Naraguna:Kidemang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Ki Demang Sokowaten
Katerangan naraguna Babel
id-N Pengguna ini merupakan penutur asli bahasa Indonesia.
jv-N Naraguna iki panutur ibu basa Jawa.
jv-3 Naraguna iki duwé kawruh dhuwur bab basa Jawa.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Naraguna miturut basané

Bab Panganggo : Kidemang[besut | besut sumber]

Båså Jåwå
Ndèrèk nêpangakên, nami kulå Sudarto, kula migunakaken jêjuluk / sêsulih (nåmå sinandi) Ki Dêmang Sokowaten, tiyang Jawi ingkang manggèn ing tlatah DKI Jakarta, kêlahiran tahun 1946 ing kithå Medan, rikålå Bapak lan Ibu makaryå ing ranah sêbêrang.
Mênggah sagêd dados Panggilut / Praktisi Aksårå lan Båså Jåwå, kawiwitan rikålå ing purwaning tahun 2005, nalikå pikantuk pitulungan saking kåncå sinåråwèdi : Bapak Ir. Hadiwaratama M.Sc.E (dalêmipun ing Bandung) lan Bapak Ir. Bagiono Djokosumbogo (dalêmipun ing Jakarta) ajak - ajak supados ndèrèk / tumut ing Tim Registrasi Aksårå Jåwå dumatêng Bêbadan Unicode Consortium, kêgiyatan ingkang kalêksanakaken antawisipun : nyawisakên proposal prasyarat administratif lan tèknis pendaftaran Aksara Jawi dumatêng Unicode Consortium.

Wosing gati, kupiyå ndaftaraken Aksårå Jawi sampun kasil lan wiwit tanggal 1 Oktober 2009 kodifikasi Aksårå Jawi sampun rêsmi kadaftar ing Bêbadan Unicode Consortium pikantuk alamat ing : A980–A9DF, saénggo wiwit samangké Aksårå Jawi sagêd sinêrat migunakakên kodifikasi Standard Unicode.

Kêgiyatan kados ing manginggil, mranani dados karêmênan ingkang nuwuhaken krêntêg nyinau langkung mblêbês bab aksara Jawi kanthi migunakakên piranti komputer, kulå taksih gadhah krêntêg / pêpenginan sagêd damêl aplikasi / komputerisasi aksårå tradhisional Nusantårå sanèsipun.

Krêntêg - Karêmênan - Kawigatosan[besut | besut sumber]

  • Komputerisasi Aksara Jawa
  • Basa & Susastra Jawa
  • Seni Budaya Jawa
  • Gendhing Jawa / Waosan Macapat
  • Pemrograman / Pembuatan Web Site
  • Pemrograman Data Base

Sêsanti[besut | besut sumber]

Laman Web[besut | besut sumber]

http://ki-demang.com

 

Aksårå Jåwå - Nglêgênå[besut | besut sumber]

Gambar ukuran langkung agêng sagêd dipirsani kanthi ngê-Klik gambar kasêbat

dhå
nyå
thå
ngå

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå

pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
dhå
pasangan
pasangan
pasangan
nyå
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
thå
pasangan
ngå

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Layar[besut | besut sumber]

Aksara-ha-nglegena-layar
har
nar
car
rar
kar
dar
tar
sar
war
lar
par
dhar
jar
yar
nyar
mar
gar
bar
thar
ngar

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Layar

pasangan
har
pasangan
nar
pasangan
car
pasangan
rar
pasangan
kar
pasangan
dar
pasangan
tar
pasangan
sar
pasangan
war
pasangan
lar
pasangan
par
pasangan
dhar
pasangan
jar
pasangan
yar
pasangan
nyar
pasangan
mar
pasangan
gar
pasangan
bar
pasangan
thar
pasangan
ngar

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cêcak[besut | besut sumber]

hang
nang
cang
rang
kang
dang
tang
sang
wang
lang
pang
dhang
jang
yang
nyang
mang
gang
bang
thang
ngang

