Wikipedia:Angkringan Basa/Arsip 2006-2009

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Une tasse de thé avec une cuillère et deux sucres.
Une tasse de café avec une cuillère.

Panggonan iki kanggo kowé takon utawa rembug prakara basa Jawa kang gegayutan Wikipédia Jawa. Yèn kowé kangèlan anggoné nggolèk tembung utawa pertalan (tarjamahan) Jawa kang trep nalika nulis artikel, mangga maraa ing kéné saperlu nggenahaké prakaramu. Wong liya bokmanawa bakal awèh panemu utawa pitulung.

Rembug bab samubarang kajaba bab basa Jawa bisa koaturaké ing Angkringan.


Ejaan[besut sumber]

Pisanane aku rada bisa nampa umpama ana ejaan liyane kang ora baku. Nanging suwe-suwe dadi aneh amarga ing sa-kaca ana 2 ejaan. iki marai bingung, apa maneh yen sesambungan karo pranala. Sejatine piye sing bener?

anggoro 11:54, 27 April 2006 (UTC)
Iki pancèn masalah gedhé ing Wikipedia Jawa. Sajatiné aku dhéwé miturut ejaan Pusat Bahasa 1991. Nanging aku dhéwé mbedakaké antara pepet (e) karo taling (é,è). Meursault2004 14:05, 27 April 2006 (UTC)

Usul[besut sumber]

Keparenga kula urun rembag sawatawis. Bokmanawi karaos radi ngguroni, nyuwun pangaksama jer niyatipun boten makaten.

 1. Pratelan ing ngandhap punika : Mangga mlebetaken, kinten kula leresipun NGLEBETAKEN.
 2. Tulung dipun-gatekaken....., kinten kula: (Nyuwun)tulung dipun gatosaken manawi sadaya kontribusi ......(mangga kapriksanana Projet: )Manawi panjenengan boten karsa bilih seratan panjenengan badhe dipun sunting lan dipun sebar, sampun dipun dèkèk ing ngriki (mriki tegesipin mréné, ngriki ateges kéné).
 3. Sawatawis tembung utawi ukara ing raos kula sanes Basa Jawi baku, ananging tembung Basa Indonesia ingkang dipun jarwakaken wantah, kadosta :pangowahan bokmanawi ingkang dipun pikajengaken PERUBAHAN (Basa Indonesia). Tembungipun Basa Jawi : Owah-owahan, utawi Éwah-éwahan (krama).

Cathetan : kula piyambak dereng yakin panyeratipun ater-ater DIPUN; dipun sambet kaliyan lingganipun punapa dipun pisah.

(iku usulan saking 219.83.0.32), maturnuwun. Slamet Serayu 01:23, 12 Juli 2006 (UTC)Prekawis ejaan lan basa punika panci taksih awrat kalampahan ing mriki. Mbok menawi priyantun kados panjenengan saged mbiyantu malih. menawi kula prekawis punika:
 1. kula kinten leres menawi Nglebetaken. Tembung punika saking ater-ater nga+ tembung lingga mlebet + panambang aken. Menawi pados sesandhinganipun wonten basa Indonesia sami kaliyan memasukkan. Ananging, menawi ngangge masukkan utawi mlebetaken ugi saged menawi suraosipun prentah.
 2. kula sarujuk kaliyan panjenengan menawi badhe ngangge basa krama ingkang leres.
 3. mbokmenawi panjenengan (ingkang ngangge sambungan internet nomer 219.83.0.32) saged mbiyantu njarwaaken malih. nanging kula kinten mboten saged selak menawi sapunika tiyang-tiyang langkung kathah ngertos basa Indonesia tinimbang basa Jawi. Ing sawetawis buku sastra jawi kemawon kathah andhahan saking basa Indonesia, kados rumiyin basa jawi kasaru dening basa walandi.
cathetan: piye Mas Slamet, mudheng ora? he he he anggoro 08:06, 12 Juli 2006 (UTC)
Ya wis ngonoh pada wayangan, aku tak nggawe wedang wae, banyune wis umeb kae Slamet Serayu 08:59, 12 Juli 2006 (UTC)


Lho, tembung lingganipun sanes mlebet, nanging lebet (ngoko lebu). Cobi pun priksani conto ngandhap punika:


 • am-lebet dados mlebet (a wonten ngajeng umumipun pun bucal) punika kata kerja aktif
 • ang-lebet dados nglebet punika kata keterangan tempat
 • l-um-ebet dados lumebet punika gadah pangerten sudah di
 • am-lebu dados mlebu punika inggih kata kerja aktif
 • ang-lebu dados nglebu punika kata keterangan tempat
 • l-um-ebu dados lumebu punika gadah pangerten sudah di..
 • lebu-an dados lebon padanan basa Indonesia pemasukan, (omahku kelebon maling)

(Bairro)

ejaan II[besut sumber]

Kepriyè beciké?[besut sumber]

aku sejatine ora kepengin dianggep keminter perkara iki, nanging rasané anèh ana akèh éjaan manéka warna ing wikipedia jawa iki. Mula aku nyoba gawe cithakan ejaan anyaran bèn wong ora bingung kudu maca cara kepriyé. contoné ing Pulasara. Nanging ben seragam, link utawa jeneng kaca (halaman) kang dienggo tetep nganggo basa Jawa baku. Sejatiné aku luwih sarujuk marang éjaan baku kang wis katetepaké dening pamarentah, yaiku Ejaan Baku Bahasa Jawa tahun 1991. Nanging kanggo wong kang ora akrab marang wacan basa Jawa, upamané majalah-majalah basa Jawa, éjaan iki rada ora lumrah. Ana tanggepan? Protes? anggoro 10:47, 31 Juli 2006 (UTC)

Ora sarujuk! Hehehe.. perkara ejaan iki pancen tetep dadi punjering pocapan para nimpuna basa Jawa, kalebu nalikane ing Kongres Basa Jawa IV Semarang September 2006 kapungkur. Ananging amarga wikipedia iki mujudake laman kang ora bisa dianggep dolanan, aku tetep manut apa-apa kang ditetepake pamrentah. Dikayangapa kita butuh standarisasi basa Jawa kang bisa digunaake ing sajroning panaliten, studi, pers, lan uga ing madyaning bebrayan. Lan ing Wikipedia kene, kang wus ditetepake lan diakoni dening para netter saindenging donya, kudu tetep ngurmati lan ngetrepake standarisasi basa kang diwetokake pamrentah lumantar Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa tahun 1991 kasebut. Dene yen saiki dirasaake ejaan kang ditrepake mau isih duwe akeh kekurangan ing kana-kene (utamane bab pocapan/lafal kang geseh karo panulisan), mangga wae bab kasebut kita rembug bebarengan ing kene kepriye penake. Syukur-syukur bab iki bisa kita dadekake sawijining usulan marang pihak-pihak kang kawogang. Kita usulake wae ing Kongres Basa Jawa V Jawa Timur bakale (kira2 tahun 2010.., weh, suwenee...). Nanging tetep wae, sawatara kuwi kita kudu tetep nganggo pathokan ejaan kang resmi ing artikel-artikel kang kapacak ing kene. Tamtu wae, bab kuwi kajaba ing thread forum diskusi kaya sajroning Warung Kopi ngene iki, kang luwih longgar aturane, kayadene yen kita lagi ngobrol ing warung kopi ngana kae.

Tapi yen kepeksa ora bisa dilakoni marga bab-bab tinamtu, kayadene; supaya luwih akeh wong kang bisa ajar basa Jawa kanthi kepenak, utawa supaya bisa mincut atine para nom-noman sinau basa Jawa, aku luwih bisa nampa kaya kang ditrepake dening Mas Meursault2004, yakuwi saemper ejaan Sriwedari. Ing Kongres Basa Jawa kapungkur, para guru-guru sekolah akeh kang ngajokake usul, supaya kita bali nggunaake ejaan Sriwedari amarga cah-cah sekolah saiki kangelan anggone nyinaoni ejaan basa Jawa. Tapi carane ngetik ngono kuwi piye yo? Apa nganggo keyboard khusus? Apa nginstall font-e dhisik?

Mangkono iguh pratikelku. Sepurane kang, aku ora sarujuk ... weee. Beda panemu, ora apa-apa ta? ^_^ kunthing 03:29, 4 Januari 2007 (UTC)

éjaan Sriwedari lan 91[besut sumber]

