Menyang kontèn

Wangsalan: Béda antara owahan

5.746 bèt wis ditambahake ,  7 taun kepungkur
←Mbatalaké revisi 933729 déning 125.166.227.35 (Dhiskusi)
(←Mbatalaké revisi 933729 déning 125.166.227.35 (Dhiskusi))
'''Wangsalan''' iku unen-unen [[cangkriman]] nanging dibatang (dibedhèk) dhéwé. Ukarané ora persis nanging mèmper waé. Wangsalan ana kang awujud ukara [[selarik]], bisa uga awujud [[tembang]].
Tuladha sing wujud ukara:
*'' '''Nyaron bumbung''', nganti '''cengklungen''' nggonku ngenteni.'' (saron bumbung=angklung)
*'' '''Njanur gunung''', kading'''aren''' sliramu teka.'' (janur gunung=aren).
 
Tuladha sing wujud tembang:
#''Jirak pindha munggwing wana''
#''Sayeng kaga we rekta''
#''Sinambi kalaning nganggur''
#''Wastra tumrap mustaka''
#''Pangikete wangsalan kang sekar pangkur''
#''Kinarya langen pribadi''
 
Batangane:
*Jirak pindha munggwing wana = wit kesambi. <br>
*Sayeng kaga = piranti kanggo nyekel manuk (kala).<br>
*We rekta kang muroni = iket.
*Baon sabin = karya.
 
===Jenisé Wangsalan===
*'' '''Wangsalan lamba''' '' yaiku wangsalan kang mung isi batangan (tebusan) siji. Unen-unen wangsalan lamba mung saukara kang kadadean saka rong [[gatra]]. Gatra kang ngarep isi wangsalan, gatra sing isi batangané.
Tuladha:
Pindang lulang, kacek apa aku karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)
 
*'' '''Wangsalan rangkep (camboran)''' '' yaiku wangsalan sing isi batangane luwih saka siji. Unen-unene wangsalan rangkep kadadeané saka rong ukara, siji-sijine ukara kadadean saka rong gatra.Ukara kapisan isi wangsalan ukara kapindho isi batangane.
Tuladha:
Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat)
Apurata, yen wonten lepat kawula
 
*'' '''Wangsalan memet'' ''' yaiku wangsalan sing carane nggoleki batangane sarana ngoceki maksuding tetembungane ambal ping pindho.
Tuladha:
Uler kambang, yen trima alon-alonan
Oncek-oncekan kapisan: Uler kembang maksude lintah
Oncek-oncek kapindho: Wanda tali ing tembung lintah, dianggap wancahane tembung kang surasane alon-alonan, yaiku tembung satitahe. Tembung satitahe ateges ora ngaya, mung tumindk sakepenake bae, kanthi alon-alonan.
 
*'' '''Wangsalan padinan'' ''' yaiku ana sing nganggo nyebutake batangane, la nana sing tanpa nyebutake batangane, marga wong-wong sing pandha krungu (maca) dianggep wis ngerti maksude (batangane).
Tuladha:
Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori.
Gori iku mathuke digudhèg. Njangan gori = nggudhèg.
Maksude wangsalan njagan gori yaiku mbudheg, api-api ora krungu.
 
*'' '''Wangsalan mawa paungeran tartamtu'' '''
Wangsalan mawa paungeran tartamtu kena kaperang dadi loro, yaiku:
 
'' '''Mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda''' ''
Kang mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda iku wangsalan lamba (mung isi batangan siji).Unen-unen mung saukara kang kadadean saka rong gatra.Gatra ngarep 4 wanda, isi wangsalan : gatra buri 8, isi batangane.
Tuladha:
Reca kayu, golek kawruh rahayu.(reca kayu = golek)
 