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cêcak

pasangan
hang
pasangan
nang
pasangan
cang
pasangan
rang
pasangan
kang
pasangan
dang
pasangan
tang
pasangan
sang
pasangan
wang
pasangan
lang
pasangan
pang
pasangan
dhang
pasangan
jang
pasangan
yang
pasangan
nyang
pasangan
mang
pasangan
gang
pasangan
bang
pasangan
thang
pasangan
ngang

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu[besut | besut sumber]

hi
ni
ci
ri
ki
di
ti
si
wi
li
pi
dhi
ji
yi
nyi
mi
gi
bi
thi
ngi

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu

pasangan
hi
pasangan
ni
pasangan
ci
pasangan
ri
pasangan
ki
pasangan
di
pasangan
ti
pasangan
si
pasangan
wi
pasangan
li
pasangan
pi
pasangan
dhi
pasangan
ji
pasangan
yi
pasangan
nyi
pasangan
mi
pasangan
gi
pasangan
bi
pasangan
thi
pasangan
ngi

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Layar[besut | besut sumber]

hir
nir
cir
rir
kir
dir
tir
sir
wir
lir
pir
dhir
jir
yir
nyir
mir
gir
bir
thir
ngir

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Layar =

pasangan
hir
pasangan
nir
pasangan
cir
pasangan
rir
pasangan
kir
pasangan
dir
pasangan
tir
pasangan
sir
pasangan
wir
pasangan
lir
pasangan
pir
pasangan
dhir
pasangan
jir
pasangan
yir
pasangan
nyir
pasangan
mir
pasangan
gir
pasangan
bir
pasangan
thir
pasangan
ngir

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Cêcak[besut | besut sumber]

hing
ning
cing
ring
king
ding
ting
sing
wing
ling
ping
dhing
jing
ying
nying
ming
ging
bing
thing
nging

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Cêcak

pasangan
hing
pasangan
ning
pasangan
cing
pasangan
ring
pasangan
king
pasangan
ding
pasangan
ting
pasangan
sing
pasangan
wing
pasangan
ling
pasangan
ping
pasangan
dhing
pasangan
jing
pasangan
ying
pasangan
nying
pasangan
ming
pasangan
ging
pasangan
bing
pasangan
thing
pasangan
nging

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt[besut | besut sumber]

dhê
nyê
thê
ngê

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt

pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
dhê
pasangan
pasangan
pasangan
nyê
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
thê
pasangan
ngê

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Layar[besut | besut sumber]

hêr
nêr
cêr
rêr
kêr
dêr
têr
sêr
wêr
lêr
pêr
dhêr
jêr
yêr
nyêr
mêr
gêr
bêr
thêr
ngêr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Layar

pasangan
hêr
pasangan
nêr
pasangan
cêr
pasangan
rêr
pasangan
kêr
pasangan
dêr
pasangan
têr
pasangan
sêr
pasangan
wêr
pasangan
lêr
pasangan
pêr
pasangan
dhêr
pasangan
jêr
pasangan
yêr
pasangan
nyêr
pasangan
mêr
pasangan
gêr
pasangan
bêr
pasangan
thêr
pasangan
ngêr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Cêcak[besut | besut sumber]

hêng
nêng
cêng
rêng
kêng
dêng
têng
sêng
wêng
lêng
pêng
dhêng
jêng
yêng
nyêng
mêng
gêng
bêng
thêng
ngêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Cêcak

pasangan
hêng
pasangan
nêng
pasangan
cêng
pasangan
rêng
pasangan
kêng
pasangan
dêng
pasangan
têng
pasangan
sêng
pasangan
wêng
pasangan
lêng
pasangan
pêng
pasangan
dhêng
pasangan
jêng
pasangan
yêng
pasangan
nyêng
pasangan
mêng
pasangan
gêng
pasangan
bêng
pasangan
thêng
pasangan
ngêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng[besut | besut sumber]

dhé
nyé
thé
ngé

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng

pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
dhé
pasangan
pasangan
pasangan
nyé
pasangan
pasangan
pasangan
pasangan
thé
pasangan
ngé