Hmmm menarik mas kunthing iki. Bisa crita sithik bab éjaan Sriwedari iki? Aku durung tepung soalé. Meursault2004ngobrol 06:32, 5 Januari 2007 (UTC)
 • Ejaan kuwi sakngertiku ditrepake mbuiyen, suwe sadurunge ejaan tahun 1991 iki diputuske dadi ejaan kang resmi. Yen ora salah, ejaan iki kang ngusulake pihak Radyapustaka Solo, udakara ing taun 1920-an. (Wiii.. lawas banget). Mbuh ana gandheng cenenge karo Taman Sriwedari ing cedhak kono (Taman iki cedhak karo museum Radyapustaka, lan asring diarani Bonraja, saka tembung Kebon Raja) apa ora, sing jelas, ejaan iki sabanjure ditetepake dadi ejaan kang resmi dening pamrentah jaman semono. Salah sijining ciri utamane yakuwi mbedaake unine vokal é-taling (saté) , è (akèh), lan ê-pepet (lêmah). Lan ing panulisan-panulisan resmi, aksara e mau diwuwuhi tandha /, \ utawa ^ ing dhuwure aksara e kanggo mbedaake uni (saté,akèh,lêmah). Nhaa.. harak kaya kang sampeyan lakoni ta? kunthing 17:12, 9 Januari 2007 (UTC)
  • Oh dadi éjaan sing netepaké pamaréntah Walanda? Iya sajatiné luwih apik tinimbang éjaan 1991. Nèk tak-pikir éjaan 1991 iku adhedhasar pertimbangan ékonomis lan kamèmperan karo basa Indonesia. Dadi maksudé bèn gampang ditik. Ing mesin tik kan angèl saya manèh ing komputer. Nanging tandha é (alt 130) karo è (alt 138) iku bagéyan saka kodhe ASCII dadi samesthiné ora masalah. Yèn ing publikasi ngèlmiah, éjaan sing dienggo pancèn séjé manèh. Taling iku ditulis [e], banjur pepet iku ditulis [ě], dadi mèmper ê nanging diwalik. Nah éjaan iki luwih mèmper pasang aksara Hanacaraka. Dadi ora usah mbédakaké antara é karo è. Yèn aku ndelok para sadulur ing Wikipédia Sunda, mereka iku uga mbédakaké antara pepet lan taling. Nanging talingé ora dipérang manèh. Meursault2004ngobrol 17:39, 9 Januari 2007 (UTC)
 • Bener mas, yen dakpikir-pikir ya kayane mangkono, ben gampang diketik. Tapi iku rak mesin ketik jaman biyen (manual). Yen saiki, jamane komputer, kaya mangkono kan ora dadi persoalan ta? Apamaneh pratelane sampeyan yenta aksara-aksara ê, é, è lsp kuwi mujudake kode ASCII kang bisa digawe ing maneka aplikasi Windows, dakkira urusan angele ngetik wus bisa diprantasi. Pratelanku iki luwih manteb sawise aku mbukak kaca Aksara éèó. Saiki sing luwih wigati, kepriye penake? Nganggo ejaan sing ngendi ing kene? Yen kanggoku pribadi, aku isih tetep ngugemi ejaan baku 1991, ananging yenta sutresna liyane luwih akeh kang seneng nganggo ejaan anyaran utawa ejaan liyane, anggere iku disarujuki kabeh wong ing kene, aku ya manut-manut wae. Sing penting kita bisa seragam ing laman iki, dadine luwih kepenak lan bisa nyawiji. Kepriye? Voting? walah... sithik-sithik voting... dhasar demokrasi...!!! ^_^ kunthing 19:26, 9 Januari 2007 (UTC)
Nèk aku wis setuju nganggo éjaan 1991 iku, soalé iki éjaan resmi sing wis ditentokaké. Nanging yèn bisa aku kira ora apa-apa yèn taling karo pepet dibédakaké supaya luwih kepénak diwaca. Saya manèh iki luwih cedhak aksara Hanacaraka. Ya mengko nèk arep voting takon mas Anggoro karo pak Slamet dhisik? Tak-kira ora perlu voting, wong panganggoné sing aktif pira ... nanging bèn resmi wektu voting bisa digawé rada suwé. Meursault2004ngobrol 20:11, 9 Januari 2007 (UTC)
Aku nduwe usul. Nek sok sapaa bisa nulis nganggo ejaan 1991 tanpa pambedan taling karo pepet. Lha mengko iku tugase pangurus karo panganggo liya sing mbenakake. Banjur iku sajatine aku kurang sreg karo tambung 'ejaan'. Bayanganku kok luwih apik istilahe wong Bali 'pasang aksara'. Tembung ejaan terlalu berbau bahasa Indonesia :-) Meursault2004ngobrol 01:04, 10 Januari 2007 (UTC)
 • Setuju mas. Mengko takrewangi ngoreksi diakritik-e. Istilah pasang aksara yen diganti paramasastra kepriye? aku durung cek ing kamus tegese tembung paramasastra kuwi, nanging sakngertiku kuwi jarwane tembung ejaan. Weh.. thread iki dadi kedawa-dawa kaya ngene, aku dadi sungkan karo panganggo liyane. ^_^ kunthing 03:33, 10 Januari 2007 (UTC)
  • Aja sungkan-sungkan mas Irfan, nek aku malah seneng ana sing gelem ngrewangi, aku dhewe kekurangan elmu masalah kuwi mulane meneng wae, mas Meursault karo mas Anggoro mesthi ngguyu maca pesenku iki. Slamet Serayu 03:44, 10 Januari 2007 (UTC)

ok. aku sarujuk. prakara éjaan iku pancèn rada ngganjel. mbiyèn dak-pikir bèn ana wong akèh nyumbang tulisan lan ora wedi amarga éjaan. aku dhéwé luwih sreg marang éjaan sriwedari, nanging gandhèng ana éjaan resmi 1991, ya ora apa-apa. apa manèh iki akèh digunakaké déning wong akèh. yèn ngono, saiki ayo gugur gunung mbeneraké tulisan.

nah prakara jeneng éjaan, aku sih manut waé. nèk paramasastra iku katoné luwih rumit manèh. ning yèn dideleng seka basa-né, éjaan pancèn basa indonesia banged (nganggo "d" bèn manteb). éja + an kan kuduné "éjan." aku luwih seneng nganggo istilah "pasang aksara". angrembugan04:18, 10 Januari 2007 (UTC)

 • Iya, pancene Indonesia banget gituloh! ^_^ Uga sawise aku dhudhah-dhudhah arsip lawas, nemokake yen tembung paramasastra kuwi luwih kompleks saka ejaan. Dadi, sajroning paramasastra karembug bab ejaan. Mangka saka kuwi, pungkasane aku sarujuk pasang aksara wae. Nuwun kunthing 06:50, 10 Januari 2007 (UTC)
Ejaan Maneh
Aku nyoba gawe paugeran fonetis kanggo gawe artikel perkara ejaan iki. Coba priksani atikelku ing Ejaan Basa Jawa mawa Tulisan Latin. Kepriye pamanggih panjenengan sedaya? kunthing 01:07, 11 Januari 2007 (UTC)


Wis apik. Aku nambahi ing kaca Pitulung:Cara nulis aksen. mung katoné, kaca sing paugeran didadèkaké siji karo Ejaan Basa Jawa mawa Tulisan Latin (btw, ngapa kok aksara T karo L nganggo aksara murda?) mengko sing nang éjaan Aksoro_éèó digabung waé anggoro 13:26, 11 Januari 2007 (UTC)

 • Weh, aksara T & L murda kuwi ora duwe dhasar apa-apa. Ya mung marga ben diarani swara gedhe wae. Liyane iku, pas gawe ing MS Word, nemune aksara kuwi ^_^ hehehe... Sepurane dene aku durung nemu paugeran baku gawe simbol fonetis kaya mangkono. Yen umpamane ana paugeran sing luwih gumathok, diganti wae ora apa-apa.. kunthing 11:05, 2 Februari 2007 (UTC)
wah, saya regeng....
kok sajaké wis arep tekan kesepakatan nganggo pasang aksara taun 1991. Aku arep nyuwun tulung, mbok menawa ana sing kagungan artikel soal iki (pasang aksara 1991), isaa aku diwènèhi pranala menyang artikel babagan kuwi. Utawa artikel-artikel sing wis digawé pranalané ing ndhuwur kuwi uga klebu pasang aksara 1991?
Nuwun
wadhuh njaluk sepura, identitasé malah kliwat...
rawé 16:00, 12 Januari 2007 (UTC)rawé
Coba mriksani kaca iki. Meursault2004ngobrol 04:50, 13 Januari 2007 (UTC)

Baku lan dhialèk[besut sumber]

Mbiyèn nalika sapatemon karo Meursault2004, wong loro sarujuk yèn prakara éjaan iki kudu dituntasaké. Lik Slamet Serayu uga naté ngendika (liwat télpon) yèn manut-manut waé. Aku nyoba ndeleng apa kang katulis ing Ejaan basa Jawa ora resmi. Katoné sing Ejaan Jawa Kulonan lan Ejaan Jawa Timuran bisa kabusak. Piyé? (katoné aku lagi kejem, sawisé mbusak aksoro éèó) :)) angrembugan10:08, 15 Januari 2007 (UTC)

Utawa dilebokaké ing artikel bab fonétika basa Jawa. Meursault2004ngobrol 10:10, 15 Januari 2007 (UTC)

Takon[besut sumber]

Nyuwun pangapunten yen kula badhe ngaturaken dhiskusi mawi Basa Jawi Ngoko, amargi kula nate maos seratan ing Wikipedia Basa Jawa saking sadherek ing Suriname ingkang mratelakaken kepengin mangertos basanipun leluhur ing Tanah Jawi, sagedipun Basa Jawi Ngoko. mBokmenawa kudu diakoni yen nglestarekake Basa Jawa sinartan tulisan Jawa kuwi perkara sing angel, tangeh kalakone. Sing luwih baku mbokmenawa nglestarekake basane, bab tulisan Jawa senajan uga perlu dilestarekake nanging dirembug ing forum khusus. Basa tulis iku satemene basa lisan sing diwujudake nganggo simbol-simbol sing wis disepakati wong akeh. Ana sing arupa aksara-aksara yen digandeng bisa diunekake dadi swara supaya dirungu karo sing maca tulisan mau. Dadi kena diarani basa tulis kuwi amakili lisane sing nulis. Aksara sing kanggo sarana nulis basa tulis mau ing antarane aksara Latin, aksara Arab, Aksara Jawa, aksara Bali, aksara India lan sapanunggalane. Ana uga sing arupa gambar kayata tulisan Cina, Korea, Jepang. Saben gambar duwe makna/arti dhewe-dhewe senajan pocapane saben bangsa dhewe-dhewe. Mula ora jeneng aneh yen wong Jepang bisa maca layange wong Cina nanging yen ketemu ora bisa omongan amarga simbol gambar sing maknane padha, pocapane beda. mBaleni ban nglestarekake Basa Jawa. Aksara sing paling akeh dienggo wong sadonya iku aksara Latin, terkadang diarani aksara cetak. Aksara iku dienggo ing Mesin Ketik, Mesin Cetak, Komputer lan liya-liyane. Mula aku mrayogakake anggon kita nglestarekake Basa Jawa kanthi sarana aksara latin. Sing perlu disepakati kanggo nulis Basa Jawa nganggo tulisan latin yaiku mujudake "Pembakuan Penulisan Bahasa Jawa dengan Huruf Latin". Bakune aksara Jawa kuwi saka aksara Hanacaraka, mula kita dadekake pathokan kayata : Ha = h,a ; Na = n ; Ca = c ; Ra = r ; Ka = k lan sapiturute. Aksara Hanacaraka kuwi satemene aksara mati utawa konsonan. Hanacaraka ora ana aksara urip utawa huruf vokal. Kanggo "ngunekake" aksara mati/konsonan mau sarana ditambahi wuwuhan wulu, suku, lelet, taling, taling-tarung lsp. Kanggo ngunekake konsonan ing aksara latin kanthi nambahi aksara vokal yaiku aksara a,i,u,e,o ing mburi aksara konsonan. Sing angel kanggone nulis Basa Jawa sarana aksara latin iku ana ing vokal e. Ing Basa Jawa aksara e mau bisa diunekake e pepet kayata seret, bener, bebet, bisa uga diunekake e kaya ing tembung seje, kere, dhewe, bisa uga diunekake e kaya ing tembung celeng, aneh, beteng. Mula kudu ana kesepakatan, kepriye carane nulis Basa Jawa sarana aksara latin sing "Baku". Perkara iki muga andadeake kawigatosane para susastra ing Basa Jawa. Yen ana panemu bisa dirembug ana Konggres Bahasa Jawa, lan yen wis disepakati bisa diwujudake dadi "Pembakuan Penulisan Bahasa Jawa dengan Huruf Latin" utawa "Pembakuan Penulisan Basa Jawa dengan Huruf Cetak" lan sabanjure bisa dadi "Pedoman" kanggo sapa wae sing kepengin nulis Basa Jawa sarana aksara Latin kanggo kaperluan apa wae. Nuwun. Masyhudi Z ( hoody_z@yahoo.com )


Wah aku rada bingung awit aku lagi sepisan iki wani mlebu ing wewengkon wikipedia. Rumangsaku mono aku ki yo wis dadi wong Jawa, ning nyatane, jebulane mangerteni utawa negesi seratane para sutrisno Jawa ing kene iki kok ya gedandapan. Ya rada wirang. Tujune para pamaos ora pada uninga aku iki sapa. Dadi isin ning yo isih slamet ora konangan wonge. Hehehe. Nyuwun tulung tulisan kula menika saged diput edit kanti leres. Maturnuwun, Wongso Yudo ----

Topik 1: Usul gawé paugeran kanggo panulisan unsur serapan[besut sumber]

Ngèlingi angèlé panulisan unsur serapan saka basa manca menyang basa Jawa, rasané wiwit diperlokaké anané paugeran kang bisa dadi pituduh utawa saora-orané ancer-ancer kanggo panulisan unsur serapan kasebut jroning artikel-artikel basa Jawa. Yèn ndeleng Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan' kuwi mung ana rong jenis klasifikasi, yakuwi:

 1. Unsur asing kang pocapané wis dijumbuhaké karo kaidah basa Jawa, umpamané: riset, tisu, amatir lsp.
 2. Unsur manca sing durung sakabèhané kaserep jroning basa Jawa, umpamané: make up, drop out, headphone lsp.