'' '''Mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda ) X 2 = 24 wanda''' ''
Kang mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda) x 2 = 24 wanda yaiku wangsalan rangkep (isi batangan luwih saka siji). Unen-unen rong ukara, saben saukara kadadean saka rong gatra. Ukara kapisan (rong gatra) isi wangsalan, ukara kapindho (rong gatra) isi batangane.
Tuladha:
 
Sayuk rukun, wulang wido mangsa rowang = 4 wanda + 8 wanda
 
Sayektine, wit saking bondho kawula = 4 wanda + 8 wanda
 
Sayuk rukun = saiyeg, saeka praya
 
Wulang wido mangsa rowang = bido
 
*'' '''Wangsalan edi-peni''' '' yaiku wangsalan sing mawa paungeran .
#Unen-unene kadadean saka 2 ukara (wangsalan rangkep)
#Saben saukara kadadean saka 2 gatra (4 wanda + 8 wanda )
#Ukara kang kapisan (yaiku kang isi wangsalan) mawa purwakanthi guru swara lan purwakanthi basa utawa purwakanthi lumaksita.
Tuladha:
Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka. (Kemada,iket)
Mumpung mudha, nggegulanga ngiket basa.
 
*'' '''Wangsalan kang sinawung ing tembang''' ''yaiku cacahé wandane lan tibaning swarane ing wekasaning gatrane ora tartemu, sebab kawengku ing guru wilangan lan guru laguning tembang. Guru wilangan lan guru laguning tembang kudu tansah menang, lire: ora kena owah, kudu tansah manut paungeraning tembang.
Tuladha: Sinom
 
Edane wong keneng guna, ambatik sinambi nangis, malam wuntah balabaran, geni mati muring-muring, prembenahan mbrebes mili, gawangan sinendhal putung, ya talah ta si kakang, puluh-puluh awak mami, petis manis wis kudu dadi pocapan.
 
Petis manis = kecap
 
*'' '''Wangsalan kang sinawung ing tembang''' '' yaiku cakepan ing umpak-umpaking gendhing, gerong lan senggakan, kerep kanggo wangsalan (dilagokake dening pesindhen, niyaga utawa bocah-bocah sing padha manembrama).
Tuladha:
 
'' '''Pangkur Lamba (slendro Pantet 9)''' ''
 
'' '''Purwaka (buka,Basa)''' ''
 
Kembang adas sumebar neng tengah alas
 
Tuwas tiwas anglabuhi wong ora waras
 
Alah bapak, balung jagung saguhku isih janggelan
 
Wiwit gerong sing baku
 
Lagu gendhing pangkur lamba
 
Maweh gumirah wardaya
 
Tur mathuk kinarya aba
 
Mlaku bareng ulah raga
 
Balung jagung:maksude janggel
 
Janggelan = during tetep, isih kudu janji maneh, sendhe, bisa uga wurung.
 
Tuladha wangsalan ing tembang campursari [[kangen]]
'' '''Kangen''' ''
Pitung sasi lawase nggonku ngenteni,
mung sliramu wong bagus kang dadi ati,
rina wengi mung tansah takimpi-impi,
jroning ati kangenku setengah mati,
jenang gula ya mas ya mbok aja lali,
ngelingana rikala jaman semana,
sliramu janji aku setya ngenteni,
lair batin tresnaku terusing ati,
kangen wong kangen ngene-ngene rasane,
rindhu-rindhu tambane kudu ketemu,
klapa mudha enake kanggo rujakan,
leganana aku kang nandhang kasmaran,
mbalung janur wong bagus takanti-anti,
ngusadani wong kangen kang antuk jampi
 
 
*'' '''Carané ngarang wangsalan''' '' sing dikarang luwih dhisik, perangan buru (ukara sing isi batangane), banjur ngarang perangan ngarep (ukara sing isi wangsalane). Dadi pangarangé perangan ngarep (ukara kang isi wangsalan) tiba keri.
 
==Delengen Uga==
*[[Cangkriman]]
 
{{Stub}}
[[kategori:Basa Jawa]]
11.904

besutan