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Layar[besut | besut sumber]

hèr
nèr
cèr
rèr
kèr
dèr
tèr
sèr
wèr
lèr
pèr
dhèr
jèr
yèr
nyèr
mèr
gèr
bèr
thèr
ngèr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Layar

pasangan
hèr
pasangan
nèr
pasangan
cèr
pasangan
rèr
pasangan
kèr
pasangan
dèr
pasangan
tèr
pasangan
sèr
pasangan
wèr
pasangan
lèr
pasangan
pèr
pasangan
dhèr
pasangan
jèr
pasangan
yèr
pasangan
nyèr
pasangan
mèr
pasangan
gèr
pasangan
bèr
pasangan
thèr
pasangan
ngèr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Cêcak[besut | besut sumber]

hèng
nèng
cèng
rèng
kèng
dèng
tèng
sèng
wèng
lèng
pèng
dhèng
jèng
yèng
nyèng
mèng
gèng
bèng
thèng
ngèng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Cêcak

pasangan
hèng
pasangan
nèng
pasangan
cèng
pasangan
rèng
pasangan
kèng
pasangan
dèng
pasangan
tèng
pasangan
sèng
pasangan
wèng
pasangan
lèng
pasangan
pèng
pasangan
dhèng
pasangan
jèng
pasangan
yèng
pasangan
nyèng
pasangan
mèng
pasangan
gèng
pasangan
bèng
pasangan
thèng
pasangan
ngèng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng[besut | besut sumber]

ho
no
co
ro
ko
do
to
so
wo
lo
po
dho
jo
yo
nyo
mo
go
bo
tho
ngo

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng

pasangan
ho
pasangan
no
pasangan
co
pasangan
ro
pasangan
ko
pasangan
do
pasangan
to
pasangan
so
pasangan
wo
pasangan
lo
pasangan
po
pasangan
dho
pasangan
jo
pasangan
yo
pasangan
nyo
pasangan
mo
pasangan
go
pasangan
bo
pasangan
tho
pasangan
ngo

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Layar[besut | besut sumber]

hór
nór
cór
rór
kór
dór
tór
sór
wór
lór
pór
dhór
jór
yór
nyór
mór
gór
bór
thór
ngór

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Layar

pasangan
hór
pasangan
nór
pasangan
cór
pasangan
rór
pasangan
kór
pasangan
dór
pasangan
tór
pasangan
sór
pasangan
wór
pasangan
lór
pasangan
pór
pasangan
dhór
pasangan
jór
pasangan
yór
pasangan
nyór
pasangan
mór
pasangan
gór
pasangan
bór
pasangan
thór
pasangan
ngór

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Cêcak[besut | besut sumber]

hóng
nóng
cóng
róng
kóng
dóng
tóng
sóng
wóng
lóng
póng
dhóng
jóng
yóng
nyóng
móng
góng
bóng
thóng
ngóng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Cêcak

pasangan
hóng
pasangan
nóng
pasangan
cóng
pasangan
róng
pasangan
kóng
pasangan
dóng
pasangan
tóng
pasangan
sóng
pasangan
wóng
pasangan
lóng
pasangan
póng
pasangan
dhóng
pasangan
jóng
pasangan
yóng
pasangan
nyóng
pasangan
móng
pasangan
góng
pasangan
bóng
pasangan
thóng
pasangan
ngóng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku[besut | besut sumber]

hu
nu
cu
ru
ku
du
tu
su
wu
lu
pu
dhu
ju
yu
nyu
mu
gu
bu
thu
ngu

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku

pasangan
hu
pasangan
nu
pasangan
cu
pasangan
ru
pasangan
ku
pasangan
du
pasangan
tu
pasangan
su
pasangan
wu
pasangan
lu
pasangan
pu
pasangan
dhu
pasangan
ju
pasangan
yu
pasangan
nyu
pasangan
mu
pasangan
gu
pasangan
bu
pasangan
thu
pasangan
ngu

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Layar[besut | besut sumber]

hur
nur
cur
rur
kur
dur
tur
sur
wur
lur
pur
dhur
jur
yur
nyur
mur
gur
bur
thur
ngur

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Layar

pasangan
hur
pasangan
nur
pasangan
cur
pasangan
rur
pasangan
kur
pasangan
dur
pasangan
tur
pasangan
sur
pasangan
wur
pasangan
lur
pasangan
pur
pasangan
dhur
pasangan
jur
pasangan
yur
pasangan
nyur
pasangan
mur
pasangan
gur
pasangan
bur
pasangan
thur
pasangan
ngur

