Kurikulum dhelikan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kurikulum dhelikan

Kurikulum dhelikan inggih punika salah satunggaling wujud asiling sampungan saking kurikulum operasional pendhidhikan wonten ing latar sekolah utawi njawi sekolah, mliginipun minangka asiling bab ingkang sampun dipunsianoni nanging boten kanthi langsung dipunsebataken minangka ancasipun.[1] Sapérangan teges ingkang sanèsipun inggih sampun dipunrembakakane dhedhasar perspektif ingkang wonten ingkang wiyar saking para ahli ingkang nyinaoni prastawa punika. Sedaya wujud pendhihdikan, kalebet ing lebetipun inggih punika aktivitas rekreasional lan sosial tradhisional, saged mulang sadaya bahan - bahan pasinaon ingkang sajatosipun boten sengaja amargi boten wonten gegayutanipun kaliyan sekolah nanging saking asiling pengalaman ing pasinaon. Nanging ing andahran ingakang umum bilih kurikulum dhelikan punika inggih dhasaripun dhateng sadaya jinis seserepan ingakng dipungayuh saking sekolah dhasar lan sekolah menengah, lan padatanipun inggih minangka satunggaling konotasi ingakang boten saé ingkang ngrujuk dhateng boten wontenipun pamanggih ingakng sami saking asiling akibat prakawis mau. Sikap punika inggih asalipun saking komitmen sistem sekolah ingkang asring mbiwarakaken sisitem dhémokrasi lan mesthekaken pangrembakaning kecerdasan ingkang sami. Sasaran mau dipunalang- alangi déning wulangan - wulangan ingakng boten saged dipunukur.[2] Wonten ing konteks punika, kurikulum dhelikan mau inggih ingkang ngiyataken wontenipun prakawis bab sosial ingkang boten sami kanthi ndhidhik para siswa wonten ing salebeting prakawis lan tumindak miturut kelas lan status sosialipun. Punika inggih sami kaliyan wontenipun distribusi ingkang boten sami saking modal budaya ing masarakat, inggih wujud distribusi ingkang wonten gegayutanipun kaliyan seserepan ingkang dipunkuaosi ing antawisipun para siswa.[3] Kurikulum dhelikan inggih ugi saged saking adhedahsar wontenipun transmisi norma, aji, lan kapitadosan ingkang dipunandharaken kanthi saé wonten ing wosing pendhidhikan formal lan interaksi sosial ing salebeting sekolah- sekolah punika.[4] Kurikum dhelikan inggih angèl dipunandharaken malih kanthi langkung cetha amargi wontenipun pengalaman ingkang béda- béda saking siswa satunggal lan sanèsipun lan ugi amargi kurikulum ingkang mesthi dipun éwah- éwahi kanthi wontenipun éwah- éwahaning jaman lan ugi seserepan saha kapitadosanipun masarakat. Konsep kurikulum dhelikan punika inggih kaandharaken wonten ing satunggaling pamanggih bilih sekolah nindakaken prakawis ingkng langkung saking namung nyebaraken seserepan, kados ingakng kaandharaken wonten ing kurikulum ingkang resmi. Lan ing sak wingkingipun prakawis punika ugi wonten sapérangan kritik ngengingi implikasi sosial, landhesan pulitik, lan asiling budaya saking aktivitas pendhidhikan modhern.

Sajarah wontenipun kurikum dhelikan wonten ing pendhidhikan[besut | besut sumber]

Sapérangan téyori pendhidhikan sampun dipunrembakakaken kanggé mbiyantu paring teges lan strukutur dhateng kurikulum dhelikan punika lan kanggé nggambaraken peran sekolah wonten ing prosès sosialisasi. Tigang téyori - téyori mau ing antawisipun inggih dipunandharaken déning Henry Giroux lan Anthony Penna inggih punika pandangan struktural- fungsional dhateng sekolah, pandangan fenomenologis ingkang gayut kaliyan sosiologi pendhidhikan ingkan énggal, lan ugi pandhangan kritis radikal ingkan gayt kaliyan analisis neo - Marxist dhateng téyori lan praktèk pendhidhikan.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Martin, Jane. What Should We Do with a Hidden Curriculum When We Find One? The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry, dan David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 122-139.
  2. Cornbleth, Catherine. Beyond Hidden Curriculum? Journal of Curriculum Studies. 16.1(1984): 29-36.
  3. Apple, Michael and Nancy King. “What Do Schools Teach?” The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 82-99.
  4. Giroux, Henry and Anthony Penna. “Social Education in the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum.” The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 100-121.