Menyang kontèn

Prabu Gendara

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Prabu Gendara (Prabu Anggendara) iku narendra ing negara Gendara (Ngawu-awu/Plasajenar), putrane Prabu Keswara (Prabu Suwala/Prabu Suprala). Prabu Gendara kagungan rayi 4, yaiku:(1)Dewi Gendari (Anggendari), (2) Raden Trigantalpati (Arya Suman) kang wekasane dadi Patih Sengkuni, (3) Arya Sarabasata, (4) Arya Gajagsa. Miturut crita pagelaran wayang purwa, Prabu Gendara iki seda dening Raden Pandhu. Critane mangkene:

Prabu Kuntiboja ratu ing Mandura nganakaké sayembara kanggo malakramakake Dèwi Kunthi (Dewi Prita/Kunthitalibrata). Sing sapa bisa ngasorake yudane Raden Basudewa, yaiku kang wenang mboyong Dewi Kunthi. Wasanane kang ngrampungi sayembara Mandura iku Raden Narasoma satriya saka Mandaraka. Durung nganti mudhun saka glanggang payudan, katungka praptane Raden Pandhu satriya saka Ngastina, kadherekake panakawane 4 (Semar, Garèng, Pétruk, Bagong). Dingendikani Raden Basudewa yen sayembara perang Mandura wis rampung. Raden Pandhu katon gela penggalihe. Priksa iku, Raden Narasoma banjur nantang Raden Pandhu. Ing batin kepingin nyoba kadigdayane Raden Pandhu. Pandhu ora nanggapi, awit sayembara wis rampung. Kepriyea wae kudu sportif, kudu gelem ngakoni kaunggulane wong liya.

Narasoma ndheseg rembug, yen Pandhu bisa ngalahake Narasoma, Kunthi bakal dipasrahake. Kunthi pancen wis ana panguwasane Narasoma, nanging durung dikapak-kapakake, awit sayembara nembe wae rampung, lan Narasoma durung mudhun saka glanggang payudan. Pandhu ora nanggapi. Narasoma sangsaya kaduk wani kurang deduga (kumendel ora nganggo dipikir). Pandhu diuman-uman, diunekake wong tengeng, pucet raine, tandha yen satriya jirih getih wedi mati. Pandhu tetep meneng wae. Bareng Narasoma ngucap, "Dhasar anake pandhita gunung sing ora pakra...", Pandhu muntab. Narasoma ditapuk tutuke nganti dleweran getihe. Terus perang tandhing. Nadyan Narasoma nduwe Aji Candhabirawa sing bisa ngetokake buta bajang pirang-pirang, nanging wusanane bisa dikalahake dening Pandhu. Narasoma netepi janjine, Dewi Kunthi dipasrahake marang Pandhu.

Petruk mbisiki Pandhu, yen Narasoma ing Mandura iku ora ijen, nanging nggawa adhine sing rupane ayu jenenge Dewi Madrim, diaturi njaluk kanggo panebusing tumindake anggone wis lanyo-lanyo wani nantang Pandhu. Pandhu ndhahar ature Petruk. Dewi Madrim dijaluk, lan Narasoma ngulungake. Kondure Raden Pandhu saka Mandura nggawa putri boyongan 2, yaiku Dewi Kunthi lan Dewi Madrim.

Ana ing satengahing dalan, Raden Pandhu kepethuk Prabu Gendara kang didherekake rayine 2, yaiku Dewi Gendari lan Raden Trigantalpati. Niyate Prabu Gendara bakal ngleboni sayembara perang Mandura. Rehne tekane kasep lan Dewi Kunthi wis dadi boyongane Pandhu, banjur dibegal. Pandhu ngukuhi, satemah dadi pancakara. Pandhu dikrubut 2. Nanging ora nganti sapanginang, Prabu Gendara bisa disirnakake nganggo Aji Simbarinten, dene Trigantalpati banjur pasrah bongkokan. Minangka tandha panungkul, Dewi Gendari dipasrahake marang Pandhu.