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Cêcak[besut | besut sumber]

hung
nung
cung
rung
kung
dung
tung
sung
wung
lung
pung
dhung
jung
yung
nyung
mung
gung
bung
thung
ngung

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Cêcak

aksara-pasangan-pasangan-ha-nglegena-suku-cecak
pasangan
hung
pasangan
nung
pasangan
cung
pasangan
rung
pasangan
kung
pasangan
dung
pasangan
tung
pasangan
sung
pasangan
wung
pasangan
lung
pasangan
pung
pasangan
dhung
pasangan
jung
pasangan
yung
pasangan
nyung
pasangan
mung
pasangan
gung
pasangan
bung
pasangan
thung
pasangan
ngung

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå[besut | besut sumber]

hrå
nrå
crå
rrå
krå
drå
trå
srå
wrå
lrå
prå
dhrå
jrå
yrå
nyrå
mrå
grå
brå
thrå
ngrå

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå

pasangan
hrå
pasangan
nrå
pasangan
crå
pasangan
rrå
pasangan
krå
pasangan
drå
pasangan
trå
pasangan
srå
pasangan
wrå
pasangan
lrå
pasangan
prå
pasangan
dhrå
pasangan
jrå
pasangan
yrå
pasangan
nyrå
pasangan
mrå
pasangan
grå
pasangan
brå
pasangan
thrå
pasangan
ngrå

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Layar[besut | besut sumber]

hrar
nrar
crar
rrar
krar
drar
trar
srar
wrar
lrar
prar
dhrar
jrar
yrar
nyrar
mrar
grar
brar
thrar
ngrar

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Layar

pasangan
hrar
pasangan
nrar
pasangan
crar
pasangan
rrar
pasangan
krar
pasangan
drar
pasangan
trar
pasangan
srar
pasangan
wrar
pasangan
lrar
pasangan
prar
pasangan
dhrar
pasangan
jrar
pasangan
yrar
pasangan
nyrar
pasangan
mrar
pasangan
grar
pasangan
brar
pasangan
thrar
pasangan
ngrar

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Cêcak[besut | besut sumber]

hrang
nrang
crang
rrang
krang
drang
trang
srang
wrang
lrang
prang
dhrang
jrang
yrang
nyrang
mrang
grang
brang
thrang
ngrang

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Cêcak

pasangan
hrang
pasangan
nrang
pasangan
crang
pasangan
rrang
pasangan
krang
pasangan
drang
pasangan
trang
pasangan
srang
pasangan
wrang
pasangan
lrang
pasangan
prang
pasangan
dhrang
pasangan
jrang
pasangan
yrang
pasangan
nyrang
pasangan
mrang
pasangan
grang
pasangan
brang
pasangan
thrang
pasangan
ngrang

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu[besut | besut sumber]

hri
nri
crå
rri
kri
dri
tri
sri
wri
lri
pri
dhri
jri
yri
nyri
mri
gri
bri
thri
ngri

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu

pasangan
hri
pasangan
nri
pasangan
crå
pasangan
rri
pasangan
kri
pasangan
dri
pasangan
tri
pasangan
sri
pasangan
wri
pasangan
lri
pasangan
pri
pasangan
dhri
pasangan
jri
pasangan
yri
pasangan
nyri
pasangan
mri
pasangan
gri
pasangan
bri
pasangan
thri
pasangan
ngri

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Layar[besut | besut sumber]

hrir
nrir
crå
rrir
krir
drir
trir
srir
wrir
lrir
prir
dhrir
jrir
yrir
nyrir
mrir
grir
brir
thrir
ngrir

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Layar

pasangan
hrir
pasangan
nrir
pasangan
crå
pasangan
rrir
pasangan
krir
pasangan
drir
pasangan
trir
pasangan
srir
pasangan
wrir
pasangan
lrir
pasangan
prir
pasangan
dhrir
pasangan
jrir
pasangan
yrir
pasangan
nyrir
pasangan
mrir
pasangan
grir
pasangan
brir
pasangan
thrir
pasangan
ngrir