Déné paugerané (mèlu basa Indonésia), mung arupa cara ngowahi panulisan aksara aksara saka basa manca mau. Contoné: baal = bal

Banjur piyé carané mertal jeneng-jeneng barang sing nduwèni akèh jeneng miturut basa kang séjé sèjèn?, kaya conto jeneng Kali Rhine (Inggris), Rijn (Walanda), Rhin (Prancis), Rhein (basa Jerman), kamangka kali mau ora ngliwati Inggris??

Mula saka kuwi perlu dipikirké nyusun paugeran (paling ora kanggo lingkungan intern dhisik), umpamané:

Urutan prioritas panulisan unsur serapan (usulan rintisan):

 1. Nganggo istilah basa Jawa kang wis ana (senadyan ora utawa durung populer). Bab iki kudu ngarujuk marang Kamus basa Jawa kang wis ana. Contoné Warak, dudu badhak, rhino utawa liyané merga istilah jawané wis ana.?
 2. Yèn ora ana ing Kamus Basa Jawa, nganggo istilah ing Basa Indonesia kang wis ana. Iki uga kudu ngarujuk marang Kamus Bahasa Indonesia lan Kamus Serapan kang wis ana. (Conto:KBBI, KUBI, lsp).?
 3. Yên wis digolèki ing Kamus Basa Jawa lan Kamus Bahasa Indonesia ora tinemu, bisa nyerep langsung saka basa manca asliné kanthi ngarujuk marang paugeran ing dhuwur.?
  1. Kang magepokan karo agama, upamané ing Agama Islam (dipilih saka istilah ing basa Arab), Kristen (saka basa Latin utawa Inggris)?. Conto: halal, haram (Islam :saka basa Arab).?
  2. Kang magepokan karo geografi, milih basa kang dianggep paling wigati lan dominan gandhèng cènèngé karo papan utawa panggonan kasebut.?
  3. Kang magepokan utawa raket karo kasusatran, budaya, sajarah lan mangsa kapungkur, milih basa kang dianggep paling trep (saka negara kang paling kawogan).?
  4. Kang magepokan karo babagan teknologi, masalah internasional, diprayogakaké nganggo sumber saka basa Inggris. (Basa karya PBB ana lima lan basa utama siji yakuwi basa Prancis, nanging ing kéné basa Prancis durung pati populèr)?
  5.  ??? lsp.
  6.  ??? lsp.

Iki mung asal usul mbokmanawa bisa dipikir bebarengan. Matur nuwun.Pras 03:41, 17 April 2008 (UTC)

Wangsulanku[besut sumber]

Sithik-sithik:

Jeneng géografi
Yèn ing basa Indonesia ana paugeran ing KBBI yèn nyerep tembung saka basa Éropah supaya adil, aja njupuk saka basa Walanda utawa Inggris, nanging bentuk asliné ing basa Latin. Bab iki mbok-menawa bisa ditrapaké marang jeneng-jeneng géografis kaya Kali Rijn iki. Dadi dijupuk jeneng Latiné Rhenus. Banjur jeneng Latin uga bisa dienggo kanggo wilayah pasulayan. Contoné Silesia dienggo lan dudu Schlessien utawa Sląnsk kanggo tlatah ing Polandia. Banjur jeneng kali sing ngliwati Warsawa sabeciké uga diarani Kali Vistula lan dudu Wisla utawa Weichsel.
ad 1.
Sarujuk. Mbok-menawa Bausastra Poerwadarminta sing paling apik, malahan luwih apik tinimbang Bausastra Pusat Basa ing Yogya. Aku weruh Pusat Basa uga njiplak sawetara saka bausastra Poerwadarminta iki. Saliyané iku uga isih ana sawetara bausastra liyané sing wigati lan bisa dienggo
ad 2.
Sarujuk. Bisa njupuk istilah Indonesia kanggo tembung-tembung anyar, yèn perlu di-Jawakaké sithik ya ora apa-apa.
ad 3a.
Nah yèn iki rada angèl. Kanggo agama Islam pancèn basa Arab sing trep. Kanggo agama Hindhu nganggo basa Sangskreta. Kanggo agama Buddha rada angèl, bisa basa Pali utawa basa Sangskreta. Nanging yèn miturutku luwih becik basa Sangskreta waé, sebabé ing jaman biyèn basa Pali ora tau awèh pangaruh sing kuwat utawa signifikan ing Tanah Jawa utawa Nuswantara. Kanggo agama Kristen, iki luwih angèl. Basa sumberé ora namung Latin waé nanging bisa Yunani, Ibrani, Arab, Walanda lan Inggris. Kanggo Kristen umum biyasané basa Ibrani utawa Arab amerga rong basa iki pancèn raket gandhèngané. Kanggo agama Katulik basa Latin lan umat Protèstan katoné sok-sokan pancèn seneng nganggo tetembungan Inggris. Banjur uga ana sawetara istilah saka basa Walanda lan Portugis.
ab 3b.
Nah perkara géografi iki sabeciké uga ana standardisasi. Aku njupuk conto: biyèn nalika isih sekolah aku tau dikon nyinaoni géografi Uni Sovyèt. Ejaan utawa pasang aksara adhedhasar basa Rusia. Nanging sawisé Uni Sovyèt binasa, basa-basa lokal dadi saya wigati. Contoné saiki ana sawetara kutha-kutha jenengé béda. Biyèn Almaty diarani Alma-Ata, Kyiv diarani Kiev, Lviv diarani Lvóv, Kharkiv, Kharkov, Chornobyl, Chernobyl lan sabanjuré. Karepku sabeciké pancèn diwèhi sawetara basa-basa standard. Dadi basa kolonial bisa dienggo rujukan.
Meursault2004ngobrol 20:28, 17 April 2008 (UTC)

Topik 2[besut sumber]

Nyuwun pangapunten, punika nembe nyobi. Pranyata basa Jawi mila pancen angel, kula raos meri, bilih nalika pun adani lomba basa Jawi ing kitha Yogya kapengker, ingkang unggul pranyata sanes siswa asli suku Jawi, nanging malah siswa WNI keturunan. Kula ndherek prihatin, amargi lare-lare sakpunika, mboten kepengin sami nyinau basa Jawi minangka basa ibu ingkang pranayata adi luhung, lan ugi ngemot pitutur luhur. Wekdal punika, kula nembe nyobi damel blog, ingkang kula isi mawi basa Jawi. Paling mboten kangge ngengetaken kula piyambak, kados pundi ngginakaken basa Jawi. Naminipun blog: sekarratri.blogspot.com. Menawi wonten wekdal, katuran pinarak ing blog kula, kaliyan paring celathu kados pundi amrih leres lan saenipun.

Robertus al Cahyo Sumunar. Robertus 05:38, 14 Agustus 2008 (UTC)

Nuwum sewu, aku pengin takon bab tab ing dhuwur(apa kuwi jenenge) sing tulisane pindhahen apa ora luwih becik yen ditulisi Mindhah yen ora salah saka move en Kenisee 15:01, 30 Oktober 2008 (UTC)

Matur nuwun pamrayogané, pancèn isih akèh tembung-tembung sing kudu didandani supaya luwih sampurna, nanging mengko dirembug dhisik karo kanca-kanca sutresna liyané kanggo ngéntukaké konsènsus. Salam. Pras 21:39, 30 Oktober 2008 (UTC)

Topik 3[besut sumber]

WILUJENG punapa SUGENG ?

Kulanuwun, Para sutresna budaya,

Ing bebrayan agung, panjenengan kula asring mireng tembung wilujeng sarta sugeng. Kalanipun tuwuh benehing pemanggih, rebut leres, tembung wilujeng sarta sugeng punika pundi ingkang leres.

Ing siaran radio asring kapireng tembung : wilujeng enjing, wilujeng pepanggihan, sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng midangetaken lss.

Ugi sawatawis sadherek ing kawitanipun pepanggihan, sasampunipun salaman lajeng suka atur : Sugeng siyang, sugeng sonten lss

Sawenehing Pambiwara nalika mbikak pasamuwan, wonten ingkang mawi ukara : Sugeng dalu, sugeng lenggah lan sugeng pepanggihan lss.

Makaten ugi manawi panjenengan kula dhateng ing padusunan, kathah griya - griya ingkang ing sanginggilipun kori wonten seratanipun : Wilujeng rawuh utawi sugeng rawuh para tamu Ingkang pikajengipun inggih punika atur pambage wilujeng dhumateng sok sintena ingkang mertamu.

Satleraman raosipun tembung – tembung punika boten lepat, jalaran kadayan tembung sanes ingkang dipun dadosaken tembung jawi, namung manawi kadhudhah anut raos jawi, lugunipun tembung kasebat karaos boten trep kawawas saking adeg –adeging raos jawi ingkang lerekipun luhuring budaya jawi. Senajan sadaya wau pikajengipun netepi tatakramanipun tiyang gineman, kanthi sapa aruh nelaaken raos kurmat sarta pangaji aji namung pangraos kula tembung kasebat namung negesi tembung sanes, upaminipun : Good evening ( Basa Inggris ), Selamat malam ( Basa Indonesia ) lan basa sanesipun ingkang ngemu suraos sapa aruh utawi aruh - aruh. ( Basa Indonesia : Sapaan ; Basa Inggris : Greeting ).

