Bumblebee

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Bumblebee (aran sanèsipun Bumble ing Jepang, Moscardo ing Portugal, Urdongó ing Hungaria) punika salah satunggaling karakter robot fiksi wonten ing sèrial Transformer. Bumblebee punika salah satunggaling paraga/tokoh ingkang kondhang ing sèrial kasebat kejawi Optimus Prime lan Megatron. Bumblebee punika robot ingkang kalebet anggota Autobots.

Transformers G1[besut | besut sumber]

Profil[besut | besut sumber]

Bumblebee punika salah satunggaling karakter ingkang dipunremeni saking sèrial Transformer G1. Kanthi badan ingkang alit ugi trampil, Bumblebee punika kathah paring pambiyantu lan ugi paring pitulungan ing tim Autobots. Modhèl alternatifipun Bumblebee ing Transformer punika mobil Volkswagen Beetle[1] warni kuning. Dumugi abad ingkang kaping 21, warni kuning punika tetep dados werna minangka ciri khas saking Bumblebee. Fungsi ingkang utami saking Bumblebee punika sejatosipun supados dados Autobots enèm ingkang kedah nyinaoni sedaya samubarang lan ugi kanggé paring pakurmatan dhateng Autobots ingkang gadhah kalenggahan langkung inggil tinimbang Bumblebee.

Sinaosa alit lan kathah kepanggih kaliyan sedaya mara bebaya, Bumblebee punika kalebet intel spionase ingkang andal. Sareng kaliyan réncangipun ingkang awujud manungsa kados Spike Witwicky, Carly, lan Chip Chase, Bumblebee punika kathah paring pambiyantu dhumateng pakaryan ingkang dipuntindakaken déning Optimus Prime lan ugi réncang-réncangipun kanthi ancas kanggé merangi angkara murka saking Autobots. Bumblebee punika saged mlampah kanthi rikat ing sanginggilipun 250 km/jam menawi piyambakipun tembé awujud mobil. Tiyang ingkang pikantuk ayahan ngisi swantenipun Bumblebee wonten ing sèrial ingkang mawi Basa Inggris inggih punika Dan Gilvezan, wondéné ingkang mawi Basa Jepang inggih punika Yoku Shioya.

Sèrial Animasi[besut | besut sumber]

Bumblebee punika kalebet salah satunggaling paraga (tokoh) ingkang asring medal wonten ing Transformer. Nalika ing èpisodhe ingkang wiwitan, Bumblebee sareng kaliyan Wheeljack madosi lan ugi mbekta sapérangan konduktor ènergi wonten ing Cybertron ingkang rikala punika tembé krisis. Saklajengipun Bumblebee punika dados salah satunggaling kru The Ark dumugi pesawat kasebat dhawah wonten ing Bumi lajeng nabrak redi/gunung. Kedadosan kasebat ndamel The Ark kasebat kekubur dumugi tahun 1984 dumugi saged dipunbangkitaken malih déning Teletraan I.

Bumblebee punika ing cariyos lajengipun dados réncang ingkang raket kaliyan kulawarga Witwicky (Spike lan ugi ramanipun, Sparkplug). Bumblebee punika satunggaling Autobots ingkang boten kénging pangaribawa saking Decepticons nalika sami ngowahi setèlan kanggé ngisi ènergi Autobots. Salajengipun, Bumblebee sarengan kaliyan Spike punika ndhèrèk wonten petualangan ingkang ageng. Ingkang sapisan, Bumblebee sareng kaliyan Spike naté ngraosaken kadospundi éndahipun Pulo Dinobot, lajeng mlebet wonten ing kutha ingkang kekubur wonten ing Sub-Atlantica, lan dados saksi nalika Spike punika kepanggih kaliyan calon garwanipun, Carly wonten ing satunggaling papan ngampil (rental) video game.