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Cêcak[besut | besut sumber]

hring
nring
cring
rring
kring
dring
tring
sring
wring
lring
pring
dhring
jring
yring
nyring
mring
gring
bring
thring
ngring

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Cêcak

pasangan
hring
pasangan
nring
pasangan
cring
pasangan
rring
pasangan
kring
pasangan
dring
pasangan
tring
pasangan
sring
pasangan
wring
pasangan
lring
pasangan
pring
pasangan
dhring
pasangan
jring
pasangan
yring
pasangan
nyring
pasangan
mring
pasangan
gring
pasangan
bring
pasangan
thring
pasangan
ngring

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt[besut | besut sumber]

Aksara-ha-nglegena-cakra-keret
hrê
Aksara-na-nglegena-cakra-keret
nrê
Aksara-ca-nglegena-cakra-keret
Aksara-ca-nglegena-cakra-keret
crê
Aksara-ra-nglegena-cakra-keret
rrê
Aksara-ka-nglegena-cakra-keret
krê
Aksara-da-nglegena-cakra-keret
drê
Aksara-ta-nglegena-cakra-keret
trê
Aksara-sa-nglegena-cakra-keret
srê
Aksara-wa-nglegena-cakra-keret
wrê
Aksara-la-nglegena-cakra-keret
lrê
Aksara-pa-nglegena-cakra-keret
prê
Aksara-dha-nglegena-cakra-keret
dhrê
Aksara-ja-nglegena-cakra-keret
jrê
Aksara-ya-nglegena-cakra-keret
yrê
Aksara-nya-nglegena-cakra-keret
nyrê
Aksara-ma-nglegena-cakra-keret
mrê
Aksara-ga-nglegena-cakra-keret
grê
Aksara-ba-nglegena-cakra-keret
brê
Aksara-tha-nglegena-cakra-keret
thrê
Aksara-nga-nglegena-cakra-keret
ngrê

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret
pasangan
hrê
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret
pasangan
nrê
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret
pasangan
crê
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret
pasangan
rrê
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret
pasangan
krê
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret
pasangan
drê
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret
pasangan
trê
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret
pasangan
srê
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret
pasangan
wrê
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret
pasangan
lrê
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret
pasangan
prê
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret
pasangan
dhrê
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret
pasangan
jrê
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret
pasangan
yrê
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret
pasangan
nyrê
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret
pasangan
mrê
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret
pasangan
grê
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret
pasangan
brê
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret
pasangan
thrê
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret
pasangan
ngrê

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Layar[besut | besut sumber]

aksara-ha-nglegena-cakra-keret-layar
hrêr
aksara-na-nglegena-cakra-keret-layar
nrêr
aksara-ca-nglegena-cakra-keret-layar
crêr
aksara-ra-nglegena-cakra-keret-layar
rrêr
aksara-ka-nglegena-cakra-keret-layar
krêr
aksara-da-nglegena-cakra-keret-layar
drêr
aksara-ta-nglegena-cakra-keret-layar
trêr
aksara-sa-nglegena-cakra-keret-layar
srêr
aksara-wa-nglegena-cakra-keret-layar
wrêr
aksara-la-nglegena-cakra-keret-layar
lrêr
aksara-pa-nglegena-cakra-keret-layar
prêr
aksara-dha-nglegena-cakra-keret-layar
dhrêr
aksara-ja-nglegena-cakra-keret-layar
jrêr
aksara-ya-nglegena-cakra-keret-layar
yrêr
aksara-nya-nglegena-cakra-keret-layar
nyrêr
aksara-ma-nglegena-cakra-keret-layar
mrêr
aksara-ga-nglegena-cakra-keret-layar
grêr
aksara-ba-nglegena-cakra-keret-layar
brêr
aksara-tha-nglegena-cakra-keret-layar
thrêr
aksara-nga-nglegena-cakra-keret-layar
ngrêr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Layar