Tuladhanipun tembung : Good morning, selamat pagi lss, ketingalipun pancen boten lepat manawi manawi dipun tegesi dados Sugeng enjing utawi wilujeng enjing, lss. Ewa semanten dados aneh manawi tembung punika dipun dadosaken basa ngoko, kadosta : Slamet esuk, slamet teka lss.

Handadosna ing kawuningan, yektosipun tumrapipun jawi punika anggadhahi adeg - adeg piyambak ingkang dados cihna luhuring budaya jawi inggih tuntunan tumindhak sae, inggih punika ngaosi dhateng sesame inggih tiyang sanes, antawisipun :

1. Ingkang dipun aosi punika tiyangipun. 2. Beblesipun ingkang dipun aosi punika kawilujenganipun. 3. Dados ingkang dipun aosi punika tiyangipun, sanes dhatengipun, sanes wekdalipun. 4. Suraos baku inggih donga lan pangajab sae inggih punika keslametan, kawilujengan utawi

  kasugengan.

Pramila pepanggihan ing bebrayan jawi punika kawitanipun rembag sasampuna uluk salam utawi kulanuwun kalajengaken bage - binage kawilujengan, upaminipun :

1 Lare enem kepanggih kaliyan ingkang kapernah sepuh. ( Paman, uwa, eyang lss )

	Lare enem 	: Ngaturaken kawilujengan, Pakde.

Pakde : Entuk pamujimu, slamet. Kosok baline ? Lare enem : Pangestunipun Pakde Kula wilujeng.


2. Simbah kaliyan putu. Simbah : Rak, yo padha slamet ta, le ? Putu : Inggih, pangestunipun simbah wilujeng.

Kalih tuladha ing nginggil cetha bilih boten wonten lajenganipun tembung slamet, sarta wilujeng. Ugi tembung pamuji sarta pangestu punika dados pratelanipun tatakrama unggah – ungguhing bebasanan ing antawisipun tiyang sepuh dhateng ingkang langkung enem.

3. Tiyang ingkang sapantaran utawi sampun kulina boten basan - binasan

	tembungipun 	: Piye kabare ? 
   Dipun wangsuli   : kabare apik.
4.  Kanca lami ingkang dangu boten pinanggih, pitakenanipun : anakmu wis pira ?

Kanthi tuladha ing nginggil, cetha bilih wewarah luhuripun tiyang jawi punika tansah ngaosi dhateng asanes, ingkang beblesipun dhateng kawilujenganipun asanes. Dados ingkang dipun aosi punika tiyangipun, beblesipun dateng kawilujenganipun. Punika luhuripun budaya jawi.

Salajengipun kados pundi prayoginipun murih laras kaliyan adat lupiya budaya jawi ?

Inggih kanthi dhasar nglenggahaken raos jawi, pramila prayogi manawi tembungipun kajumbuhaken. Pikajengipun ing ngriki namung winates ing tembung wilujeng, tegesipun boten dipun jangkepi tembung : Enjing, Rawuh, tindhak lss, upaminipun :

1. Ing pepanggihan : Ngaturaken wilujeng, kamas. 2. Pambageraharja ing pasamuwan : Dhumateng para tamu kaparengna kula ngaturaken

  pambage wilujeng utawi kawilujengan.

3. Pambiwara radio ( Penyiar : Basa Indonesia ) : Para miyarsa ngaturaken wilujeng. lss.

Kanthi makaten dudutanipun bilih tembung : Wilujeng rawuh, wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan lan sanes - sanesipun punika kirang trep manawi kawawas saking raos jawi.

Sawatawis ingkang katerangaken kathah migunaaken tembung wilujeng. Kenging punapa mawi tembung wilujeng ? kados pundi lenggahipun tembung sugeng ?

Supados gampil anggenipun nampi, badhe kadhudhah saking basa / tembung ngoko : Slamet, punika basa kramanipun : Wilujeng, wondene Basa krama Inggilipun : Sugeng. Tembung slamet utawi wilujeng punika tembung ingkang dhawah tengah, tegesipun prayogi kaangge sinten kemawon.. Dene tembung sugeng punika namung kaangge mligi dhumateng tiyang ingkang inggil sanget kalenggahanipun utawi sanget dipun aosi. Kangge gegambaran saged kaaturaken tuladanipun mekaten :

1. Wawan rembagipun abdidalem Karaton pangkat Mantri kaliyan sentanadalem Pangeran :

  Mantri	: Ngaturaken kasugengan, Pangeran ?
  Pangeran 		: Iyo antuk pamujimu. Kosok baline ?
  Mantri 		: Inggih awit pangestu Panjenengandalem, kula wilujeng.

2. Hunjukipun Abdidalem ing tatacara sungkeman sabibaripun Sholad Ied ing Karaton

  Surakarta
  Abdidalem 		: Abdidalem ngunjukaken Kasugengandalem, Sinuhun.
  			 Nyuwun pangapunten kalepatanipun adalem.

Cetha bilih tembung sugeng punika kaangge mligi dhateng ingkang sanget dipun aosi, dene tembung wilujeng punika sakalangkung jembar tebanipun.

Tembung Sugeng ingkang tegesipun Slamet utawi wilujeng asring cawuh kaliyan tembung Sugeng ingkang tegesipun urip. Punika limrah, jalaran basa krama inggilipun urip inggih sugeng. Wondene basa kramanipun inggih punika gesang. Pramila prayogi lan supados mboten mbebingung tumrapipun ingkang nampi, mliginipun tembung sugeng kedhah kagatosaken undha - usuking tembung, sabab tembung ngoko Slamet tuwin urip punika kalih - kalihipun krama inggilipun Sugeng.

Asring kapireng ugi ing pungkasaning pepanggihan saderengipun pepisahan, tembung : Wilujeng tindhak, wilujeng kundur, wilujeng pepisahan lss. Kanthi adeg - adeg ingkang katerangaken ing nginggil, punika ugi teges boten trep, pramila sakalangkung prayogi manawi mawi ukara : Kunduripun nderekaken wilujeng. Ing ngriki teges wonten suraos donga lan pangajab murih rahayu wilujengipun ingkang sami pepisahan.

Sawatawis tembung ing basa Indonesia ingkang kalaras nut raos jawi.

1. Selamat datang / malam : Awit keparengipun sami rawuh ing pepanggihan dalu punika

                         kula ngaturaken wilujeng.

2. Selamat makan : Sumangga dipun rahapi pasugatan ingkang kaatur. 3. Selamat bertemu kembali : Sasampuna sami pinanggih, kula ngaturaken wilujeng. 4. Selamat berpisah : Kunduripun nderekaken wilujeng. 5. Selamat kepada pemenang : Mangayubagya dhumateng ingkang sampun unggul ing andon wasis / pilih lumba / tetandingan. 6. Selamat dan sukses : Mangayubagya. 7. Selamat berbahagia : Mangayubagya sarta memuji kebaking kabingahan. 8. Selamat Idul fitri/Natal : Hamarengi Idul fitri / Natal kula ngaturaken wilujeng. 9. Selamat menempuh hidup baru : Mangayubagya anggenipun palakrama. 10. Selamat atas kelahiran putra : Mangayubagya anggenipun nampi pasihaning Gusti.. 11. Selamat atas jabatan baru : Mangayubagya anggenipun nampi kalenggahan enggal. 12. Selamat ulang tahun : Mangayubagya anggenipun tanggap warsa. 12. Selamat panjang umur : Mugi dirga yuswa. 13. Selamat mendengarkan : Sumangga dipun laras. 14. Selamat menyaksikan : Sumangga sami hanekseni..

Tembung mangayubagya punika kalebet tembung saroja ingkang tegesipun slamet. Tembung saroja punika, tembung kalih dados setunggal ingkang tegesipun sami, upaminipun : lara - lapa, suka - rena, owah - gingsir, lss. Dene tembung mangayubagya punika saking tembung hayu / rahayu ingkang tegesipun slamet lan tembung bagya ingkang ugi tegesipun slamet.

Sakintenipun awrat anggenipun badhe pados tembung jawinipun, manawi badhe nelaaken raos ndherek bingah awit kabegjanipun asanes, prayogi cekap migunaaken tembung wilujeng, upaminipun : Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berlibur lss. Ing pocapan cekap mawi tembung : wilujeng – wilujeng utawi ndherek bingah.

Wasana kasumanggaaken para sutresna budaya jawi murih prayogi samudayanipun. Nuwun.

Kapustakan : 1. Padmosusastro, serat tatacara. 2. Adat Karaton Surakarta. 3. Wawasan bebrayan padintenan. 4. Bausastra Jawi.

Suseno, SH Guru Pasinaon Pambiwara Karaton Ska Kasat Lantas Polres Karanganyar.

Topik 4: Panrapan foném /dh/[besut sumber]

Aku naté ngobrol-ngobrol karo déwan rédaksi kalawarti Damar Jati lan jaré yèn nulis tembung-tembung silihan, "d" iku ora usah tinulis "dh". Wah iki béda karo sing tak-sinaoni nalika isih SD mbiyèn. Nèk ora luput kalawarti Mekar Sari uga nganggo pasang aksara "dh" ya, contoné ing tembung silihan kaya ta "dhokter" (saka basa Eropah), "pendhidhikan" (basa Indonesia), "judhul" (basa Arab) lan sabanjuré. Meursault2004ngobrol 17:56, 4 Februari 2008 (UTC)

Kula nggih naté maos ing kaca ngajeng kamus terbitan Ngayojakarta (nanging kamusipun punika mboten patiya jangkep), tembung-tembung serapan dipunserat punapa wontenipun kémawon. Sakjané ingkang baken punika ingkang pundi nggih? Punapa wonten angger-anggeripun ingkang cetha? Punapa wonten bentenipun cara anggenipun nyerat kaliyan cara anggenipun maos? Kadosta nyerat "boten" dipunwaos "mboten", "punika" dipunwaos "menika". Kala wingi kula mbikak buku Kidung Adi (Madah Bakti versi Jawa), "mboten" punika seratanipun "boten". Dados kados pundi? Tracygunemanku08:43, 12 Februari 2008 (UTC)

Sayektinipun ingkang baken punika boten. Cara panyeratan "mboten" punika kénging pengaruh basa sadinten-dinten. Nanging kula langkung remen nyerat "mboten" déning pengaruhipun basa Jawi Kina. Conto sanèsipun nami-nami papan ing pulo Jawi kerep dipun-nasalisasi menawi foném awal punika mawi swara kados ta "Blora" dipun-mungel "mBlora", "Bangil" dados "mBangil", "Demak" dados "nDemak", lsl.