Bumblebee ugi kalebet tim Autobots sareng kaliyan Chip Chase ingkang tindak dhateng Cybertron kanggé mundhut komponèn suku cadhang kanggé ndandani Optimus Prime. Mangertosi bab kasebat, Megatron paring dhawuh dhateng bala tentaranipun ing Cybertron supados damel udan/ jawah asem. Amargi kedadosan kasebat naté ndamel Bumblebee rumaos kewalahan. Wonten ing episode 51 (Prime Target) nalika Lord Cholmondeley saged nyekel jèt wadi Uni Sovièt, ingkang damel perang antawisipun Wétan lan Kulon. Salajengipun, Cholmondeley lajeng gadhah ambisi kanggé mendhet sirahipun Optimus Prime. Kanggé mujudaken gegayuhanipun, piyambakipun punika nantang Optimus kanthi sadèrèngipun nyekel sapérangan anggota Autobots, kalebet Bumblebee. Nanging, niyat kasebat boten saged kalaksanan saksampunipun Optimus Prime ingkang dipunbiyantu déning Astrotrain lan Blitzwing kasil ngalahaken Cholmondeley.

Salajengipun wonten ing episode 59 (Trans-Europe Express), Bumblebee sareng kaliyan saperaengan anggotan Autobots punika ndherek balapan saking Paris dumugi Istanbul. Megatron lajeng paring dhawuh dhumateng Stunticons supados damel ricuhipun Autobots lajeng mendhet mobil Augie Canay amargi wonten ing mobil Canay kasebat wonten logam super. Lajeng Megatron ngginakaken logam kasebat dados salah satunggaling gaman kejawi berlian saking Bahudine kanggé ngatur cuaca. Bumblebee gadhah usaha kanggé ngrusak berlian kasebat kanthi cara mlebet wonten ing pusaran angin lan saged kasil. Bibar punika, Canay lan sedaya Autobots gadhah rencana kanggé mbagi arta asil saking lomba kasebat, nanging Canay punika langkung milih kanggé mendhet berlian ingkang dipuntémbak déning Bumblebee.

Wonten ing The Transformer: The Movie, Bumblebee punika dados salah satunggaling paraga ingkang wigati ing Autobots. Piyambakipun sareng kaliyan Spike punika naté badhé dipunkalahaken déning Unicron, dumugi Bumblebee lan Spike badhé dipunlebetaken wonten ing weteng/padharanipun Unicron, Daniel Witwicky punika saged kasil ngrusak panyangga tutup padharanipun Unicron kanthi ngginakaken exo suit (pindha busana saknjawinipun akasa). Salajengipun wonten ing sèrial mangsa ingkang kaping tiga, Bumblebee punika dados mitra malih kaliyan Spike wonten ing Bumi. Kanthi ngginakaken Autobot City (Metroplex) minangka gantosipun The Ark ingkang sampun rusak, Bumblebee punika naté kewalahan anggènipun ngadhepi Starscream ingkang sampun mendhet mripatipun Metroplex.

Nalika mangertos bilih badanipun Optimus Primes sampun kapanggihaken déning ilmuwan ingkang boten remen kaliyan Autobots, Rodimus Prime damel satunggal tim kanggé nylametaken badanipun Optimus, wonten ing ngriku Bumblebee kalebet salah satunggaling anggotanipun. Nanging piyambakipun tatu bibar ngadhepi Superion ingkang sampun kènging infeksi Hate Plague kanthi dipunbiyantu déning Quintessons ingkang saged kasil damel Optimus Prime gesang/urip malih. Bumblebee lajeng dipunformat malih dados Goldbug. Dados Goldbug, sareng kaliyan Optimus Prime lajeng tindak dhateng Planet Chaar kanggé madosi aluminium ingkang tahan panas ingkang saged njagi badanipun saking Hate Plague. Optimus saged damel mari sedaya manungsa lan ugi Transformer kanthi ngginakaken Matrix ingkang direbut saking Rodimus Prime. Goldbug punika saged medal wonten ing sèrial mangsa kaping sekawan. Kala punika piyambakipun dados kumendhan jaga baya Autobots City lan Cybertron saking serangan Decepticons. Awit saking wujudpun punika, Bumblebee dados salah satunggal saking sanga karakter Transformer ingkang medal wonten ing sedaya sèrial kartun versi AS (sanèsipun inggih punika Spike Witwicky, Optimus Prime, lan tim Constructicons)

