saengga boten wonten alesan kangge ngidentifikasi peranan, ngandharaken ragam, saha kepenginan kangge ngandharaken utawi napsirake. Kanthi mekaten, campur kode kadadosan kanthi wontenipun hubungan timbal balik ing antawisipun peran panutur, wujud basa, saha fungsinipun basa. Saperangan wujudipun campur kode, ing antawisipun inggih punika,

  1. sisipan tembung
  2. sisipan frasa
  3. sisipan klausa
  4. sisipan idiom utawi ungkapan
  5. sisipan wujud baster utawi gabungan pembentukan asli saha asing.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Harimurti Kridalaksana (2008). Kamus Linguistik (edisi ke-Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3570-8.
  2. ^ [1] AMPUR KODE BAHASA INDONESIA (BI) TERHADAP BAHASA BATAK TOBA(BT) OLEH KOMUNITAS MAHASISWA BATAK TOBA (dipunundhuh tanggal 16 Januari 2013)