Menawi kula tetep nyerat "punika" senadyan dipun-mungelaken menika, awit puniki basa seratan :-)

Sayektinipun wonten buku paugeran saking Pusat Bahasa Yogya. Sayangipun bausastra Pusat Bahasa mboten pepak. Ingkang langkung pepak punika bausastra Pigeaud – Poerwadarminta tahun 1939. Bausastra puniki ugi saged dipun-dadosaken paugeran amergi nalika iku Indonesia dèrèng mardika lan dados pengaruhipun dèrèng kathah. Kula sayektinipun péngin ngamot bausastra punika ing Wiktionary utawi Wikisource nanging bausastra punika taksih kareksa hak cipta senadyan terbit mèh 70 taun kapengker. Poerwadarminta séda ing taun 1964 lan Pigeaud ing taun 1988. Dados paling cepet bébas hak cipta ing taun 2014. Dados taksih 5 taunan malih. Meursault2004ngobrol 17:02, 12 Februari 2008 (UTC)

Topik 5 : Daftar[besut sumber]

Para sutresna, aku nemu tembung Jawa sing luwih becik tinimbang daftar yaiku pratélan! Yèn panjenengan sarujuk, mengko irah-irahan (judhul) sawetara artikel-artikel diganti. Meursault2004ngobrol 20:35, 13 Oktober 2008 (UTC)

mas, pratélan iku ora artiné "pernyataan"? ang 09:32, 11 November 2008 (UTC)

Petikan saka sawetara Bausastra Jawa ngenani tembung "pratéla" lan "pratélan"

 • Kamus Purwadarminta
  • pratéla kn, ak: awèh weruh marang; dipratélani ak: dikandhani, diwèhi weruh; dipratélakaké ak: disebutaké
  • pratélan kn: cathetan katerangan, daptar
 • Kamus Basa Jawa (Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta)
  • pratela KN aweh weruh marang;
   • mratélanie 1.ngandhani, awèh weruh (kabar) marang; 2. nerangaké yèn;
   • mratélakaké 1. ngandhakaké; awèh weruh (kabar) marang; 2. nyebutaké, nerangaké;
   • pratélan: katrangan (saka); cathetan katrangan; dhaptar
 • Kamus Jawa Pepak (Drs Slamet Mulyono)
  • pratéla; jelas,terang
  • pratélan: penjelasan, keterangan
 • Kamus Indonesia- Daerah (Sugiarto et al)
  • daftar : daptar, urutan

Panemuku : luwih becik, luwih cekak aos lan luwih gampang nganggo tembung "dhaptar" waé. Alesan:

 1. Ana rujukan, yakuwi Bausastra Purwadarminta, Tim Yogya lan Kamus Indonesia-Daerah.
 2. Luwih cedhak karo basa Indonesia, dadi sing ora pati ahli basa luwih gampang ngira-ira maknané.
 3. Mbokmanawa tembung dhaptar iki arupa tembung serapan saka Basa Indonesia "daftar", ananging serapan kaya ngéné iki uga diidinaké.

Sumangga dirembug. Pras 11:59, 11 November 2008 (UTC)

Iya tak-kira bener pak Pras, mengko yèn 'kapiken', wong malah ora mudheng manèh :-) Daftar waé. Meursault2004ngobrol 15:37, 11 November 2008 (UTC)
Nuwun sewu, menawi panjenengan sami kersa mangga sami ngagem kemawon " Reroncen " kulo kinten sakalangkung sae mas, nderek tepang kulaEffendi.Ws 18:32, 13 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh ugi pak Effendi. Matur nuwun, saged dados masukan ugi. Meursault2004ngobrol 01:00, 14 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh pak Effendi, tembung reroncèn kadosipun saé. Namung manawi dipun padosi wonten bausastra kanthi léma "roncé", maknanipun kados-kados kok langkung caket kaliyan basa Indonesia: "urai", "untai" utawi "rangkai", dados katingalipun bènten suraosipun kaliyan dhaptar. Wonten ugi tembung ingkang radi caket, inggih punika princèn utawi peprincèn, nanging maknanipun wewijangan; pérang-pérangan ingkang sampun dipunpilah-pilah, dados inggih radi kirang cocog.Pras 11:47, 14 Februari 2009 (UTC)

Topik 6 : Kategori:Ejaan[besut sumber]

Artikel ing kategori puniki (kalebet Ejaan Anyaran lan Paugeran baku punapa mboten nggih? Sejatosipun artikel puniki saé lan migunani sanget lho. Dados niki siyos badhé pun pindah isinipun ing wikibooks punapa dipuntata/dipungabung dados setunggal artikel ingkang komplit? Pripun nggih saénipun? Kula piyambak mboten gadhah buku setunggal kémawon ingkang ngamot ejaan lan paugeran basa Jawi. Kala rumiyin namung pikantuk pelajaran punika saking guru basa dhaérah. Tracy 07:55, 22 Juli 2008 (UTC)

wah menawi baku punapa mboten, kadosipun menawi Ejaan anyaran, babar blas mboten baku. menawi kok luwih sekeca menawi dipun pindhah ing wikibook mawon.

ang 04:24, 2 September 2008 (UTC)

Topik 7 : Istilah teknik[besut sumber]

Istilah tèknik, mliginé tumrap otomotif pancèn isih angèl dijarwakaké nganggo basa jawa (ngoko lan krama). Apa ya kira-kira sing rada trep kanggo njarwakaké tembung-tembung iki?

 • Ruang bakar = ruang obong? apa tetep ruang bakar? (tembung bakar uga tinemu ing Basa Jawa lo)
 • Sistim bahan bakar = sistem lenga? sistem bahan bakar? (idem ng dhuwur, tembung bahan lan bakar uga ana ing Basa Jawa).
 • Bahan bakar minyak = bahan bakar lenga?
 • Sistem pengapian = Sistem ignisi? (asal Basa Inggris ignition, nanging tembung agni utawa geni uga ana ing basa Jawa).
 • Mesin 2 tak/4 tak =?
 • combustion = pambakaran?

Supaya antuk kawigatèn luwih jembar dhiskusi iki tak copy ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 11:30, 30 Oktober 2009 (UTC)

 • ruang bakar = luwih bisa dimangertèni wong umum. (jané ya mirip karo tobong)
 • sistem bahan bakar = yèn sistem lenga dadiné padha karo sistem minyak
 • sistem ignisi utawa sistem genèn (rada anèh)
 • mesin 2 tak/4 tak, nanging katone apa sing wis ditulis Mesin obong lebet mathuk yèn ditulis mesin 2 langkah. ketoké ada prabédan perkara jangkah karo langkah. yèn ing basa indonesia pancèn dadiné mung mesin 2 langkah. jangkah kuwi (sangertiku) luwih trep karo adohé langkah.
 • combustion = pambakaran. nanging yèn disambung karo tembung mesin aku ora ngerti.

ang wicara 02:48, 18 November 2009 (UTC)

  Nuwun sewu, bade urun rembug.
  • Ruang bakar = langkung sae, amargi sampun dipun ngertosi kaliyan tiyang kathah.
  • Sistim bahan bakar = langkung sae menawi bahan kaliyan bakar sampun dados tembung wonten basa Jawa.
  • Sistim geni = wis rodo umum dienggo. Conto omongan nang bengkel: Busi kok ora metu geni ne? - Coba di cek sistim geni ne..
  • Mesin 2-tak/mesin 4-tak utawi mesin rong-tak/mesin petang-tak = kerep dianggo, iso ugo mesin 2-langkah/4-langkah utowo mesin rong-langkah/petang-langkah.
  • Combustion = pangobongan. Bener ora iki?
  Nyuwun pangapuro menawi basa dalem amboradul.
  Suwun. Sabudis wicara 05:24, 18 November 2009 (UTC)


Istilah komputer[besut sumber]

Amarga pedoman durung ana, supaya sragam, apa ya tembung sing becik tumrap:

 • Software = piranti (alus? lunak? empuk?)
 • Hardware = piranti (kasar? atos? padhet?)
 • on line= jroning jaringan?
 • email = layang-e? layang elektronik (lael?) imél?
 • harddisk = cakram padhet?

Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun.Pras wicara 21:00, 17 November 2009 (UTC)

wah iki dhéwé rada bingung.
 • Ngapa kok disebut soft jané ki amarga bisa diowah2i, lan hard kuwi merga ora bisa (angèl diowahi). Ing prakara liya, soft uga ngrujuk marang sawijining piranti sing ora kasat mata (wujudé mung dhata binèr ing cakram panyimpenan) déné ing hard uga mulih bisa diprangguli. perkara iki aku dadi kélingan karo tembung makluk agal karo alus (mbedakaké karo kewan, manungsa, lan jin).
 • on line=jroning jaringan
 • katoné luwih mathuk layang èlektronik
 • cakram padhet

ang wicara 02:48, 18 November 2009 (UTC)

  Urun rembug.
  • Software = Piranti alus.
  • On line = Nang jaringan utowo ing jaringan.
  • Email = Layang elektronik.
  • Harddisk = Cakram padhet.
  Suwun. Sabudis wicara 08:17, 18 November 2009 (UTC)

Draf kasar Dhaptar pepadhan istilah komputer ing Basa Jawa (jupuk saka Inpres ngenani Pembakuan Istilah Komputer) (nyuwun panyaruwe lan pamrayoga) Pras rembugan 03:22, 21 Februari 2011 (UTC):

