Nyapih

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Nyapih asalipun saking tembung "sapih" ingkang anggadhahi pangertosan pisah utawi misahaken. Nyapih inggih punika salah satunggaling upacara adat Jawi ingkang ancasipun kangge nylameti lare ingkang nembé mandhek nyusu ibunipun.

Wonten ing wekdal kepengker, tiyang Jawi ngginakaken ubarampé kanggé nyapih larènipun. Ananging, sapunika sampun jarang utawi malah sampun boten wonten ingkang ngginakaken ubarampé. Wonten ing ngandhap punika ubarampe ingkang dipunginakaken tiyang Jawi jaman kepengker wonten salebeting upacara nyapih, kadosta:

  • Kupat ingkang dipun sigar lajeng dipun isi abon wonten saktengahipun.
  • Katul ingkang dipun damel bunder-bunder kadosta bal alit-alit, lajeng dipun dang.
  • Kembang "borèh"
  • 7 Tumpeng alit
  • Ron jati ingkang dipuntungkupaken
  • Senthir ingkang dipunsélèhaken wonten sakngandhaping ambén
  • Lisah klapa ingkang dipunsélèhaken wontên pinggan ingkang wonten toyanipun
  • Ndog pitik mentah
  • Ron gedhang ingkang dipun suwèk-suwèk lajeng dipun tali kaliyan ndonga : "ora mbundheli godhong, nanging mbundheli tutuké si jabang bayi". Ancasipun supados bayi boten réwèl.
  • Wanci ndalunipun, laré dipun beta wonten njabi griya, lajeng sirahipun dipuntémpèlaken wit gedhang raja. Mênawi sampun gangsal dintên, dipundamêlakên bubur ingkang dipun sadé dhateng laré-laré ingkang "kreweng" minangka artanipun. "Kreweng" utawi tugelan gendhèng, lajeng dipunkempalakeên, dipun paringi kembang saha kemenyan lajeng dipun larung wonten kali.

Daftar Pustaka[besut | besut sumber]

Hadiatmaja, Srjana dan Kuswa Endah. 2009. Pranata Sosial dalam Masyarakat Jawa. Yogyakarta: Grafika Indah.