Menyang kontèn

Tanah Prajanji

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Peta sing nunjukake salah sijining tafsiran babagan Tanah Prajanji, adhedhasar janji Gusti karo Abraham (Kejadian 15).

Tanah Prajanji (Ivri: הארץ המובטחת‎ , terjemahan: ha-Aretz ha-Muvtakhat; Inggris: Promised Land) ngerujuk karo salah sijining istilah sing dikanggo ngartikake tanah sing dijanjikake dening Gusti, adhedhasar Prajanjian Lawas, kanggo Bani Israel. Janji iki kaping pertami digawe kanggo Abraham (Kejadian 15:18-21) lan banjur kuwi kanggo putrane Ishak, lan anakne Ishak, Yakub (Kejadian 28:13), putu Abraham. Tanah Prajanji diwenehi kanggo katurunan mereka sawise Keluaran lan diartike ing wujud terkait wilayah sing dimiwiti saka Kali Mesir nganti Kali Efrat.

Cathetan Alkitab

[besut | besut sumber]

Kitab Kejadian

Ing dina iku Sang Yehuwah damel prasetyan karo Rama Abram, pangandikane: “Turunira bakal Sunparingi tanah iki, wiwit saka kali ing Mesir nganti tekan ing bengawan gedhe Efrat:[1]
Sang Yusuf banjur ngandika marang para sadhereke: “Ora suwe maneh aku bakal mati, nanging Gusti Allah mesti bakal ngreksa kowe, lan kowe bakal padha diangkatake saka ing tanah kene menyang tanah kang wus diprasetyakake kalawan sumpah marang Eyang Abraham, Iskak lan Yakub."[2]

Kitab Keluaran

Karodene Ingsun ora mung damel prasetyan karo leluhurira iku, yen bakal Sunparingi tanah Kanaan, tanah panggonane neneka[3]

Kitab Ulangan

Mangkono uga Sang Yehuwah bakal ngluberake kadarman marang kowe, iya bab wohing wetenganmu, wohing taja-kayamu, pametuning palemahanmu ana ing tanah kang wus diprasetyakake dening Sang Yehuwah kalawan supaos marang para leluhurmu yen bakal diparingake marang kowe.[4]
Awitdene Ingsun bakal ngirid lakune lumebu ing tanah kang wus Sunprasetyakake kalawan supaos marang para leluhure, yaiku tanah kang luber puwan lan madu; nanging samangsa wus padha mangan nganti wareg lan dadi lemu, nuli bakal padha marani allah liyane, lan ngabekti marang iku. Ingsun bakal disepelekake lan prasetyaningSun diselaki.[5]

Kitab Yehezkiel

Apadene sira bakal padha sumurup, yen Ingsun iki Yehuwah, ing nalikane Ingsun ngirid sira lumebu menyang ing tanah Israel, tanah kang wus Sunjanjekake bakal Sunparingake marang para leluhurira.[6]

Kitab Nehemia

Paduka uningani, bilih manahipun setya tuhu wonten ing ngarsa Paduka, sarta Paduka damel prasetya kaliyan piyambakipun, bilih badhe Paduka paringi tanahipun tiyang Kanaan, tiyang Het, tiyang Amori, tiyang Peris, tiyang Yebus, sarta tiyang Girgasi, kaparingaken dhateng turunipun. Lan Paduka inggih netepi pangandika Paduka, margi Paduka punika asipat leres.[7]

Surat Ibrani

Marga saka pracaya iku panjenengane manggen ing tanah kang kaprasetyakake kaya-kaya ana ing tanah ngamanca sarta ana ing kono panjenengane dedalem ana ing tarub karo Iskak lan Yakub, kang padha ndherek dadi ahli warise tunggal prasetya iku.[8]

Deleng uga

[besut | besut sumber]

Referensi

[besut | besut sumber]
  1. Kejadian 15:18
  2. Kejadian 50:24
  3. Keluaran 6:4
  4. Ulangan 28:11
  5. Ulangan 31:20
  6. Yehezkiel 20:42
  7. Nehemia 9:8
  8. Ibrani 11:9