 
 No. Istilah             Pepadhan
 ---------------------------------------------------------------------
  1 abort              batal
  2 access             aksès
  3 access management        manajemen aksès
  4 access unit           unit aksès
  5 account             akun; rèkening
  6 action button          tombol tindak, tombol aksi
  7 action setting         panatan tindak, panatan aksi
  8 active desktop         destop aktif
  9 add-ins             katambah
  10 address             alamat
  11 address book          buku alamat
  12 administration         administrasi
  13 administration domain      ranah administrasi
  14 advisory system         sistem penasihat
  15 affirmation           panegasan
  16 agènda             agéndha
  17 algorithm            algoritma
  18 alias              alias
  19 align left           rata kiwa
  20 align right           rata tengen
  21 alignment            gawé rata
  22 alternate            silih
  23 alternate recipient       sing nampa liya
  24 animation            animasi
  25 anonymous remailer       pengirim-balik anonim
  26 append             wuwuh
  27 application           aplikasi
  28 apply             patrap 
  29 apply design          desain terapan
  30 arrange             susun
  31 array              larik
  32 artificial intelligence     kacerdhasan gawéyan, intelegènsi
                    gawéyan
  33 ascending            nanjak, urut munggah
  34 attribute            atribut
  35 auto clip art          gambar klip otomatis
  36 auto-correct          korèksi otomatis, otokorèksi
  37 auto-forward          maju otomatis
  38 auto-replay           putar ulang otomatis
  39 auto-reply           walesan otomatis
  40 autofit             otofit
  41 autoformat           format otomatis, otoformat
  42 automatic learning       psinaon otomatis
  43 autoshapes           wangun otomatis
  44 autosum             total otomatis; gunggung otomatis
  45 back              bali; buri
  46 back slash           garis miring kiwa
  47 back space           spasi mundur
  48 back up             (rekam) cadhangan
  49 background           latar buri
  50 backtracking          lacak balik
  51 backward chaining        perantaian balik
  52 band              pita
  53 bandwidth            amba pita
  54 bar               watang
  55 bar-code            kodhe watang
  56 bar-code reader         pembaca kodhe watang
  57 bar-code scanner        pemindai kodhe watang
  58 base              basis
  59 batch              tumpak
  60 best-first search        telusur pisanan terbaik
  61 binary             binèr
  62 bit               bit
  63 bit map             peta bit
  64 blackboard model        model papan tulis
  65 blind copy recipient      sing nampa kopi buntu; sing nampa
                    salin buntu
  66 body              bodi; badan
  67 body text            tèks tubuh
  68 bold              kandel
  69 border             wates
  70 bps               bps
  71 breadth-first search      telusur pisanan amba
  72 break              pedhot
  73 broadcast mail         layang siaran
  74 broadcast videography      videografi siaran
  75 browse             ramban; jelajah
  76 browsers            peramban; penjelajah
  77 buffer             penyangga
  78 bug               kutu
  79 bullet             bulet
  80 button             tombol
  81 byte              bita
  82 cache memory          mémori tembolok, mémori
                    singgahan
  83 cancel             batal
  84 capacity            kapasitas
  85 capslock            kancing kapital
  86 caption             takarir
  87 card              kartu
  88 cartridge            kartrid, selongsong, patrun
  89 cartridge disk         diskèt kartu
  90 cascade             riam
  91 cell              sel
  92 center             tengah
  93 central processing unit (CPU)  unit pengolah pusat (UPP)
  94 change case           owah karakter
  95 channel             saluran, kanal
  96 character            aksara; karakter
  97 chart              bagan
  98 chatting            rumpi
  99 clear              resik; resiki
 100 click              klik
 101 client             klien
 102 close              tutup
 103 closed file           berkas katutup
 104 cluster             gugus; rumpun
 105 coding             pengkodhean
 106 color              warna
 107 color monitor          monitor warna
 108 column             kolom
 109 comments            komentar
 110 common name           jeneng umum
 111 computer            komputer
 112 computer aided         mawa bantuan komputer
 113 computer aided design (CAD)   desain mawa bantuan komputer (DBK)
 114 computer aided instruction   instruksi mawa bantuan komputer
 115 computer aided manufacturing  pemanufakturan mawa bantuan
                    komputer
 116 computer conference       konferènsi komputer
 117 computer memory         mémori komputer
 118 computer network        jaringan komputer
 119 conclusion part         bagéan wos
 120 content             isi
 121 content type          tipe isi
 122 control(ctrl)          kontrol (ktrl), kendhali
 123 convert             ubah
 124 copy              salinan; kopi
 125 copy recipient         sing nampa salinan
 126 count              cacah
 127 country name          jeneg negara
 128 crack              rengkah
 129 cracker             perengah
 130 create new           gawé anyar
 131 cursor             kursor
 132 custom views          tilik pesenan, tilik suai
 133 customizes           sesuai
 134 cut               potong
 135 cut-off             pedhot
 136 daemon             jurik
 137 data              data
 138 data analysis display      tampilan analisis data
 139 data anaysis          analisis data
 140 data bank            bank data
 141 data interchange        saling tukar data
 142 data logging          pencatatan data
 143 data processing         pemrosèsan data, pangolahan data
 144 data processor         pemrosès data
 145 database            pangkalan data, basis data
 146 datasheet            lembar data
 147 date              tanggal
 148 debug              awakutu
 149 decimal             desimal
 150 declarative knowledge      kawruh deklaratif
 151 decoding            pengawasandian
 152 decrease            kurang; susut
 153 deduction            deduksi
 154 deductive inference       inferensi deduksi
 155 deferred delivery        pangiriman tertunda
 156 delete             hapus
 157 delete item           butir busak
 158 delivery            pangiriman
 159 delivery notification      pemberitahuan pengiriman
 160 depth-first search       telusur pisanan kedalaman
 161 descending           mudhun, urut mudhun
 162 design             desain; rancangan
 163 desk application        aplikasi méja
 164 digit              digit
 165 digital             digital
 166 digital computer        komputer digital
 167 direct submission        submisi langsung
 168 direct user           panganggo langsung
 169 directory            dirèktori
 170 directory information      informasi dirèktori
 171 directory management      manajemen dirèktori
 172 directory name         jeneng dirèktori
 173 directory system        sistem dirèktori
 174 directory system agènt     agèn sistem dirèktori
 175 directory user         panganggo dirèktori
 176 directory user agènt      agèn panganggo dirèktori
 177 disc              diskèt; cakram; diska
 178 disclosure of other       penyingkapan liya
 179 disconnected network drive   pemacu jaringan ora-kasambung
 180 discuss             diskusi
 181 disk drive           panggerak diskèt; panggerak
                    cakram
 182 disk memory           mémori diskèt; mémori cakram
 183 diskètte            diskèt
 184 display             tayangan
 185 display station         monitor peraga
 186 distribution list        senarai distribusi
 187 document            dhokumèn
 188 document delivery        pengiriman dhokumèn
 189 document interchange      saling tukar dhokumèn
 190 domain             ranah
 191 domain knowledge        kawruh ranah
 192 domain model          modhèl ranah
 193 domain name server       server jeneng ranah; peladèn jeneng
                    ranah
 194 down              anjlok
 195 download            unduh
 196 drag              seret
 197 draw              gambar; lukis
 198 draw table           buat tabel
 199 drawing             penggambaran
 200 drive              penggerak
 201 dummy              tiron
 202 èdit              èdit
 203 electronic data proccessing   pemrosesan data èlèktronik (PDE)
    (EDP)
 204 electronic archive       arsip èlèktronik
 205 electronic data         data èlèktronik
 206 electronic document       dhokumèn èlèktronik
 207 electronic mail         layang èlèktronik
 208 electronic mailbox       kothak layang èlèktronik
 209 electronic messaging      pemesanan èlèktronik
 210 emoticon            ikon emosi
 211 encoded information       informasi kasandi
 212 encoding            penyandian
 213 encryption           enkripsi
 214 end               rampung; tamat
 215 enter              ènter
 216 entry              èntri
 217 envelope            amplop
 218 episode             episode
 219 erase              busak
 220 eraser             pambusak
 221 error              galat
 222 esc(ape)            hindar; met balik
 223 evaluation function       fungsi evaluasi
 224 exit              met
 225 expert system (ES)       sistem pakar (SP)
 226 expiration date         tanggal ekspirasi
 227 expiry date indication     indikasi tanggal kedaluwarsa
 228 explorer            panjelajah
 229 export             èkspor
 230 facsimile            faksimile
 231 facsimile machine        mesin faksimile
 232 fax               faks
 233 fax board            papan faks
 234 fax machine           mesin faks
 235 fax modem            modem faks
 236 feedback            balikan; umpan balik
 237 fetch              jupuk
 238 field              ros
 239 field length          dawa ruas
 240 file              berkas
 241 file name            jeneng berkas
 242 filing             pamberkasan
 243 fill              isi
 244 fill character         isi karakter
 245 filter             tapis; filter
 246 filtering            penapisan
 247 find              golèk; temokna
 248 firmware            peranti tegar, perangkat tegar
 249 floppy disk           diskèt liuk; cakram liuk
 250 folder             pelipat
 251 font              aksara; fonta
 252 font size            ukuran aksara
 253 footer             sikil kaca
 254 foreground           latar ngarep
 255 format             format
 256 format painter         pewarna format
 257 formula             formula, rumus
 258 forward             maju
 259 forward chaining        perantaian maju
 260 frame              bingkai
 261 front-end            ujung depan
 262 full screen           layar penuh
 263 gateway             gerbang
 264 general             umum
 265 generate            uripna
 266 get               antuk
 267 gigabyte            gigabita
 268 go to              tumuju
 269 gridlines            garis kisi
 270 hack              retas
 271 hacker             peretas
 272 hang              macet
 273 hanging indènt         indèn macet
 274 hard disk            cakram padhet
 275 hardware            piranti kasar
 276 header             tajuk
 277 heading             penajukan
 278 help              pitulung
 279 heuristic search        telusur heuristik
 280 hide              dhelik
 281 highlight            sorot
 282 history             sajarah
 283 home              pangkal
 284 home base            basis pangkal
 285 horizontal           horisontal
 286 hub               hub
 287 hyperlink            hipertaut
 288 identity (ID)          idhèntitas (ID); tandha kenal
 289 If-then rule          kaidah yèn-mula
 290 If-then statement        pratélan yèn-mula
 291 image interpretation      inteprestasi citra
 292 image understanding       pamahaman citra
 293 image recognition        rekognisi citra
 294 import             mlebu; impor
 295 in-basket            mlebu kranjang
 296 inbox              kothak mlebu
 297 indènt             indhèn
 298 index              indhèks
 299 inference engine        mesin inferènsi
 300 informatics           informatika
 301 information           informasi
 302 information object       objek informasi
 303 information system       sistem informasi
 304 information technology (IT)   tèknologi informasi (TI)
 305 input              lebon
 306 input data           data lebon
 307 input/output (I/O)       lebon/weton (L/W)
 308 insert             sisip, sisipan
 309 install             instal