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
hrêr
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
nrêr
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
crêr
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
rrêr
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
krêr
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
drêr
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
trêr
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
srêr
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
wrêr
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
lrêr
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
prêr
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
dhrêr
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
jrêr
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
yrêr
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
nyrêr
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
mrêr
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
grêr
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
brêr
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
thrêr
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
ngrêr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Cêcak[besut | besut sumber]

aksara-ha-nglegena-cakra-keret-cecak
hrêng
aksara-na-nglegena-cakra-keret-cecak
nrêng
aksara-ca-nglegena-cakra-keret-cecak
crêng
aksara-ra-nglegena-cakra-keret-cecak
rrêng
aksara-ka-nglegena-cakra-keret-cecak
krêng
aksara-da-nglegena-cakra-keret-cecak
drêng
aksara-ta-nglegena-cakra-keret-cecak
trêng
aksara-sa-nglegena-cakra-keret-cecak
srêng
aksara-wa-nglegena-cakra-keret-cecak
wrêng
aksara-la-nglegena-cakra-keret-cecak
lrêng
aksara-pa-nglegena-cakra-keret-cecak
prêng
aksara-dha-nglegena-cakra-keret-cecak
dhrêng
aksara-ja-nglegena-cakra-keret-cecak
jrêng
aksara-ya-nglegena-cakra-keret-cecak
yrêng
aksara-nya-nglegena-cakra-keret-cecak
nyrêng
aksara-ma-nglegena-cakra-keret-cecak
mrêng
aksara-ga-nglegena-cakra-keret-cecak
grêng
aksara-ba-nglegena-cakra-keret-cecak
brêng
aksara-tha-nglegena-cakra-keret-cecak
thrêng
aksara-nga-nglegena-cakra-keret-cecak
ngrêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Cêcak

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
hrêng
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
nrêng
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
crêng
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
rrêng
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
krêng
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
drêng
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
trêng
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
srêng
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
wrêng
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
lrêng
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
prêng
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
dhrêng
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
jrêng
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
yrêng
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
nyrêng
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
mrêng
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
grêng
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
brêng
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
thrêng
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
ngrêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling[besut | besut sumber]

hré
nré
cré
rré
kré
dré
tré
sré
wré
lré
pré
dhré
jré
yré
nyré
mré
gré
bré
thré
ngré

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling

pasangan
hré
pasangan
nré
pasangan
cré
pasangan
rré
pasangan
kré
pasangan
dré
pasangan
tré
pasangan
sré
pasangan
wré
pasangan
lré
pasangan
pré
pasangan
dhré
pasangan
jré
pasangan
yré
pasangan
nyré
pasangan
mré
pasangan
gré
pasangan
bré
pasangan
thré
pasangan
ngré

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Layar[besut | besut sumber]

hrér
nrér
crér
rrér
krér
drér
trér
srér
wrér
lrér
prér
dhrér
jrér
yrér
nyrér
mrér
grér
brér
thrér
ngrér

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Layar

pasangan
hrér
pasangan
nrér
pasangan
crér
pasangan
rrér
pasangan
krér
pasangan
drér
pasangan
trér
pasangan
srér
pasangan
wrér
pasangan
lrér
pasangan
prér
pasangan
dhrér
pasangan
jrér
pasangan
yrér
pasangan
nyrér
pasangan
mrér
pasangan
grér
pasangan
brér
pasangan
thrér
pasangan
ngrér

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Cêcak[besut | besut sumber]

hrèng
nrèng
crèng
rrèng
krèng
drèng
trèng
srèng
wrèng
lrèng
prèng
dhrèng
jrèng
yrèng
nyrèng
mrèng
grèng
brèng
thrèng
ngrèng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Cêcak

pasangan
hrèng
pasangan
nrèng
pasangan
crèng
pasangan
rrèng
pasangan
krèng
pasangan
drèng
pasangan
trèng
pasangan
srèng
pasangan
wrèng
pasangan
lrèng
pasangan
prèng
pasangan
dhrèng
pasangan
jrèng
pasangan
yrèng
pasangan
nyrèng
pasangan
mrèng
pasangan
grèng
pasangan
brèng
pasangan
thrèng
pasangan
ngrèng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung[besut | besut sumber]

hro
nro
cro
rro
kro
dro
tro
sro