Parembugan Wikipédia:Wiki Mrebawani II

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Wiki Mrebawani #2
ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦩꦁꦉꦏ꧀ꦱꦧꦱꦗꦮꦭꦤ꧀ꦩꦸꦩ꧀ꦥꦸꦤꦶ꧇꧒꧇

Kupiya Nglestarekake Dolanan Bocah

Tataran bocah, tataran urip kang banget ngujiwat. Pikire mardika. Sarwa kepengin ngerti ; kanthi akeh ngrungokake, akeh deleng lan nyoba-nyoba. Mangsa timur pancen mangsa kumesating alam athikan. Ora aneh ing saben kita, wanci bocah bisa nyipta apa wae samadyaning alam athikan. Awit iku gilirane ana kang kaaran dolanan bocah, sawijine pepethan kang kapiji kanthi iki saengga bocah bisa lelayaran mring samodra imajinansine. Mangkono dolanan bocah samesthine ngemu kagunan kanggo nguja kumesating alam athikane. Laras klawan apa kang katuturake Kahlil Gibran ing ndhuwur, yen kita kudu ngesok rasa sih tresna marang bocah (anak-anak kita). Nanging aja nganti njejelake pikir kita (pikir dewasa), mring anak-anak. Awit satemene ing pribadine anak wis kacipta alam pikir dhewe, kang luwih endah, unik sarta nengsemake. Kalebu milih lan nemokake dolanan-dolanan kang bakal nyuburake alam athikane. Arane dolanan bocah, laras klawan nut jaman kalakone. Wiwit kang banget prasaja nganti ing wektu saiki sing arupa kreasi modheren. Dolanan bocah wektu semana bisa arupa montor-montoran saka kulit jeruk, kambang kampul saka lempung, ngundha layangan, kitiran saka blarak lsp. Nanging wektu saiki kang kaya mangkono iku wis kasilep jero ing tumpukan jaman, saiki ana montor remote control, play station, malah sing luwih mentereng kanthi dolanan game online ing jaga maya (internet). Sarwa komplit, gampang lan narik. Cukup klik, lan blabar dolanan wis kacipta ing ngarepe. Ngrembug kawujudane dolanan bocah ing jaman modheren iki prasasat entek amek kurang golek. Kewuhan kanggo milih. Sarwa modheren, canggih, sarwa mesin lan terus njedhul maneka prodhuk anyar. Jalaran dolanan bocah wektu samengko wis datan winates dolanan kanggo ngeneng-eneng bocah, nanging malik blabar bisnis kang kuwawa nekakake kauntungan sathekruk. Coba katonton nalika bocah saiki mlebu ing center toys, bakal kamitengenggengen, bingung, kemeren utawa malah kasiksa batine. Kasiksa awit sing narik mau kedadak nganggo dhuwit, larang-larang pisan ! Ewasemana ngambah dolanan modheren kang tumapake wektu preen sekolah iki bakal dadi kawigaten - yen katlesih - tetela singsal saka pangajab ndhedher kumesating alam athikan. Jalaran dolanan bocah ing jaman modheren kepara njajah klawan alam athikane bocah sing kudune mardika, ngumbara lan bebas nyipta apa wae. Dolanan bocah ing jaman modheren akeh-akehe awujud barang dadi sing cukup diwenehi baterai lan kapijet. Rampung. Dolanan modheren uga ngracik bocah dadi pribadi kang individualistik, awit ajeg katindake ijen, ana njeron kamar pisan. Pancen saklebatan anak dadi karasa gampang, kasengsem lan kalipur. Nanging datan ngertia iku nyumpet daya athikan, satemah pikir arang kaasah, dadi kethul, sarta rasa pasrawungane kakunjara. Kurang nggladhi katangguhan jiwa. Durung maneh yen dolanan modheren sarwa nyedhot wragat. Kanggo rupa-rupa dolanan wongtuwa saiki kudu ngrogoh sak, malah ana sing kedadak kredit. Eman. Beda adoh klawan dolanan bocah ing wektu biyen, bocah ora mung winates bisa dolanan. Nanging kalamangsane kajibah nyipta dolanan-dolanan iku dhewe sadurunge nganggo. Gawe kambang kampul saka lempung tetela butuh kaprigelan mligi, awit lempung sing kudune ambles ing banyu kadayan saka kaprigelan saengga bisa kumampul. Gawe kitiran saka blarak, merlokake sinau, ajar lan nyoba luwih dhisik. Rupa-rupa dolanan katindakake bareng-bareng ing alam bebas, ngladhi marang urip mad-sinamadan ing kekancan. Datan mokal saka pakulinan lan ajar mring kaelokan alam mau nglairake generasi kang wasis ngemonah laku uripe. Bisa tanggon lan tangguh ngemudheni molak-maliking lelakon. Ora gampang mutungan, awit wis kulina kaajar gagal dening alam. Pisan pindho saka lakon cabar gawe dolanan temah jiwane malik ulet lan ora gampang nglokro. Pakulinan gelem nyoba lan terus ajar, saengga ngasilake jiwa tekun, tlesih lan tlaten. Kosokbaline kanthi werna-werna dolanan modheren, kaya-kaya kita ajeg nyipati generasi kang mrucut saka gendhongan, luput saka kekudangan.