 310 instruction           pambelajaran, instruksi
 311 integrated software       perangkat kasar kaintegrasi
 312 interactive videography     videografi interaktif
 313 interface            antarmuka
 314 intranet            intranèt
 315 IP (identification personal)  alamat PI (personal
    address             idhèntifikasi)
 316 italic             italik; miring
 317 joining             panggabungan
 318 key               kunci; tombol
 319 key field            medan kunci; medan tombol
 320 key lock            kakunci
 321 keyboard            papan ketik; papan tombol
 322 keyboard entry         entri papan ketik; entri papan
                    tombol
 323 keyboard printer        pencithak papan ketik
 324 keypad             bantalan kunci
 325 keyword             kata kunci; kata sandi
 326 kilobyte            kilobita
 327 knowledge acquisition      persyaratan kawruh
 328 knowledge base         basis kawruh
 329 knowledge engineer       insinyur kawruh
 330 knowledge engineering      rekayasa kawruh
 331 label              label
 332 landscape            lanskap
 333 launch             luncur
 334 launching            peluncuran
 335 leased line           jalur sewaan
 336 left              kiwa
 337 legal pleadings         pembelaan legal
 338 letters and fax         layang lan faks
 339 line              garis; jalur
 340 links              taut
 341 list              senarai
 342 load              amot
 343 lock              kancing
 344 log in             log mlebu
 345 log off             log metu
 346 log on             log mlebu
 347 log out             log metu
 348 lower case           sosok (huruf) cilik
 349 macro              makro
 350 macro instructions       instruksi makro
 351 macroprocessor         makroprosèsor; pemroses makro
 352 magnetic disc storage      panyimpen diskèt magnetik
 353 mail              layang
 354 mail broadcaster        penyiar layang
 355 mailbox             kothak layang
 356 mainframe            bingkai induk; kerangka indhuk
 357 management domain        ranah manajemen
 358 map network drive        pemacu jaringan peta
 359 master data           data utama; data induk
 360 master file           berkas induk
 361 means-end analysis       analisis rerata-akhir
 362 media player          penggelar media
 363 megabyte            megabita
 364 memo              mémo
 365 memory             mémori
 366 memory cache          mémori tembolok
 367 memory capacity         kapasitas mémori
 368 menu              menu
 369 merge              gabung
 370 message             pesen
 371 message handling        penanganan pesen
 372 message retrieval        temu manèh pesen
 373 message storage         panyimpenan pesen
 374 message transfer        transfer pesen
 375 message transfer agènt     agèn transfer pesen
 376 microcomputer          mikrokomputer; komputer mikro
 377 microprocessor         mikroprosèsor; prosèsor mikro
 378 minicomputer          minikomputer
 379 missing             pangilangan
 380 modem              modem
 381 moderated conference      konferensi dimodherasi
 382 monitor             monitor
 383 monitor display         tampilan monitor
 384 motherboard           papan induk
 385 mouse              tetikus
 386 movie              film
 387 multi-tasking          penugasan ganda
 388 multimedia           multimedia
 389 multiple of firing       ganda penyalaan
 390 name resolution         resolusi jeneng
 391 naming authority        otoritas pejenengan
 392 natural language        basa alami
 393 network             jaringan
 394 networking           jejaring
 395 new mail            layang baru
 396 nondelivery           takterkirim
 397 numbering            penomoran
 398 numlock             kancing angka
 399 O/R address           alamat O/R
 400 object             objèk
 401 off               mati
 402 office automation        otomasi kantor
 403 offline             kapedhot; jaba jaringan
 404 ok               oké
 405 on               urip, on
 406 on line             kahubung; kasambung
 407 open              buka
 408 operating system (OS)      sistem operasi (SO)
 409 operator            operator
 410 optical disk          diskèt optik
 411 option             opsi; pilihan
 412 originator           originator
 413 originator/recipient      originator/sing nampa
 414 other documents         dhokumèn liya
 415 out-basket           kranjang jaba
 416 outline             rangka, ragangan
 417 output             weton
 418 pack and go           kemas lan lakokaké
 419 page default          standar kaca
 420 page down (PgDn)        mudhun kaca
 421 page number           nomer kaca
 422 page preview          pratilik kaca
 423 page set up           tata kaca
 424 page up (PgUp)         munggah kaca
 425 page width           amba kaca
 426 paragraph            paragraf
 427 password            sandi 
 428 paste              pasta, rekat
 429 paste special          spesial pasta
 430 pause              jeda
 431 percent style          gaya persentase
 432 physical delivery        pangiriman fisik
 433 physical delivery access    aksès pangiriman fisik
 434 picture             gambar
 435 pixel              piksel
 436 port              pangkalan
 437 portrait            potret
 438 power              daya
 439 preview             pratilik
 440 preview not available      pratilik ora sumadya
 441 primary storage         panyimpen utama
 442 print              cithak
 443 print area           wilayah cithak
 444 print out            cithakan
 445 print preview          pratilik cithak
 446 print screen          cithak layar
 447 printer             piranti cithak
 448 private domain name       jeneng ranah pribadi
 449 private management       manajemen pribadi
 450 probe              kuar
 451 process             prosès
 452 processor            pemroses; prosèsor
 453 program             program
 454 programmer           pemrogram, programer
 455 programmer analyst       analis pemrogram; analis
                    programer
 456 programming           pemrograman
 457 programming language      basa pemrograman
 458 prompt             siap ketik
 459 proof of delivery service    kedap layanan pengiriman
 460 properties           properti
 461 protect             protèksi; perlindungan
 462 protocol            protokol
 463 publications          publikasi
 464 query              permintaan, kueri
 465 quit              met
 466 random access          aksès acak
 467 random access memory (RAM)   mémori aksès acak
 468 read only memory (ROM)     mémori mung waca
 469 reader             pamaca
 470 ready              siap
 471 receipt             menerima
 472 received            ditampa
 473 recipient            sing nampa
 474 record             utas; rekam
 475 redo              balèni
 476 redundancy           kelewahan; redundansi
 477 refresh             segar
 478 release             luncuran; terbitan
 479 remove             busak
 480 rename             ganti judhul, jeneng ulang
 481 repeat             ulang
 482 replace             ganti
 483 replication           replikasi
 484 reply              jawab
 485 reply all            jawab kabèh
 486 reports             lapuran
 487 reset              tata ulang
 488 resource            sumber daya
 489 restart             start ulang
 490 restore             simpen ulang
 491 resume             terusaké manèh
 492 retrieval            temu manèh
 493 retry              coba manèh
 494 return             bali
 495 rewrite             tulis ulang
 496 right              tengen
 497 row               baris
 498 ruler              mistar
 499 run               jalankan
 500 save              simpen
 501 save as             simpen minangka
 502 save as HTML (hyper markup   simpen minangka basa markah
    language)            hiper tèks (BMHT)
 503 scan              pindhai
 504 scanner             pemindhai
 505 screen             layar
 506 scroll             nggulung
 507 scroll lock           kunci gulung
 508 search             telusur
 509 secondary recipient       sing nampa sekunder
 510 sector             sektor
 511 secure access          aksès aman
 512 security            kaamanan
 513 segment             sègmèn
 514 select             pilih
 515 select all           pilih kabèh
 516 send              kirim
 517 send to             kirim menyang
 518 sent item            layang/butir kakirim
 519 series             seri
 520 server             peladèn; server
 521 set up show           tata tampilan
 522 setting             penataan
 523 setup              tata
 524 shading             pembayangan
 525 share workbook         buku kerja bebarengan
 526 shareable directory       dirèktori terbagi
 527 sheet              lembar
 528 shift              alih
 529 shut down            tutup padam
 530 signature            tandha tangan; tapak asma
 531 slash              garis miring
 532 sleep              pudar
 533 slide              salindia
 534 slide colour scheme       skema warna salindia
 535 slide from files        salindia saka berkas
 536 slide from outlines       salindia dari ragangan
 537 slide layout          tata letak salindia
 538 slide miniature         miniatur salindia
 539 slide number          nomor salindia
 540 slide show           tampil salindia
 541 slide sorter          penyortir salindia; pemilah
                    salindia
 542 slot              slot
 543 software            perangkat lunak
 544 sort              sortir; pilah
 545 sound              suara
 546 source             sumber
 547 space              spasi
 548 spacebar            watang spasi
 549 speaker noter          panyathet pamicara
 550 spelling            éjaan
 551 split              belah
 552 splitting            pembelahan
 553 spread sheet          lembar sebar
 554 standby             siaga
 555 start              wiwit; star
 556 start up            hidupkan
 557 status bar           watang status
 558 stop              stop
 559 stored message alert      siaga pesen kasimpen
 560 style              gaya
 561 style checker          pemeriksa gaya
 562 subdirectory          subdirèktori
 563 subject             subjek
 564 submission           submisi
 565 subscriber           penika bawah
 566 subscript            tika bawah
 567 subtotals            subtotal
 568 superscript           tika atas
 569 symbol             simbol
 570 synchronize           menyelaraskan; selaras
 571 tab               tab
 572 table              tabel
 573 tape              pita
 574 taskbar             watang tugas
 575 teleconferencing        telekonferènsi
 576 telecopy            telekopi
 577 telefax             telefaks
 578 teletext            teletèks
 579 telex              tèlèks
 580 template            cithakan
 581 terminal            terminal
 582 text (voice, image, video)   tèks (suara, citra, video)
 583 text box            kothak tèks
 584 theme              téma
 585 thread             ulir
 586 throughput           trobosan
 587 tile              ubinan
 588 time              wektu
 589 to fax             menyang faks
 590 toolbars            watang alat; watang perkakas
 591 tools              alat; perkakas
 592 top-level domain name      jeneng ranah aras puncak
 593 trace              runut
 594 tracing facility        fasilitas perunutan
 595 track              lintas, jalur
 596 transfer            transfer
 597 transmission          transmisi
 598 transmittal event        peristiwa transmital
 599 underline            garis bawah
 600 undo              tak jadi
 601 unhide             tak tersembunyi
 602 up               ungguh
 603 up level            naik aras
 604 update             mutakhir
 605 upload             unggah
 606 upper case           sosok (huruf) atas
 607 user              panganggo
 608 user agènt           agèn panganggo
 609 user friendly          akrab panganggo
 610 user group           kelompok panganggo
 611 user interface         antarmuka panganggo
 612 utilities            kegunaan
 613 version             versi
 614 vertical            vertikal
 615 video conferencing       konferensi video
 616 videotext            tèks video
 617 view              tilik
 618 viewdata            data tilik
 619 viewing screen         layar penilikan
 620 voice mail           layang swara
 621 wake up             bangun
 622 web pages            kaca wèb
 623 whole page           kaca utuh
 624 window             jendhéla
 625 wizard             cekatan
 626 word              kata
 627 work load            beban kerja
 628 work station          anjungan kerja
 629 zoom              zum