Tampilan sanès[besut | besut sumber]

  • Bumblebee punika medal wonten ing buku saha rekaman swara Satellite of Doom tahun 1985
  • Bumblebee ugi medal wonten ing buku cariyos kanggé para laré kanthi irah-irahan The Lost Treasury of Cybertron terbitan Marvel Books
  • Wonten ing video game flash Transformer Battle Circuit wonten ing situs Hasbro, Bumblebee sareng kaliyan Grimlock, Jetfire, Starscream, lan Astrotrain medal minangka karakter ingkang dipun-ginakaken. Optimus Prime lan Megatron punika medal menawi sampun saged ngalahaken karakter-karakter wonten nginggil punika.

Transformers Filem[besut | besut sumber]

Profil[besut | besut sumber]

Wonten ing filem anggitaning sutradara Michael Bay punika, Bumblebee kepanggih kaliyan Sam Witwicky wonten ing satunggaling papan nyadé mobil bekas. Kala punika, Bumblebee éwah dados mobil Chevrolet Camaro lansiran tahun 1977. Ing satengahing cariyos filem punika Bumblebee lajeng éwah dados mobil Chevrolet Camaro 2009. Mobil Chevy Camaro 2009 kasebat kalebet salah satunggaling mobil ingkang dipunwedalaken wonten Detroit Motor Show 2007, setunggal wulan sadèrèngipun pihak Paramount Films ngginakaken mobil kasebat minangka basis Bumblebee wonten ing filem Transformers. Mobil Bumblebee versi taun 1976 ingkang medal wonten ing film Transformers kasebat dipunsade kanthi situs lélang eBay kanthi regi $40.100,01. Ingkang ngisi swaranipun Bumblebee wonten ing film Transformers 2007 inggih punika Mark Ryan.

Alur filem[besut | besut sumber]

Kaping sapisan Bumblebee medal nalika piyambakipun mlebet wonten ing satunggaling dhiler mobil bekas, ing mriku Sam ingkang badhé mundhut mobil sapisan lajeng remen kaliyan Bumblebee, nanging ingkang gadhah dhiler boten rumaos boten tepang kaliyan mobil wau. Nalika ingkang gadhah dhiler punika boten kersa nyadé mobil kasebat kanthi regi 4.000 dolar, Bumblebee duka lajeng ngrusak sedaya kaca mobil bekas ingkang wonten ing dhiler kasebut, satemah mobil Chevrolet Camaro 1977 punika dipunsadé kanthi regi ingkang dipunkajengaken déning Bapakipun Sam.

Bumblebee wonten ing modhe mobil lajeng dipun-ginakaken déning Sam kanggé nyeraki Mikaela. Sadèrèngipun Sam rumaos ajrih amargi mangertos mobilipun kasebat saged mlampah piyampak tanpa wonten sopir. Boten dangu saking punika, Mikaela saged raket kaliyan Sam. Saksampunipun Sam kènging serangan Barricade, Mikaela ingkang gadhah maksud nulung Sam lajeng dipunajak lumayu saksampunipun mangertos alaning mobil polisi ingkang sejatosipun Barricade.

Saksampunipun sedinten playon kaliyan Barricade, Bumblebee saged kasil ngalahaken Barricade. Nanging Sam, Mikaela lan Bumblebee boten ngira bilih Frenzy ingkang sadèrèngipun dipun-gorok déning Mikaela nyamar dados handphone lajeng mlebet wonten ing tasipun Mikaela. Nalika Bumblebee mlampah ing margi ageng, Mikaela ngaturaken bilih mobil Chevy Camaro 1977 punika sampun ala. Bumblebee mangertos lajeng nyuwun supados Sam lan Mikaela medal saking mobil. Wiwitanipun Sam ngira menawi Bumblebee punika duka amargi Mikaela sampun ngèlèk-èlèk piyambakipun, nanging boten dangu Bumblebee dados mobil ingkang saé inggih punika Chervrolet Camaro 2009 lan punika damel Sam ugi Mikaela bungah.