Open University ing basa Jawa[besut sumber]

Open University iku apiké dipertal apa ing basa Jawa? "Univèrsitas Kabuka" utawa Univèrsitas Terbuka waé kaya ing basa Indonesia? Meursault2004ngobrol 12:50, 27 Maret 2008 (UTC)

Tak golèki ing kamus ora ana sing pas:
 • buka: bukak N, bikak K
 • terbuka: Menga (iki mesthiné kanggo lawang lsp).

Pilihané antara liya:

 1. Univèrsitas Kabukak (iki konotasiné kaya lagi dibukak, sadurungé katutup)
 2. Univèrsitas Menga
 3. Univèrsitas Terbuka (kaya basa Indonésia)
 4. Univèrsitas Tinarbuka (apa manèh iki tegesé)

Biasané nèk wis mentok ya diserap waé langsung saka basa sing wis dimangertèni umum.Pras 13:20, 27 Maret 2008 (UTC)

Matur nuwun. Dadi Univèrsitas Terbuka waé sing apik. Nèk univèrsitas menga mengko dileboni maling hahaha :-D Meursault2004ngobrol 13:22, 27 Maret 2008 (UTC)
Kepriyé yèn Universitas Binuka? Aku nemu tembung binuka ing Kitab Yesus Bin Sirakh wetonan Kanisius, mung katoné kok kepènak diwaca tur luwih Jawa ngono :). Tracy 07:42, 11 Oktober 2008 (UTC)
Wah apik iku tembung 'binuka'! Meursault2004ngobrol 20:17, 11 Oktober 2008 (UTC)
Open utawa menga mono kanggone ngilmu dadi sing menga lawange ilmu , mulane yen setuju universitas terbuka kuwi ya papan kanggo sing mletik pikire sebab yen mletik neng njero papan sing ketutup mbebayani bisa kobongan mulane diarani " Universitas terbuka "supaya mahasiswa lan maha gurune ketrocohan ilmuMashabe.WS 18:12, 3 Februari 2009 (UTC)

Open University, panci leres Open punika saking basa inggris inkang tegesipun bukak utawi dipun bikak, tembung open punika mengku suraos sok sinten kemawon saged, kepareng utawi bebas. University punika jawinipun pawiyatan agung, pramila kados kirang trep bilih Open University lajeng dipun gantos Univèrsitas Menga, Univèrsitas Terbuka, Univèrsitas Tinarbuka, Universitas Binuka nyuwun pangaksami namung semanten ingkang saged kula aturaken [hutami, 29 juni 2009]

Kategori:Ejaan[besut sumber]

Artikel ing kategori puniki (kalebet Ejaan Anyaran lan Paugeran baku punapa mboten nggih? Sejatosipun artikel puniki saé lan migunani sanget lho. Dados niki siyos badhé pun pindah isinipun ing wikibooks punapa dipuntata/dipungabung dados setunggal artikel ingkang komplit? Pripun nggih saénipun? Kula piyambak mboten gadhah buku setunggal kémawon ingkang ngamot ejaan lan paugeran basa Jawi. Kala rumiyin namung pikantuk pelajaran punika saking guru basa dhaérah. Tracy 07:55, 22 Juli 2008 (UTC)

wah menawi baku punapa mboten, kadosipun menawi Ejaan anyaran, babar blas mboten baku. menawi kok luwih sekeca menawi dipun pindhah ing wikibook mawon.

ang 04:24, 2 September 2008 (UTC)

Komentar[besut sumber]

Wah jan apik tenan yen ana ing internet ana artikel-artikel sing ditulis nganggo basa Jawa.Artikel-artikel iki migunani banget kanggo aku lan kanca-kanca ing tim siaran pedesaan sing saben dina menehi penyuluhan marang wong-wong ing karang padesan.Muga-muga bakal akeh pawongan sing kesengsem lan gelem nggetok tularake kawruhi babagan apa wae, utamane ngenani tetanen.Révisi sing wis dibusak saka Tekanan getih (nganti 01:46, 11 September 2008) déning 125.164.237.230

Matursembahnuwun.sakniki pun wonten b@s@ jawi ting wewacan internasional,dados saged lestari. Révisi sing wis dibusak saka Dhiskusi:Guyana Prancis, déning anon: 202.93.37.89

Basa Jawi wonten HP[besut sumber]

Nuwun sewu, kulo badhe mbangun piranti lunak kangge telpon genggem ngagem basa Jawi, nyuwun koreksinipun. Sumber kula basa saben dinan (kaleresan kula natos urip wonten tlatah Ngawi Jawi Wetan, Surakarta, Semarang lan Jakarta) kula pendhet "tengahan" saking basa Jawinipun. Janipun kula pengin "memperkaya" tetembungan utawi ukara saking sawetara kalawarti (PS, JB, MS), google Basa Jawi lamun mboten sempat, mburu target wektu launching. Menika nembe nemu wiki basa Jawi, mugi saget mbantu lan saget diaplikasiaken langkung sae ing tembe model Gambar:Conto.jpg

(tipe kalian merk taksih disimpen)

Nuwun

Daftar[besut sumber]

Para sutresna, aku nemu tembung Jawa sing luwih becik tinimbang daftar yaiku pratélan! Yèn panjenengan sarujuk, mengko irah-irahan (judhul) sawetara artikel-artikel diganti. Meursault2004ngobrol 20:35, 13 Oktober 2008 (UTC)

mas, pratélan iku ora artiné "pernyataan"? ang 09:32, 11 November 2008 (UTC)

Petikan saka sawetara Bausastra Jawa ngenani tembung "pratéla" lan "pratélan"

 • Kamus Purwadarminta
  • pratéla kn, ak: awèh weruh marang; dipratélani ak: dikandhani, diwèhi weruh; dipratélakaké ak: disebutaké
  • pratélan kn: cathetan katerangan, daptar
 • Kamus Basa Jawa (Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta)
  • pratela KN aweh weruh marang;
   • mratélanie 1.ngandhani, awèh weruh (kabar) marang; 2. nerangaké yèn;
   • mratélakaké 1. ngandhakaké; awèh weruh (kabar) marang; 2. nyebutaké, nerangaké;
   • pratélan: katrangan (saka); cathetan katrangan; dhaptar
 • Kamus Jawa Pepak (Drs Slamet Mulyono)
  • pratéla; jelas,terang
  • pratélan: penjelasan, keterangan
 • Kamus Indonesia- Daerah (Sugiarto et al)
  • daftar : daptar, urutan

Panemuku : luwih becik, luwih cekak aos lan luwih gampang nganggo tembung "dhaptar" waé. Alesan:

 1. Ana rujukan, yakuwi Bausastra Purwadarminta, Tim Yogya lan Kamus Indonesia-Daerah.
 2. Luwih cedhak karo basa Indonesia, dadi sing ora pati ahli basa luwih gampang ngira-ira maknané.
 3. Mbokmanawa tembung dhaptar iki arupa tembung serapan saka Basa Indonesia "daftar", ananging serapan kaya ngéné iki uga diidinaké.

Sumangga dirembug. Pras 11:59, 11 November 2008 (UTC)

Iya tak-kira bener pak Pras, mengko yèn 'kapiken', wong malah ora mudheng manèh :-) Daftar waé. Meursault2004ngobrol 15:37, 11 November 2008 (UTC)
Nuwun sewu, menawi panjenengan sami kersa mangga sami ngagem kemawon " Reroncen " kulo kinten sakalangkung sae mas, nderek tepang kulaEffendi.Ws 18:32, 13 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh ugi pak Effendi. Matur nuwun, saged dados masukan ugi. Meursault2004ngobrol 01:00, 14 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh pak Effendi, tembung reroncèn kadosipun saé. Namung manawi dipun padosi wonten bausastra kanthi léma "roncé", maknanipun kados-kados kok langkung caket kaliyan basa Indonesia: "urai", "untai" utawi "rangkai", dados katingalipun bènten suraosipun kaliyan dhaptar. Wonten ugi tembung ingkang radi caket, inggih punika princèn utawi peprincèn, nanging maknanipun wewijangan; pérang-pérangan ingkang sampun dipunpilah-pilah, dados inggih radi kirang cocog.Pras 11:47, 14 Februari 2009 (UTC)

Tèrmodinamika[besut sumber]

Aslm, saya yuni pak mhswa sipil unsri, saya scra kbtulan mnmukan situs bpk, mungkn skira ny bpk bs membantu trkait dgn mk MEkanika fluida, saya sdg mcri dsar teori yg brhub dgn prktkum sya yg brjudl dampak aliran jet.. Serta apliksi ny dlm khdpn. A Termodinamika‎; 20:11 . . (+245) . . 87.79.3.248 (Wicara | blokir) (tny dasar teori)

kategori[besut sumber]

aku lagi nggunakaké bot kanggo nambahi kategori kaca2 sing durung diwenehi kategori. mbok nemawa ana kaca2 sing ora tepak utawa keterjang bot (jenenge wae robot), tulung dijawil yen ana sing salah. suwun ang 06:05, 17 Desember 2008 (UTC)

Apakah anda tahu?[besut sumber]

Para sutresna sarujuk ora yèn Kaca Utama iku ditambahi kothak Apakah anda tahu? kaya ing vèrsi basa Indonesia. Contoné wis tak-tulis ing kéné? Meursault2004ngobrol 16:04, 2 Maret 2009 (UTC)

Sarujuk, mung ana pamrayoga: Bab basa krama lan basa ngoko saiki wor suh ing kaca utama, katone rada kurang rapi. Becike ditata, umpamané ing kolom sisih tengen nganggo basa krama lan ing sisih kiwa ngoko. Utawa kepriyé yèn ing kaca utama nganggo basa krama utawa ngoko kabeh wae, kajaba artikel pilihan sing pas nganggo basa ngoko utawa krama.Pras 00:19, 3 Maret 2009 (UTC)

Matur nuwun pak. Sajatiné menawa langsung celathu marang pamirsa iku nganggo basa krama, nanging yèn sifaté umum, kayata artikel lan sabanjuré, bisa nganggo ngoko. Yèn mengkono diputusaké kabèh krama kejaba artikel pilihan. Dadi wiwit saiki prastawa énggal nganggo basa krama. Meursault2004ngobrol 09:56, 3 Maret 2009 (UTC)

Sarujuk, katoné kok luwih rapi. Maturnuwun.Pras 11:37, 3 Maret 2009 (UTC)
Temtu kémawon kula sarujuk. :-) Tracy 14:43, 4 Maret 2009 (UTC)

Kadospundi menawi irah-irahanipun mboten sisah ngagem tembung "panjenengan", lajeng dipun ewahi dados: "Punapa sampun pirsa?". Mbokmenawi mboten patos sarujuk kaliyan paugeran bausastra nanging ketingalipun langkung cekak aos? Pras 22:20, 4 Maret 2009 (UTC)

Kadosipun ukara "Punapa sampun pirsa" sae. ang 01:20, 5 Maret 2009 (UTC)

Inggih langkung cekak langkung saé. Meursault2004ngobrol 13:06, 5 Maret 2009 (UTC)

Istilah teknik[besut sumber]

Istilah tèknik, mliginé tumrap otomotif pancèn isih angèl dijarwakaké nganggo basa jawa (ngoko lan krama). Apa ya kira-kira sing rada trep kanggo njarwakaké tembung-tembung iki?

 • Ruang bakar = ruang obong? apa tetep ruang bakar? (tembung bakar uga tinemu ing Basa Jawa lo)
 • Sistim bahan bakar = sistem lenga? sistem bahan bakar? (idem ng dhuwur, tembung bahan lan bakar uga ana ing Basa Jawa).
 • Bahan bakar minyak = bahan bakar lenga?
 • Sistem pengapian = Sistem ignisi? (asal Basa Inggris ignition, nanging tembung agni utawa geni uga ana ing basa Jawa).
 • Mesin 2 tak/4 tak =?
 • combustion = pambakaran?

Supaya antuk kawigatèn luwih jembar dhiskusi iki tak copy ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 11:30, 30 Oktober 2009 (UTC)