Bumblebee naté dipuncekel déning agèn-agèn saking Sector 7. Nanging Sam kanthi sekedhk negoisasi, lan mangertosi bilih ingkang ala watakipun inggih punika Decepticons saged kasil anggènipun nulung Bumblebee. Lajeng Bumblebee saged pikantuk Allspark dipunpindhah saking Sèktor 7. Nanging Frenzy punika saged damel Megatron wungu lan pungkasan tim Autobots ingkang dipunbiyantu déning pihak militèr punika nglawan Decepticons. Bumblebee kicalan sukunipun nalika badhé nulung Ironhide saking serangan rokèt Starscream. Kanthi pitulungan saking Mikaela ingkang narik Bumblebee ngginakaken mobil dèrèk, Bumblebee saged bangkit malih lajeng ngrusak Devastator (wonten ing sapérangan medhia sanès, Devastator punika ugi sinebat Brawl). Sasampunipun anggènipun tarung rampung, Bumblebee dipundandani déning Ratchet lajeng piyambakipun nyuwun idin dhumateng Optimus Prime bilih piyambakipun péngin mapan wonten ing BUmi. Optimus Prime ngidini lajeng pungkasan sedaya anggota Autobots mapan wonten ing Bumi.

Revenge of the Fallen[besut | besut sumber]

Bumblebee punika medal malih wonten ing filem sèkuel transformer ingkang irah-irahanipun Revenge of the Fallen ing taun 2009.

Transformers: Animated[besut | besut sumber]

Profil[besut | besut sumber]

Bumblebee medal malih wonten ing sèrial Transformers: Animated. Ing mriki piyambakipun dados mobil detèktif polisi (Toyota Yaris). Sami kadosdéné wonten ing G1, Bumblebee punika dados réncang kaliyan manungsa. Nanging wonten ing mriki piyambakipun dados réncangipun Sari Sumdac. Kejawi punika piyambakipun dados réncangipun Bulkhead. Bènten kaliyan vèrsi G1, wonten ing mriki wujudé Bumblebee punika katingal langkung kuru. Kejawi punika praupanipun ugi tansah sumèh. Lajeng ingkang ngisi swaranipun Bumblebee inggih punika Bumper Robinson.

Sèrial animasi[besut | besut sumber]

Bumblebee sareng kaliyan Bulkhead, Prowl, Ratchet, lan Optimus Prime punika kalebet tim orisinil Autobots ingkang sampun medal saking èpisodhe setunggal. Nalika sedaya kedah ngadhepi Megatron lajeng mlebet wonten ing Lake Erie wonten ing kutha Detroit. Wonten ing èpisodhe lajengipun, nalika ngadhepi monster nano, Bumblebee punika dados pahlawan nalika piyambakipun punika kasil ngalahaken monster ingkang asalipun saking coro wau.

Wonten ing episode Autobots Camp, Bumblebee punika naté kemutan kaliyan nalika piyambakipun punika mlebet wonten ing pelatihan Autobots. wonten ing papan kasebat, piyambakipun kepanggih kaliyan Bulkhead, Longarm, Ironhide, lan Wasp. Nami Bumblebee piyambak punika asalipun saking sentinel Prime, wiwitanipun Bumblebee punika Bumbler. Nalika piyambakipun wonten ing Cybertron, modhe alternatifipun punika Corvette Stingray 1963. Wonten ing Bumi, piyambakipun punika dados salah satunggal saking tim Autobots nalika ngadhepi serangan Decepticons.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. "Movie Review: 'Transformers: Revenge of the Fallen' brings incredible visual effects plus comic relief". chicagodefender.com. Diarsip saka sing asli ing 22 Mèi 2010. Dibukak ing 8 Sèptèmber 2010.

Pranala njawi[besut | besut sumber]